Instrukser Kirurgisk Klinik

KIRURGISK KLINIK SOLRØD
Nedennævnte instrukser overlapper og senere afløst af Personale Informationer og skulle der være diskrepans er det personale information der gælder.

 
           
Endoskopi instruksenJournalen indeholder en beskrivelse af undersøgelsen, der som minimum omfatter:

  • en begrundet indikation for undersøgelsen

  • en beskrivelse af de anatomiske/patologiske fund

  • en beskrivelse af undersøgelsens tekniske gennemførelse, herunder hvor langt skopet havde været indført i gastrointestinalkanalen og eventuelle problemer ved undersøgelsen

  • om der var taget biopsier/fjernet polypper og hvorfra biopsien/polyppen anatomisk var udtaget

  • en klar konklusion som forholdt sig til indikationen


Gastroskopi: Bliver gennemført til andet stykke af duodenum.


Sigmodeoskopi: Bliver gennemført til colon descendens (som hovedregel 60

cm op).


Koloskopi: Hele colon inklusiv coecums bund efterses.

Hvis coecums bund ikke ses, bliver der iværksat en supplerende

CT-kolografi eller planlagt en ny koloskopi.

Vedl indikation for inspektion af terminale ileum (fx. ved mistanke om Crohns sygdom) gøres der biopsi.


Sedation ved endoskopi:

Dette gøres som hovedregel ikke-indgrebene bør være tolerable og rimeligt smertefri.

Ved evt sjældne behov for sedation er dette aftalt i forvejen og ledsager medbringes.

Der lægges venflon og gives normalt 1-2 mg Dormicum og evt Haldid 0,05 mg

Pt overvåges under indgreb af anæstesisygeplejerske samt monitoreres med pulsoximeter samt BT og puls samt respiration.

Der tilstræbes altid vågen og klar pt.                                   

 
                                       
 
Information ved undersøgelser og behandling
 

Informationen omfatter patientens helbredstilstand og relevante behandlingsmuligheder, herunder risiko for komplikationer og bivirkninger. Det skrives i journalen hvilken mundtlig og skriftlig information, der er givet til patienten, og hvad patienten har tilkendegivet med hensyn til behandling, herunder om patienten giver samtykke til en konkret behandling. Det stiltiende samtykke, der omfatter delelementer af almindelig karakter i et undersøgelses og behandlingsforløb, eks. rensning af sår, undersøgelse af ben og armes funktionsevne, stetoskopi osv. journalføres dog ikke.

Der vil fremgå af journalen, at patienten forinden en udført behandling, har fået information om evt. risici for komplikationer mv. og givet samtykke til behandlingen.

Ved mindre indgribende og ukomplicerede operative indgreb, noteres blot i journalen, at patienten er informeret om indgrebet og risici, uden at det specificeres nærmere.

Der foreligger skriftlig information til patienterne som udleveres ved forundersøgelsen forud for kirurgiske procedurer.
Alle patienter er ved booking opfordret til at læse på vores hjemmeside om undersøgelsen/behandlingen i relevante afsnit, ligesom patienterne ved FUS gives hjemmesideadressen og relevante afsnit vises og gennemgås ved FUS.
 


                                           
 
Afsluttede behandlingsforløb

Der sendes epikrise til egen læge ved hver kontakt med patienten.
 
     

                                            
 
Adgang til elektroniske journaler

er beskyttet af 3 personlige passwords-
Databeskyttelsesloven gør at vi skal have flg dokument på hjemmesiden vedr oplysninger om den enkelte patient.
Se her

 

                                              
Akutte tilstande Der foreligger på relevante områder instruks / instrukser for lægetilkald, overflytning af dårlige patienter, alarmering (1-1-2) samt genoplivning.
Der haves Ilt samt hjertestarter samt medicinsk support udstyr (Væsker,venflons, farmaca).
Der er gennemgået relevante kurser for hjertestopsbehandling, genoplivning, akutte medicinske tilstande, ATLS etc-

 

               
 
Instruks vedrørende forebyggelse mod forveksling ved kirurgiske indgreb ("de fem trin")

 
1-Operatøren kontrollerer, at der er indhentet og journalført et informeret samtykke til det
planlagte indgreb
2-Operatøren skal sikre, at indikation, indgrebstype og entydig lokalisation fremgår af journalen.
3-Operatøren kan markere operationsstedet med sprit/vandfast pen, mens patienten er vågen og
4-journalføre at markeringen er foretaget. Dette gøres dog ikke på vågne ikke sederede patienter som hos os.
5-Operatøren sikrer patientens identitet ved navn og personnummer.                        
Kontrolforanstaltninger i forbindelse med kirurgiske indgreb.


Sygeplersker samt læge er ansvarlig for steril vask, sterilitet af instrumenter samt procedurebakker.
Der er udført præoperative disinfektionsprocedure i henhold til SSI og der aflæses Indikatorer vedlagt instrumenter til brug under operationen .
Før lukning bliver alt brugt og ubrugt materiale talt-dette dog ikke længere aktuelt pga kun subcutane operationer-ingen hernie kirurgi.


                                     
 Arbejds-miljø

Der er godt arbejds-miljø i klinikken.
Se Arbejdstilsynets rapport her-Rapport arbejdstilsyn
Der bruges ledelses redskaber fra Lederweb.dk-- Mus


                       
Medicinsk apparatur og teknologi i klinikken

Hounisen instrument opvaskemaskine                    (2016
Olympus endoskop vaskemaskine EDT2 +           (2006)
Santax Medivator endoskop vaskemaskine         (2014) 
Autoklave Melag                                            (2014)
Tørsterilisator                                                (2015)
Endoskoper :Olympus endoskoper                     (2006)
Ultralydskar(Mærsk Andersen)                          (2011)

For samtlige ovenstående er der logbog for service og evt reparationer.

Der føres logbog for procedure vedrørende den daglige drift som signeres af personale ved skift af væsker og daglig/ugentlig service.

Der føres logbog for vask og sterilitetsprocedure af endoskoper som signeres dagligt af ansvarligt personale.

Der føres  daglig indikatorkontrol  af procedurer vedrørende autoklave og tørsterilitets produkter og der føres logbog.


          
 
Følgende procedurer er "hands on" procedurer og forefindes til akut brug i klinikken i ringbind


Hjertestop procedure

Genoplivnings procedure

Anafylaktisk shock

Brand

Håndtering af lukkede formalin systemer

Specifikke rengøringsprocedurer for instrumenter og endoskoper.

                                                KIRURGISK KLINIK SOLRØD  oktober 2014

                                                 Revideres løbende    -senest  februar 2018
Comments