๋Jaturong kamonlers

นายจตุรงค์  กมลเลิศ 
ครูชำนาญการพิเศษ 
โรงเรียนปัจจุบัน : โรงเรียนกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากาฬสินธุ์
หมายเลขโทรศัพท์ 083-4501327
E-mail : jaturong9999@gmail.com

ประวัติการศึกษา : 
วท.บ ฟิสิกส์ (ทุน สควค รุ่นที่ 10 )
ป.บัณฑิตวิชาชีพครู (ทุน สควค รุ่นที่ 10 )
กศ.ม การบริหารการศึกษา
กศ.ม วิทยาศาสตร์ศึกษา  (ทุน สควค รุ่นที่ 10  )

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง
Comments