За нас


Клуб „История” е училищен ученически клуб, който си поставя за цел по-задълбочено изучаване и популяризиране на българското историческо наследство, извършване на краеведски проучвания, интеркултурно образование и възпитание чрез изучаване културата и бита на други държави.

Основните дейности са свързани с отбелязване на национално значими и местни исторически дати и събития, изработване на мултимедийни проекти, организиране на училищни изложби, исторически екскурзии, участия в исторически конкурси, събиране на материали и формиране на концепция за създаване на училищен исторически музей, обогатяване на етнографската сбирка на училището; задълбочаване на партньорските отношения с Cоllege Entre Doux Velles в гр. Саон, Франция, работа по съвместни проекти и размяна на гостувания за опознаване на културно-историческото наследство на България и Франция.
В дейността си клубът разчита на ползотворни отношения с Правно-историческия факултет към ЮЗУ „Неофит Рилски”, Обединен детски комплекс - Благоевград, Читалище „Никола Вапцаров”, Cоllege Entre Doux Velles в гр. Саон, Франция и др.

Участници в клуб "История" са ученици от V, VІ и VІІ клас с подчертан интерес към историческата наука и търсене.Ръководител: Р. Йосифова, учител по история и цивилизация