หน้าแรก

สภาคณาจารย์มุ่งหวังที่จะมีบทบาทสำคัญต่อมหาวิทยาลัย โดยทำหน้าที่
เป็นตัวแทนคณาจารย์ทั้งปวงเพื่อให้คำแนะนำ และประสานงาน ด้วยความร่วมมืออันดี
ยิ่งกับฝ่่ายบริหาร คณาจารย์ บุคลากรสายสนับสนุน และนักศึกษา ตลอดจนหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง
 เพื่อให้เกิดความเข้าใจอันดีในการที่จะมุ่งมั่นสร้างสรรค์ประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัย ชุมชน และประเทศชาติสืบต่อไป