บันทึกคะแนนข้อสอบกลาง ม.1 และ ม.2 โรงเรียนขุขันธ์

** เข้าระบบบบันทึกคะแนน ม.1 และ ม.2
** เฉลยแบบทดสอบ

คำแนะนำการบันทึกคะแนน

ท่านสามารถบันทึกคำตอบของนักเรียนลงในโปรแกรมซึ่งจะบันทึกอัตโนมัติ หรือ ดาว์นโหลด      มาทำให้เครื่องที่ไม่ได้เชื่อมต่อสัญญาณอินเทอร์เนต ก็ได้ 

1. แบบเลือกตอบ แต่ละข้อจะมีตัวเลือก  4  ตัวเลือก เป็นตัวเลือกที่ 1)  2)  3) และ 4)  ซึ่งให้นักเรียนเลือกตอบเพียงตัวเลือกเดียว การบันทึกคำตอบให้บันทึกตัวเลือกที่นักเรียนเลือกตอบ ลงในแบบบันทึกให้ครบทุกข้อยกตัวอย่าง เริ่มกรอกข้อมูลตั้งแต่ นักเรียนคนที่ 1  ข้อ 1 ตัวเลือกที่ 1) ข้อ 2 ตัวเลือกที่ 2) ข้อ 3 ตัวเลือกที่ 3  ให้บันทึกเลขตั้งแต่ช่อง G6 H6 I6  เป็น 1  2  3 ตามลำดับ  ตัวอย่างเช่น


2. แบบเลือกตอบหลายคำตอบ (2 คำตอบ) ในแต่ละข้อจะมีตัวเลือก  5 ตัวเลือกหรือ  6 ตัวเลือก เป็นตัวเลือกที่ 1)  2)  3)  4)  5) และ 6)   ซึ่งให้นักเรียนเลือกตอบ 2 คำตอบ การบันทึกคำตอบให้บันทึกตัวเลือกที่นักเรียนเลือกตอบลงในแบบบันทึกให้ครบทุกข้อตามโครงสร้างของแบบทดสอบ

 เช่น ข้อ 26 ให้เลือกตอบ 2 คำตอบ ถ้านักเรียนเลือกคำตอบที่ 1 ตัวเลือก 2และคำตอบที่ 2 ตัวเลือกที่ 5) ให้บันทึกคะแนนลงคอลัมน์ข้อ 26.1 เป็นเลข 2 สำหรับคำตอบที่ 1 และ คอลัมน์ข้อ 26.2 เป็นเลข 5 สำหรับคำตอบที่ 2 ตัวอย่างเช่น


3. แบบเชิงซ้อนให้บันทึกคำตอบในแต่ละข้อย่อย (4 ข้อย่อย) ที่นักเรียนเลือกตอบลงในแบบบันทึกให้ครบทุกข้อตามโครงสร้างของแบบทดสอบ เป็นรหัสดังนี้

1 หมายถึง จริง หรือ ถูก หรือ ใช่ หรือ TRUE

2 หมายถึง ไม่จริง หรือ ไม่ถูก หรือ ไม่ใช่ หรือ FALSE

9 หมายถึง ไม่ตอบ เช่น 

ข้อ 18 เป็นแบบเชิงซ้อนจะมีข้อย่อย 4 ข้อ  ถ้านักเรียนเลือกข้อย่อย 1 ถูก  ข้อย่อย ไม่ถูก  ข้อย่อย 3 ไม่ถูก  ข้อย่อย ถูก   ในการบันทึก ให้บันทึกลงในคอลัมน์ข้อ 18.1 เป็นเลข คอลัมน์ข้อ 18.2 เป็นเลข คอลัมน์ข้อ 18.3 เป็นเลข 2 คอลัมน์ข้อ 18.4 เป็นเลข 1 ตัวอย่างเช่น


4. แบบเขียนตอบสั้น เขียนตอบอิสระ ระบายตัวเลขคำตอบ หรือ แสดงวิธีทำ ให้บันทึกคะแนนที่ผ่านการตรวจให้คะแนนแล้วตามเกณฑ์การตรวจให้คะแนนในแต่ละข้อแล้วบันทึกคะแนนที่นักเรียนได้ลงในแบบบันทึกให้ครบทุกข้อ

 เช่น คณิตศาสตร์  ข้อที่ 23 – 29  เป็นข้อสอบรูปแบบระบายตัวเลขคำตอบ ให้คะแนนข้อละ 3 คะแนน  เมื่อตรวจให้คะแนนแล้วนักเรียนจะได้ 0 หรือ 3  คะแนน  ข้อ 30 เป็นข้อสอบรูปแบบแสดงวิธีทำ คะแนนเต็ม 8 คะแนน เมื่อตรวจให้คะแนนแล้วได้ 4 คะแนน ให้กรอกคะแนนที่ตรวจเสร็จแล้วลงไปในช่องแต่ละข้อ 


Comments