การรายงานผลการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ด้วยระบบ TEPE Online

posted Sep 21, 2017, 7:51 PM by Supawadee Satsue
ด้วย สพฐ.โดยสำนักติดตามและประเมินผลตัวชี้วัดความสำเร็จตามยุทธศาสตร์ฯ ได้มาประเมิน สพป.ขอนแก่น เขต 2 ปรากฏว่าข้อมูลครูที่เข้าศึกษาในระบบ TEPE Online มีจำนวนน้อยมาก จึงขอให้ผู้บริหารสถานศึกษาและครูทุกท่านเข้าไปอบรม แล้วรายงาน สพป.ขอนแก่น เขต 2 รายละเอียดตามเอกสารที่ส่งมาพร้อมนี้
Ċ
Supawadee Satsue,
Sep 21, 2017, 7:51 PM
Comments