Pravidlá pre preteky v streľbe z malorážky s optickým zameriavačom

A) Všeobecné ustanovenia

1. Cieľom je stanoviť pravidlá športovej disciplíny imitujúcej prácu odstreľovača v rôznych podmienkach jeho činnosti a to v dostupných streleckých podmienkach pre preteky tak, aby disciplína bola dostupná čo najširšej skupine strelcov.

2. Tieto pravidlá sú záväzné pre všetkých účastníkov preteku bez rozdielu kategórii.

3. Ak je pravidlo pre strelcov pravákov, vzťahuje sa jeho zrkadlový opak pre strelcov ľavákov.

4. Funkcionárom a účastníkom súťaže je zakázané absolvovať pretek pod vplyvom alkoholu, drog, omamných látok a dopingu. Nerešpektovanie tohto ustanovenia je dôvodom k diskvalifikácii.

5. Zmena pravidiel je možná iba po dohode s organizátorom súťaže. Zmena musí byť verejne oznámená najmenej 2 mesiace pred započatím jej platnosti.

6. O prípadoch, ktoré niesu obsiahnuté v týchto pravidlách rozhoduje operatívne na mieste riadiaci streľby a ak nieje ustanovený, preberá jeho právomoc hlavný rozhodca.

B) Bezpečnosť

1. Pre zaistenie bezpečnosti je treba zaobchádzať zo všetkými zbraňami v areále strelnice s maximálnou opatrnosťou.

2. Pohyb v priestoroch strelnice je povolený iba s vybitou zbraňou a s otvoreným uzáverom, pokiaľ zbraň nieje uložená v púzdre. Dôrazne sa doporučuje používať farebné výstražníky. V púzdre smie byť uložená iba vybitá zbraň.

3. Povinnosťou rozhodcov je vyžadovať maximálnu disciplínu vo všetkých priestoroch strelnice. Strelci sú povinní byť im v tom nápomocný.

4. Ktorýkoľvek z delegovaných rozhodcov môže vziať do ruky zbraň a vybavenie strelca bez jeho povolenia, avšak s jeho vedomím a v jeho prítomnosti. Nikto iný sa nesmie strelcovho vybavenia bez jeho povolenia a bez jeho prítomnosti dotýkať. Výnimkou je stav bezprostredného ohrozenia bezpečnosti.

5. Za stav zbrane a vybavenia nesie plnú zodpovednosť strelec. U osôb nevlastniacich ZP a strieľajúcich pod dohľadom musí byť dohliadajúca osoba zapísaná pri prezentácii v štartovnej listine, pričom právomoci a zodpovednosti strelca prechádzajú na ňu v plnom rozsahu.

6. Zbraň je povolené nabíjať iba na palebnej čiare, len na povel NABÍJAŤ a to maximálne počtom nábojov povelom stanoveným.

7. V záujme bezpečnosti môže ktorýkoľvek rozhodca, ale i ktorýkoľvek strelec, zastaviť streľbu povelom STOP! VYBIŤ! Tento povel sú povinní počúvnuť všetci strelci bez výnimky. Po tomto povele sú strelci povinní okamžite prerušiť streľbu, zbraň vybiť a odložiť. Ďalej pokračovať v streľbe môžu až po povele rozhodcu na strelisku NABÍJAŤ! a PÁĽ!

8. Strelci a ostatní účastníci sú povinní rozhodcu upozorniť na situácie, ktoré by mohli byť nebezpečné alebo mohli zapríčiniť nehodu.

9. V prípade neregulárnych podmienok alebo podmienok ohrozujúcich bezpečný priebeh pretekov má hlavný rozhodca právo pretek prerušiť alebo ukončiť.

10. Akákoľvek manipulácia so zbraňou na strelisku v dobe, kedy je obsluha pred palebnou čiarou, je prísne zakázaná. Nerešpektovanie tohto pravidla môže byť dôvodom k diskvalifikácií a vykázania zo strelnice.

