โครงการประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการของหน่วยงานภาครัฐ (Citizen Feedback) และโครงการยกเลิกสำเนาเอกสาร (No copy)

posted May 22, 2018, 1:36 AM by จิราพร ศรสุรินทร์   [ updated May 24, 2018, 10:44 PM by Supawadee Satsue ]
โครงการประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการของหน่วยงานภาครัฐ (Citizen Feedback) และโครงการยกเลิกสำเนาเอกสาร (No copy)

1. คลิกหนังสือราชการแจ้งโรงเรียน
Ċ
จิราพร ศรสุรินทร์,
May 22, 2018, 1:36 AM
Ċ
จิราพร ศรสุรินทร์,
May 22, 2018, 1:37 AM
Comments