Home

Nieuws:
 
 • in het voorjaar 2013 is mevrouw Ria Miris als fietster op het fietspad in de Kleinesteenweg gehinderd en kwam ten val waarbij zij een sleutelbeenbreuk opliep
 • bij een tragisch ongeval is op 16 november 2011 mevrouw Maria Wouters als fietster op de Kleinesteenweg om het leven gekomen bij een aanrijding met een motorvoertuig.

In het bedrijfsleven gaat men bij de veiligheid van de werknemers ervan uit dat bij één enkel accident er 400 incidenten zijn aan vooraf gegaan. Met andere woorden indien men preventief / pro-actief zou handelen worden ongevallen vermeden.
 
Met betrekking tot de verkeersveiligheid in de Kleinesteenweg stellen wij de voorbije 30 jaar vast dat  :


-     gevaarlijke situaties ontstaan voor de zwakke weggebruiker door de aanwezigheid van talrijke parkeerplaatsen voor auto’s ( zie foto’s )
-     begin oktober 2010 is de Kleinesteenweg een voorrangsbaan geworden. Wat stellen wij vast : snelheden boven de 100 km per uur, terwijl in de bebouwde kom er maar 50 km per uur mag gereden

-     regelmatig auto’s geparkeerd staan op het fietspad en dat sommige automobilisten zelfs arrogant zijn wanneer zij daarop worden gewezen. Nochtans het is de zwakke weggebruiker zoals de fietser, ... die gevaar loopt wanneer hij / zij plots van het fietspad naar de rijweg moet uitwijken ondanks de bepalingen van http://www.wegcode.be/wet.php?wet=1&node=art9 .

-    er een gebrek is aan controle door de lokale politie zowel wat betreft parkeerverbod op fietspaden als wat overdreven snelheid aangaat

-      aan de inrichting van de Kleinesteenweg gedurende meer dan 30 jaar niets werd gedaan, noch qua veiligheid en allerlei hinder, noch aan de rijweg, noch aan het fiets- en voetpad

-      af en toe obstakels zoals verkeersborden, zand, ... op het fietspad aanwezig zijn    

 

Het gevolg is dat steeds minder mensen de fiets nemen of te voet gaan maar koning auto gebruiken om zich te verplaatsen, met als gevolg ... nog meer auto's in het centrum. Wij dagen iedereen uit om met “belgerinkel naar de winkel” te rijden.

Wanneer zal de gemeente via de website de bevolking actueel, volledig en bestuurlijk correct informeren ? Ook in het kader van het decreet openbaarheid van bestuur heeft iedere inwoner recht op informatie. 
 

Het mobiliteitsplan dd.24 september 2004 van de gemeente Begijnendijk vermeldt voor de Kleinesteenweg een aantal knelpunten en een pakket aan maatregelen zowel wat betreft :
 

- het openbaar vervoer :

"Heraanleg van de Haltestraat/Kleine Steenweg als wandel- en fietsroute tussen het centrum, de bushalte op de Liersesteenweg en het station"

 

- fietsverkeer :

"Kleine Steenweg – Haltestraat (fietsverbinding Begijnendijk – station Begijnendijk)"

"De Haltestraat/Kleine Steenweg, de route die de verbinding vormt tussen het station en het dorpscentrum, is een gevaarlijke weg voor fietsers."

"Doortochtherinrichting Begijnendijk t.b.v. fietsers. Specifieke aandachtspunten zijn de beveiliging voor fietsers van kruispunten N10 – Haltestraat – Kleinesteenweg"

 

- voetgangersverkeer :

"De N10 vormt een belangrijke barrière in de bereikbaarheid van het station. De Kleinesteenweg-Haltestraat is één van de belangrijkste routes naar het station maar voldoet in het geheel niet aan de veiligheids- en kwaliteitsvereisten van het voetgangersnetwerk."

 

- autoverkeer :

Volgende inrichtingsprincipes zijn belangrijk voor deze lokale wegen type IIa:

- Doorgaand verkeer over grotere afstand moet door een aangepaste inrichting en snelheidsregime ontmoedigd worden.  Gelet op de algemene verspreiding van bebouwing en de vele rechtstreekse erfontsluitingen, moet de richtsnelheid op lokale verbindings- en verzamelwegen beperkt worden tot max. 70 km/u.

- In de kernen is een aangepaste inrichting noodzakelijk om de verblijfsfunctie en –kwaliteit in de centra te verbeteren. Vooral de as Kleine Steenweg/Haltestraat moet prioritair ingericht worden als aangename fiets- en voetgangersroute om de relatie met het station vanuit het centrum te versterken.

Tegelijkertijd heeft de herinrichting een snelheidsverlagende werking en doen de kernen hierdoor dienst als ‘filter’ en wordt doorgaand (sluip)verkeer ontmoedigd. In de kernen wordt de snelheid op de lokale wegen type II daarom teruggebracht op max.50 km/u.

- Omwille van hun verbindende functie voor fietsverkeer én autoverkeer zijn veilige fietspaden langsheen deze wegen noodzakelijk. Bovendien moeten ook de haltes van het openbaar vervoer langsheen deze wegen op een veilige manier te voet bereikbaar zijn.
 