11. Na strelisku, vždy po dokončení streľby, je pretekár povinný skontrolovať zbraň, či je vybitá a zásobník, či je prázdny. V záujme bezpečnosti a pre ľahšiu kontrolu zbrane rozhodcom, je pretekár povinný používať výstražnú zástavku do zbraňovej komory. V prípade, že strelec nemá vlastnú , môže si ju vypožičať u usporiadateľov.

12. Všetci pretekári a funkcionári preteku sú povinní používať na strelisku v dobe streľby chrániče sluchu. Toto sa doporučuje aj všetkým divákom.

13. Pre ochranu zraku je strelcom dôrazne doporučené používať pri streľbe ochranné okuliare z netrieštivého materiálu.

C) Ustanovenie pre strelnicu

1. Streľba prebieha výhradne zo streliska na rôzne vzdialenosti do 100 m.

2. Na streleckom stanovišti smie byť v dobe streľby iba strelec, prípadne menovaná dohliadajúca osoba.

3. Strelecké stanovištia majú byť vybavené zhodnými streleckými podložkami chrániacimi proti chladu.

4. Strelecké stanovištia musia byť rozmerovo zhodné a musia disponovať zhodným vybavením.

5. Terče sú atypické určené iba pre preteky v streľbe z malorážky s optickým zameriavačom. Príklady terčov a ich rozmerov sú v obrazovej prílohe.

D) Zbraň a vybavenie

1. Pri pretekoch je dovolené používať iba zbrane raže .22LR

2. Pre pretek je dovolené použiť akúkoľvek jednoranovú, opakovaciu alebo samonabíjaciu malorážku splňujúcu bod 1.

3. Remeň pre spevnenie ktorejkoľvek streleckej polohy je možné použiť iba v prípade, že je súčasťou zbrane a svojou montážou a prevedením je dokázateľné použitie k prenosu zbrane štandardným zavesením na rameno.

4. Pre podloženie zbrane v oblasti predpažbia je možné zvoliť dvojnožku namontovanú na zbrani. Po celú dobu preteku strelec musí používať iba jednu dvojnožku. Rázvor nôh dvojnožky je povolený max. 300 mm. Podložku môže strelec vytvoriť i improvizovane a to len za pomoci vlastného oblečenia a vybavenia (napr. zložená celta, bunda, vrecko s pieskom a pod.) Používanie akejkoľvek inej opory je zakázané.

5. Podoprenie pažby smie byť pevné iba v jej prednej časti (viz bod 4.) Žiadna ďalšia pevná opora nieje povolená. Strelec môže zbrani vytvoriť zadnú oporu ktoroukoľvek častou svojho tela.

6. Pri streľbe je povolené použiť len 2 zásobníky k jednej zbrani, pričom je povolené nabíjať maximálne 5 - 10 nábojov do 1 zásobníka.

7. Optické zameriavače je povolené používať bez obmedzenia priblíženia, priemeru objektívu, nastavenie paralaxy a charakteru osnovy. Laserové zameriavače,  a kolimátory sú zakázané.

8. Špeciálne strelecké oblečenie a vybavenie podľa pravidiel UIT pre olympijské, národné a medzinárodné terčové disciplíny je zakázané s výnimkou streleckých okuliarov a remeňa, pokiaľ tento slúži ako remeň nosný. (viz bod 3.)

9. Na zbraň nieje dovolené montovať alebo z nej snímať akékoľvek príslušenstvo v priebehu preteku, tzn. že strelec musí absolvovať celý pretek so všetkým vybavením zbrane. Výnimku tvorí dvojnožka, ktorú je dovolené zložiť pre polohy v kľaku, v sede a v stoji.

E) Polohy k streľbe

1. Streľba v ľahu

Poloha vychádza zo štandardnej športovej, resp. taktickej, polohy. Opora predpažbia je možná (viz Ustanovenie o strelnici, bod 3, Zbraň a vybavenie, body 3 a 4). Opora hlavišťa je možná (viz Zbraň a vybavenie, bod 5). Všetky ďalšie prostriedky pre stabilizáciu polohy a zbrane sú zakázané.

