Patientsikkerhed 03


Standard
Klinikken identificerer og reducerer risiko for patienter

Formål:
Fremme patientsikkerhed

Gyldighedsperiode 01.04. 2018  - 31.03. 2021 
  
Revideres 31.03.2020    
Ansvarlig for dokumentet EI    
Godkendt af: EI

Indhold:
-Retningsgivende dokumenter                     (se 02)
-Sikker kirurgi uden anæstesi personale         (se 03)
-Forhold vedr utilsigtede hændelser              (se 04)    
-Sedation af patienter uden fuld anæstesi     (se 05)
-Patientjournal forhold                               (se 06)
-Patientidentifikation                                 (se 07)
-Håndtering af parakliniske undersøgelser      (se 08)
-Instruks vedr. basal hjertelungeredning        (se 09)
-Håndtering af henvisninger                        (se 10)
-Hygiejne procedurer                                 (se 11)
-Vedligehold af apparatur                           (se 12)
-Håndtering af lægemidler og utensilier          (se 14)


Ved kirurgi i Kirurgisk Klinik bruges principperne for sikker  kirurgi tillempet en verbal model (ingen sedation)
for at:

- forbedre patientsikkerheden ved kirurgiske og invasive indgreb, herunder at reducere
mortalitet og morbiditet samt forebygge forveksling af patient, operationssted eller indgreb
- forebygge utilsigtede hændelser relateret til planlægning, gennemførelse og opfølgning på
kirurgiske og invasive indgreb
- sikre god kommunikation internt blandt medlemmerne af operationsteamet og øge
opmærksomheden på patientsikkerheden ved alle operationer.

Der udføres ingen større indgreb i klinikken.

Vi inspireres af: Styrelsen for patientsikkerhed-https://stps.dk/#

Særlige forhold vedr. små-indgreb som kun udføres her i klinikken:

Verbal version af de 5 trin for sikker kirurgi.
 

Anbefalinger for stor kirurgi( Ikke hos os)-men skrives for at huske os på det---

For at undgå forvekslinger ved kirurgiske indgreb og invasive undersøgelser er det nødvendigt at anvende komplementære tiltag. Det er endvidere afgørende, at alle medlemmer af et operationsteam og involverede sundhedspersoner deltager aktivt i disse tiltag, ligesom patienten – hvis det overhovedet er muligt – skal deltage.
Ved operative/invasive indgreb, der ikke kræver anæstesiologisk assistance  (som i klinikken her) anvendes en kort version verbalt med patienten.

De fem trin indbefatter følgende-men bruges altså kun i verbal form hos os-da pt. er vågen klar og orienteret.
Trin 1) Kontrol af, at patientens informerede samtykke til behandling er indhentet og journalført.
Trin 2) Markering af operationssted med en sprit - eller vandfast pen.Hos os peger pt. på området-
Trin 3) Identifikation af patienten.
Trin 4) Entydig mærkning mv.
Trin 5) ’Time out’.-ikke her hos os.Trin 1.  umiddelbart før indgrebet
Lægen gennemgår journalen og sikrer sig, at indgrebstype og sted
er dokumenteret, at patienten er informeret om selve indgrebet, komplikationer, relevante risici ved indgrebet. Derudover skal det sikres at patienten samtykker. Det skal ligeledes sikres, at patienten er informeret om evt. andre behandlingsmuligheder og konsekvensen af ingen behandling.
Der henvises til regional retningslinje omkring informeret samtykke til behandling.
Det dokumenteres i journalen, at patienten er vejledt om ovenstående.

Trin 2. umiddelbart før indgrebet


Patienten og/eller evt. pårørende deltager, såfremt det er muligt, aktivt i markeringen ved at
udpege stedet eller ved aktivt at bekræfte, at det er det rette sted, som markeres.
Markeringen skal være synlig i operationsfeltet efter afdækning.
Markeringen sammenholdes med operations/behandlingsindikation i patientjournal.
Det skal fremgå af journalen, hvis der er foretaget en markering.

