Welcome

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์รวบรวมลิงก์สื่อการเรียนรู้
 
เว็บไซต์นี้จัดทำขึ้นสำหรับการจัดการรู้ด้วยแผนการจัดการเรียนรู้ห้องเรียนกลับด้าน
โดยใช้สื่อออนไลน์แบบโมบายเลิร์นนิ่ง(Flipped Classroom by Using M-Learning Online Media)
รายวิชา ง31102 เทคโนโลยีสารสนเทศ 2
ภาคเรียนที่ 2 ปีการการศึกษา 2560
สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4