HOME

ประชาสัมพันธ์oo


l


รหัสโรงเรียนขุขันธ์
รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1033530914
รหัส Student 10 หลัก : 1033305001
รหัส Smis 8 หลัก : 33032002
รหัส Obec 6 หลัก : 530914
แนวปฏิบัติการขอหลักฐานการศึกษา
1)  ยื่นคำร้องต่องานทะเบียนวัดผล ล่วงหน้า 1 วัน
2)  สำหรับ ปพ. 1 ยื่นคำร้องพร้อมรูปถ่าย ขนาด 4 x 5 ซ.ม. จำนวน 2 รูป 
3) การขอมีบัตรประจำตัวนักเรียนใหม่ (กรณีสูญหายหรือชำรุด) ยื่นคำร้องฯ และ ชำระค่าธรรมเนียม


สถิติข้อมูลนักเรียน
     * สถิตินักเรียนปี 2559
     * สถิตินักเรียนปี 2559 (คิดเป็น%)
     * สถิติการศึกษาต่อชั้น ม.3 ปี 2558
     * สถิติการศึกษาต่อชั้น ม.6 ปี 2558

ริการข้อมูล GPA
     * สืบค้นผลการเรียนเฉลี่ย (GPA)