 In het beleidsplan 2007-2012 van het College van Burgemeester en Schepenen van de gemeente Begijnendijk staan een aantal algemene voornemens voor een goed bestuur.

In haar partijprogramma schrijft de meerderheid de voorbije 10 jaar dat met betrekking tot de Kleinesteenweg :

 • er eerst wordt gewacht op de uitvoering van Aquafinwerken voor de verbindingsriolering Plankenbrug en Houtvenne langs de Molenbeek
 • later wordt er gewacht op de vernieuwing van de Haltestraat inclusief nieuwe riolering
 • en nog later wordt er gewacht op de herinrichting van het kruispunt Liersesteenweg - Haltestraat
 • nadien wacht men op subsidies van de Hogere Overheid voor de Kleinesteenweg
 • later worden de werken geschrapt uit het programma 2008-2009
 • en ten laatste wacht men voor het opstellen, goedkeuren en uitvoeren van een masterplan dorpskernen
 • ... wat wordt het volgende ?
In het programma 2008-2009, zoals vermeld in de gemeentelijke folderkrant 49 van maart 2008, is de herinrichting van de Kleinesteenweg immers niet langer opgenomen. Nochtans wachten de inwoners al meer dan 20 jaar op een verbetering van de verkeersveiligheid van de Kleinesteenweg die is aangelegd op 4 december 1951.

 

De volgende websites geven een overzicht van de geplande en in uitvoering zijnde werken :


Wij vragen :

 

 • een herinrichting van de Kleinesteenweg die vooral de zwakke weggebruiker meer veiligheid biedt
 • vermindering van het lawaai dat vooral door het zware vervoer wordt veroorzaakt op de betonplaten
 • vrijliggende fiets- en voetpaden
 • correcte wettelijke verkeerssignalisatie en regelmatige tellingen van het aantal voertuigen inzonderheid van het aantal vrachtwagens
 • meer politiecontrole met betrekking tot overdreven snelheid, fout parkeren, negeren verkeersreglementering, ...
 • een veilige oversteekplaats / zebrapad voor voetgangers / fietsers op de Kleinesteenweg ter hoogte van de uitgang verkaveling tussen Puttestraat en Kleinesteenweg
Of kan het fietspad, voorlopig en in afwachting van een herinrichting van de Kleinesteenweg, voor de automobilist niet beter zichtbaar aangeduid worden door twee evenwijdige witte onderbroken strepen en dat niet breed genoeg is voor het autoverkeer. Zie artikel 74 van de Wegcode : http://www.wegcode.be/wet.php?wet=1&node=art74
De reden waarom dit niet gebeurt, zit hem wellicht in de gevolgen voortkomend uit de bepalingen van artikel 9 van de Wegcode :
http://www.wegcode.be/wet.php?wet=1&node=art9 

Artikel 74. Het deel van de openbare weg dat afgebakend is door twee evenwijdige witte onderbroken strepen en dat niet breed genoeg is voor het autoverkeer, is een fietspad.

Op grond van het artikel 2.7. van het Algemeen Reglement op de Politie van het Wegverkeer (K.B. van 1.12.1975) vormen dergelijke markeringen een volwaardig fietspad.

 

Artikel 2.7. "Fietspad" : het deel van de openbare weg dat voor het verkeer van fietsen en tweewielige bromfietsen klasse A is voorbehouden door de verkeersborden D7, D9 of door de wegmarkeringen bedoeld in artikel 74.

Het fietspad maakt geen deel uit van de rijbaan.

 D7          D9


Mogelijke initiatieven :
 • Misschien kunnen wij beginnen met de huidige toestand van de fietspaden in de Kleinesteenweg in kaart te brengen aan de hand van het inspectieformulier van het Agentschap Wegen en Verkeer. Zie subpagina .

 • STOP-principe (eerst stappers, trappers, openbaar vervoer en tot slot privaat vervoer) : de Vlaamse Overheid subsidieert de aanleg van fietspaden langs gewestwegen via module 13 van het mobiliteitsconvenant en langs gemeentewegen via het Fietsfonds . Dank zij de investeringen de laatste 10 jaar  van de Aquafin in de gemeente Begijnendijk zijn er in 2010 een aantal veilige fietspaden. Hanteert de gemeente Begijnendijk mbt de Kleinesteenweg het POTS-principe ?  Meer info


Genomen maatregelen :

 • begin februari 2010 werkte gedurende wel geteld een week een snelheidsmeter op de Kleinesteenweg. Is dit misschien de voorbode van de eerste flitspaal in Begijnendijk ?Verkeersveiligheid : informatie van de Federale Overheid omtrent de wegcode, de veiligheid voor de weggebruiker, ...
 
Foutparkeerders : met deze website willen de initiefnemers een permanent probleem aan de kaak stellen : foutparkeren.

Verkeersveiligheid : http://home.scarlet.be/waterloo/waterloo/veiligheid.html


Deze website is aangemaakt en gepubliceerd in 2008 door Louis Wauters, Kleinesteenweg 44 te 3130 Begijnendijk en wordt periodiek bijgewerkt.

Comments