2. Poloha v stoji

Poloha vychádza zo štandardnej športovej, resp. taktickej, polohy. Paža, ktorou strelec podopiera zbraň, sa môže opierať o strelcov trup alebo hrebeň panvovej kosti. Pre stabilizáciu zbrane je možné použiť remeň (viz Ustanovení o strelnici, bod 3, Zbraň a vybavení, bod 3 ). Strelec pri streľbe musí stať na podlahe streliska alebo na streleckej podložke. Pre zlepšenie držania zbrane je možné použiť opierku ľavej ruky, pokiaľ splňuje pravidlá o zbrani a vybavení. Všetky ďalšie prostriedky pre stabilizáciu polohy a zbrane sú zakázané. Z dôvodu bezpečnosti je povolené pre odkladanie nábojov a nabíjanie zbrane použitie stolčeka alebo stoličky, ktorými je strelisko jednotne vybavené.

3. Streľba v kľaku alebo v sede

Strelec sa môže rozhodnúť, či bude položku absolvovať v kľaku alebo v sede. Vo zvolenej polohe však musí absolvovať celú položku.

• Poloha v kľaku

Poloha vychádza zo štandardnej športovej polohy. Pre stabilizáciu zbrane je možné použiť remeň, prípadne ďalšie prostriedky (viz Ustanovení o strelnici, bod 3, Zbraň a vybavení, body 3 a 4). Špeciálna podložka pod nárt pravej nohy je zakázaná, strelec však môže podložku pod nárt vytvoriť improvizovanými prostriedkami (viz Ustanovení o strelnici, bod 3, Zbraň a vybavení, bod 5). Všetky ďalšie prostriedky pre stabilizáciu polohy a zbrane sú zakázané. Z dôvodu bezpečnosti je povolené pre odkladanie nábojov použitie stolčeka alebo stoličky, ktorými je strelisko jednotne vybavené.

• Poloha v sede

Poloha vychádza z taktickej polohy. Strelec sedí na zemi alebo podložke bez opory chrbta, umiestnenie nôh je ľubovoľné, nohy sa nesmú dotýkať inej časti streliska okrem zeme alebo podložky. Paže držiace zbraň sa môžu opierať o strelcove nohy alebo trup. Pre stabilizáciu zbrane je možné použiť remeň, prípadne prostriedky podľa Ustanovenia o strelnici, bod 3, Zbraň a vybavenie, body 3 a 4. Všetky ďalšie prostriedky pre stabilizáciu polohy a zbrane sú zakázané. Z dôvodu bezpečnosti je povolené pre odkladanie nábojov použitie stolčeka alebo stoličky, ktorými je strelisko jednotne vybavené.

F) Pozorovanie zásahov

1. Pre pozorovanie zásahov môže strelec po celú dobu preteku používať pozorovací ďalekohľad. Jeho umiestnenie a používanie však nesmie rušiť ďalších strelcov a nesmie mať vplyv na zhoršenie bezpečnosti na strelisku.

2. Pozorovanie zásahov za účelom korekcie streľby ďalšími osobami určí a povolí organizátor. Strelec musí pozorovateľa nahlásiť vopred pri prezentácii na preteky.

G) Priebeh streľby a hodnotenie

1. O spôsobe prevedenia preteku, polohách, počte rán a časoch na jednotlivé položky budú informovať propozície vydané ku každému preteku.

2. Pri zásahu čiary medzi hodnotami sa započítava vyššia hodnota, pri zásahu čiar medzi terčom a nie -terčom sa započítava hodnota zásahu nie -terča.

3. V preteku  víťazí pretekár s  najvyšším bodovým ziskom z jednotlivých položiek.

• V prípade rovnosti bodov rozhoduje rozstrel.

H) Príprava pred pretekom

1. Pravidlá sú prevzaté od SSK Nová Paka, ale môžu ich používať ktorékoľvek zložky strieľajúce športovú streľbu.

2. Pretekári musia byť včas oboznámení s propozíciami preteku, jeho priebehom a so všetkými prípadnými zmenami oproti propozíciám. Propozície preteku a zmeny musia byť zverejnené po celú dobu na informačnej tabuli.

