Statut SKE

I. Postanowienia ogólne

   1. Klub nosi nazwę Szkolny Klub Europejski „Epsilon”.
   2. Siedzibą Klubu jest Szkoła Podstawowa Nr 1 w Choszcznie.

   3. Klub powołany jest na czas nieokreślony.

   4. Na pierwszym spotkaniu w nowym roku szkolnym członkowie Klubu wraz z opiekunem ustalają termin i miejsce 
      spotkań Klubu oraz opracowują plan pracy.

 II. Cele i zadania

    1. Celem Klubu jest:

·       zachęcanie do poznawania innych narodów europejskich, ich kultury, stylu życia, języka

·       przybliżenie zagadnień dotyczących Unii Europejskiej oraz innych organizacji międzynarodowych

·       kształtowanie postaw proeuropejskich przy jednoczesnym propagowaniu wartości kulturowych,

        historycznych i przyrodniczych naszego regionu i kraju

·       szerzenie wzajemnej tolerancji i szacunku.

       2.  Zadania:

·       gromadzenie materiałów dotyczących państw europejskich

·       przygotowywanie albumów, plakatów, map i wystaw tematycznych

·       uczestnictwo i organizowanie konkursów

·       organizowanie spotkań informacyjnych, różnego rodzaju akcji, imprez kulturalnych, mających na celu 

       promowanie edukacji europejskiej

·       nawiązywanie kontaktów z innymi klubami europejskimi.

 III. Zasady członkostwa w Klubie

 1. Członkiem Klubu może zostać każdy uczeń i nauczyciel naszej szkoły.

 2. Każdy członek Klubu ma prawo:

·       wybierać i być wybranym do zarządu Klubu,

·       uczestniczyć we wszystkich formach działalności Klubu

·       wyrażać wnioski i opinie dotyczące działalności Klubu

·       realizować własne pomysły

     3. Do obowiązków członka należy:

·       regularne uczestnictwo w spotkaniach Klubu

·       angażowanie się w działalność Klubu

·       znajomość i przestrzeganie Regulaminu Klubu

·       propagowanie idei Klubu.

     4. Członkostwo w Klubie ustaje na skutek dobrowolnej rezygnacji lub skreślenia.

     5. Skreślenie z listy członków następuje, gdy członek nie uczestniczy w spotkaniach Klubu, działa na jego szkodę, nie

         przestrzega regulaminu.