Χτίσιμο σχέσεων εμπιστοσύνης
Εποικοδομητική αντιπαράθεση
Χειρισμός συγκρούσεων
Κατανόηση της γλώσσας του σώματος
Συναισθηματική νοημοσύνη
Χειρισμός δύσκολων αντιρρήσεων
Διαχείριση ανθρώπινων σχέσεων
Προσωπική ισχύ - επηρεασμός
<div id="google_translate_element"></div><script>
function googleTranslateElementInit() {
  new google.translate.TranslateElement({
    pageLanguage: 'el',
    includedLanguages: 'el'
  }, 'google_translate_element');
}
</script><script src="http://translate.google.com/translate_a/element.js?cb=googleTranslateElementInit"></script>