ประกาศจัดซื้อ/จัดจ้าง สพป ขอนแก่น เขต 2

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อโต๊ะ-เก้าอี้ ปีงบประมาณ 2563

posted Aug 5, 2020, 11:56 PM by wannapa suarod

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อโต๊ะ-เก้าอี้  ปีงบประมาณ 2563 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

รายละเอียดคลิกที่นี่

ประกวดราคาซื้อโตีะ-เก้าอี้นักเรียน ปีงบประมาณ 2563 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

posted Jul 20, 2020, 12:04 AM by wannapa suarod   [ updated Jul 20, 2020, 12:04 AM ]

ประกวดราคาซื้อโตีะ-เก้าอี้นักเรียน ปีงบประมาณ 2563 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 

รายละเอียดคลิกที่นี่

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2562

posted Jun 28, 2020, 9:00 PM by wannapa suarod   [ updated Jul 10, 2020, 12:20 AM ]

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2562 และวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง


แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2563

posted Jun 26, 2020, 1:56 AM by wannapa suarod   [ updated Jul 10, 2020, 12:21 AM ]

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2563
-แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง 

ประกาศ เรื่อง การเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563

posted Jun 22, 2020, 9:04 PM by wannapa suarod   [ updated Jul 10, 2020, 12:22 AM ]

การเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563
- ระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์สำหรับการเรียนการสอนและระบบปฏิบัติการ (Operating System) พร้อมโปรแกรมสำนักงาน

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารห้องประชุมศูนย์การเรียนรู้ตลอดชีวิต

posted Mar 22, 2020, 9:20 PM by wannapa suarod   [ updated Jul 10, 2020, 12:23 AM ]

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารห้องประชุมศูนย์การเรียนรู้ตลอดชีวิต ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)  


ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารห้องประชุมศูนย์การเรียนรู้ตลอดชีวิต

posted Mar 22, 2020, 9:17 PM by wannapa suarod   [ updated Jul 10, 2020, 12:23 AM ]

ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารห้องประชุมศูนย์การเรียนรู้ตลอดชีวิต ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)  


ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563

posted Mar 22, 2020, 9:15 PM by wannapa suarod   [ updated Jul 10, 2020, 12:24 AM ]

ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563 


การขายทอดตลาดอาคาร สิ่งปลูกสร้างที่ราชพัสดุเก่าของโรงเรียนในสังกัด สพป.ขอนแก่น เขต 2

posted Sep 1, 2019, 8:06 PM by นายเทอดชัย บัวผาย

การขายทอดตลาดอาคาร   สิ่งปลูกสร้างที่ราชพัสดุเก่าของโรงเรียนในสังกัด สพป.ขอนแก่น เขต 2 รายละเอียดคลิกที่นี่ https://drive.google.com/file/d/1OdtUiqFNa0-QjADOoJs3viDypvluhXVn/view?usp=sharing

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี งบประมาณ 2561 (สพป.ขอนแก่น เขต 2)

posted Jul 13, 2019, 9:32 PM by นายเทอดชัย บัวผาย

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง   ประจำปี งบประมาณ 2561  (สพป.ขอนแก่น เขต 2)
O18 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี คลิกที่นี่
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี จะต้องมีข้อมูลเกี่ยวกับแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2562 พร้อมรายละเอียด

O19 รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ รายไตรมาส คลิกที่นี่
รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ รายไตรมาสจะต้องมีข้อมูลการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงานตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2562ของหน่วยงานเป็นรายไตรมาส

O20 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี คลิกที่นี่
-รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี จะต้องมีข้อมูลสรุปผลการใช้จ่ายงบประมาณตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีของหน่วยงาน ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ที่ผ่านมา

O21 แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ คลิกที่นี่
แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ จะต้องมีแผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุตามที่หน่วยงานจะต้องดำเนินการตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560และจะต้องเป็นข้อมูลภายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

O22 ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ คลิกที่นี่ คลิกที่นี่2
ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ จะต้องมีประกาศตามที่หน่วยงานต้องดำเนินการตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 เช่น ประกาศเชิญชวน ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง เป็นต้นและจะต้องเป็นข้อมูลภายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

O23 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน คลิกที่นี่
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือนจะต้องมีข้อมูลสรุปผลการจัดซื้อหรือจัดจ้างตามแบบ สขร.และจะต้องเป็นข้อมูลภายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

O24 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี คลิกที่นี่
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปีจะต้องมีข้อมูลสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ที่ผ่านมาอย่างน้อยจะต้องประกอบด้วย
1) สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
2)ปัญหาและอุปสรรคของการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
3) ข้อเสนอแนะการปรับปรุงพัฒนาการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

1-10 of 27