I) Závady

1. V prípade, že strelec, rozhodca alebo ktokoľvek z účastníkov zistí na zbrani závadu ohrozujúcu bezpečnosť strelca a priebeh streľby, musí túto skutočnosť bezprostredne nahlásiť rozhodcovi na strelisku a táto zbraň nesmie byť ďalej používaná k streľbe.

2. V prípade poruchy zbrane je pretekár povinný zbraň odložiť, nesmie ňou manipulovať a zdvihnutím ruky privolá rozhodcu na strelisku. V prípade odstrániteľnej závady môže strelec odstrániť závadu sám na stanovišti pod dohľadom rozhodcu na strelisku a za dodržania všetkých bezpečnostných zásad, pričom nesmie rušiť ostatných strelcov. Závadu môže strelec taktiež odstrániť z asistenciou mimo streliska v priestore vyhradenom pre manipuláciu so zbraňou za dodržania všetkých bezpečnostných zásad.

3. Z hľadiska priebehu preteku nieje na závady braný zreteľ a pretekárovi nepatrí ani predlženie času na položku, ani opakovanie položky.

4. Ak sa zbraň opraviť nedá a táto nieje k ďalšej streľbe spôsobilá, môže strelec so súhlasom rozhodcu na strelisku pokračovať v streľbe inou prevzatou zbraňou.

5. V prípade závady na zariadení strelnice má poškodený strelec nárok na predlženie času streľby o čas nutný k odstráneniu závady alebo k opakovaniu položky. Posúdenie spôsobu náhrady rieši hlavný rozhodca. Pri opakovaní závady rovnakého charakteru v ďalšom priebehu preteku musí byť spôsob riešenia náhrady zhodný.

J) Pravidlá správania pre pretekárov

1. Všetci pretekári musia vedieť pravidlá týchto pretekov a musia byť oboznámení s propozíciami preteku.

2. Všetci účastníci a činovníci preteku musia vedieť a dodržiavať bezpečnostné ustanovenia.

3. Pretekár je povinný sa dostaviť k preteku načas a riadne vybavený. Pri prezentácií predloží zbrojný preukaz a preukaz zbrane. V prípade, že sa jedná o osobu spôsobilú streľby len pod dohľadom, dostaví sa k prezentácii so svojim dohliadajúcim, ktorý predloží uvedené doklady. Osoba uvedená ako dohliadajúci bude zapísaná v štartovnej listine a protokole o preteku.

4. Na strelisku smie pretekár komunikovať iba s rozhodcom. Dohliadajúca osoba smie komunikovať s pretekárom len v rámci dodržania bezpečnej manipulácie so zbraňou. Akékoľvek vedenie pretekára je zakázané.

5. V priebehu preteku môže pretekár opustiť svoje stanovisko iba zo súhlasom rozhodcu na strelisku a po uvedení zbrane do bezpečného stavu.

V blízkosti palebnej čiary nieje dovolené hlučné chovanie. Strelci a činovníci určení k práci na strelisku musia obmedziť hovor len na nutné záležitosti. Pokiaľ nieje na strelnici vyhradený priestor pre divákov, sú diváci z priestoru streliska vylúčený. V prípade vyhradeného priestoru pre divákov sú diváci povinný sa zdržovať len v tomto priestore za dodržania podmienky minimálneho hluku. Rozhodca na strelisku je povinný zaistiť aby hluk od divákov bol minimálny. Má právo rušiace osoby napomenúť, prípadne ich vykázať z priestoru strelnice.

1. Ak pretekár alebo jeho dohliadajúci poruší pravidlá alebo sa chová nešportovo, bude pretekár potrestaný

• Napomenutím

• Zrážkou bodov na úrovni najlepšieho zásahu z položky, v ktorej došlo k previneniu

• Diskvalifikáciou

Napomenutie môže previesť ktorýkoľvek rozhodca.

Zrážku bodov môže urobiť rozhodca na strelisku, alebo hlavný rozhodca. O treste je spísaný záznam v protokole z preteku.