Trin 3. Minutterne før indgrebet. Patienten identificeres ved, at patienten selv eller evt. patientens pårørende oplyser patientens fulde
navn og CPR-nummer samt oplyser, hvor på kroppen indgrebet skal foretages, til to af teamets
medlemmer. I de tilfælde hvor patienten er varigt eller midlertidigt inhabil henvises der til
retningslinjen ”Informeret samtykke til behandling”
Svaret fra patienten sammenholdes med oplysninger i journal, eventuel markering på hud 

Trin 4. Minutterne før indgrebet
Inden ”Time Out” skal mindst to personer fra operations- og/eller skopiteamet bekræfte, hvor det er relevant, at følgende er til stede:
• Papirjournal / elektronisk journal
• Billeddokumentation er mærket, ophængt eller vist korrekt
• Labels til prøveglas
• Implantater
• Nødvendige apparater og instrumenter er på plads

Trin 5. I sekunderne før indgrebet påbegyndes
Den udførende operatør har ansvaret for, at teamet holder ”Time out”.
”Time Out” indebærer, at uret i overført betydning sættes i stå et kort øjeblik, hvorved teamet opnår
et frirum til at sikre sig, at alt er på plads og i orden, og at alle er parate til at gå i gang.
Under ”Time Out” kommunikerer teamet aktivt, idet man mundtligt bekræfter overfor hinanden, at:
• Det er den rigtige patient
• Der er markeret korrekt operationssted. Hvis det ikke har været muligt at udføre markeringen
siges højt, hvor på patienten, der skal opereres.
• Det er den rigtige procedure
• Patienten er rigtigt lejret
• De til behandlingen krævede forundersøgelser, blodprøver og informationer foreligger
• Den rigtige billeddokumentation, implantat, særligt udstyr mv. er til stede.
Det anbefales ligeledes, at afdelingerne bevarer de sikkerhedsprocedurer, der i øvrigt måtte
eksistere fx for kontrol af, hvorvidt der er et relevant implantat tilstede før operationen.Definition af begreber
Forvekslingsindgreb: Alle påbegyndte invasive indgreb udført på enten den forkerte patient, det forkerte sted eller det forkerte organ. Dette omfatter også forveksling af indgrebstyper, procedurer eller implantater.

Time out.
Den proces, hvor patientens identitet, det planlagte indgreb, det planlagte operationssted mv. aktivt bekræftes af alt det tilstedeværende og deltagende personale på operationsstuen. Time out indebærer, at uret i overført betydning sættes i stå et kort øjeblik. Teamet opnår et frirum til at sikre sig at alt er på plads og i orden, og at alle er parate til at gå i gang.
Invasivt indgreb: Indgreb med penetration af hud eller naturlige legemsåbninger, fx
kikkertundersøgelser; omfatter både kirurgiske og ikke-kirurgiske invasive indgreb.
Operatør: Anvendes om den der er ansvarlig for udførelsen af det operative indgreb eller invasive undersøgelse.
Operationsteam: Operationsteamet er de fagpersoner (operatør, operationssygeplejerske,
anæstesipersonale, skoperende personale og andet hjælpepersonale), der deltager ved den
igangværende behandling.

Målgruppe
Tjeklisten skal anvendes ved ovenstående patienter, som gennemgår et operativt eller invasivt indgreb, hvor der IKKE er anæstesipersonale til stede. Se også under standard 18. Fuld ”sikker kirurgi” anvendes formelt til større indgreb.
Ved små indgreb er der også den forskel, at tampon’er som ikke er mærket med rtg.-tråd kan anvendes såfremt incisioner er så små, at en tampon ikke fysisk kan komme ned i operationssåret. Ved udvidelse af såret optælles tampon’er straks og efter indgrebet.


  

 

Comments