สรุปเนื้อหาการสอบเข้ามหาวิทยาลัย

เนื้อหาที่ใช้ในการเตรียมตัวก่อนจะเข้ามหาวิทยาลัย จะเป็นวิชาหลักซึ่งได้แก่ ฟิสิกส์ เคมี ชีวะ
คณิดศาสตร์ 

Comments