Potrestanie diskvalifikáciou môže uložiť iba zasadanie, hlavný rozhodca. O treste je spísaný záznam v protokole preteku

2. Zrážkou bodu na úrovni najlepšieho zásahu z položky, v ktorej došlo k previneniu bude pretekár potrestaný:

• Ak neodstráni vytknutú chybu (opätovne napomenutý v rovnakej záležitosti)

• Za opakované nešportové chovanie

• Ak vystrelí pred povelom ŠTART po povele NABÍJAŤ

• Ak vystrelí po povele STOP pred povelom VYBIŤ.

3. Diskvalifikáciou bude pretekár potrestaný:

• Za úmyselné a vedomé porušenie pravidiel v snahe získať výhodu nešportovým spôsobom

• Za závažné porušenie bezpečnostných pravidiel – pohyb po strelnici s nabitou zbraňou, ak vystrelí pred povelom NABÍJAŤ alebo po povele STOP, VYBIŤ, ZBRANE ODLOŽIŤ – klasifikované ako nedovolená manipulácia so zbraňou.

• V prípade akejkoľvek manipulácie s cudzou zbraňou bez vedomia jej majiteľa. Výnimku tvorí odstránenie bezprostredne nebezpečnej situácie.

• V prípade hrubého nešportového chovania.

K) Technická kontrola vybavenia

1. K technickej kontrole zbraní, vybavenia a výstroja strelca prevádza menovaná technická komisia, prípadne tým rozhodcov poverený hlavným rozhodcom.

2. Pretekár je povinný sa k technickej kontrole dostaviť včas, so všetkým a úplným vybavením, ktoré bude v preteku používať. Za včasné odbavenie na technickej kontrole zodpovedá pretekár.

3. Prevzaté vybavenie môže byť označené vhodnými značkami.

4. Na prevzatom vybavení po kontrole už nesmie byť nič menené s výnimkou štandardne nastaviteľných nezaplombovaných dielov. Neprevzaté vybavenie nesmie byť v preteku použité. Za porušenie tohto ustanovenia nesie zodpovednosť pretekár – klasifikované ako úmyselné a vedomé porušenie pravidiel v snahe získať výhodu nešportovým spôsobom.

L) Protesty

1. Protesty proti nedovolenému spôsobu streľby alebo podmienkam preteku sa podávajú osobne bezprostredne po zistení predmetu protestu rozhodcovi na strelisku. V sporných prípadoch o proteste rozhoduje zasadanie ROZHODCOV.

2. Protesty proti hodnoteniu a výsledkom sa podávajú hlavnému rozhodcovi osobne do 30 min. po zverejnení výsledkov.

3. Vklad pri podaní protestu je 200,- Sk( 7 Eur ). V prípade neoprávnenosti protestu vklad prepadá v prospech organizátora preteku a pretekár je potrestaný napomenutím. V prípade každého ďalšieho neoprávneného protestu v preteku je pretekár potrestaný zrážkou 5 bodov z celkového hodnotenia. O treste je prevedený záznam v protokole zo preteku.

M) Zasadanie KOMISIE

1. Rieši sporné záležitosti vzniknuté v priebehu preteku, protesty a tresty vymenované pravidlami.

2. V prípade, že dôjde k nerozhodnému výsledku hlasov členov KOMISIE, má rozhodujúci hlas hlavný rozhodca.

3. Proti výroku zasadania KOMISIE nieje odvolanie, preto by jej členovia mali postupovať nanajvýš uvážlivo, s nadhľadom a s vylúčením emócii.

4. Zasadanie KOMISIE je neverejné.

N) Propozície jednotlivých pretekov

1. Musia byť zverejnené najneskôr 3 týždne pred dátumom konania preteku

2. Musia obsahovať:

• Meno usporiadajúcej organizácie

• Dátum, čas a miesto konania preteku – doporučuje sa uviesť príjazdovú trasu

• Spôsob prihlásenia – kontaktné údaje, termín prihlášok, výška štartovného

• Priebeh preteku

- polohy k streľbe

- počet rán v jednotlivých úlohách s vyznačením nástrelu, prípadne uvedenie–bez nástrelu

- vzdialenosti streľby,

- čas na jednotlivé úlohy

- zobrazenie terčov.

Doporučuje sa popis vybavenia strelnice, počet stanovíšť, podložky, stolíky a pod.