Nye vandrør


På denne side bringer vi de nyeste informationer om installation af nye vandrør i Kirkehøj Kædehuse

Afleveringsforretning udsat

Derblev d. 13. december afholdt afleveringsforretning på projektet, men aflevering blev afvist, da der stadig er væsentlige problemer med varmtvandsforsyningen i flere boliger. I mindst 4 boliger, der alle ligger yderst på strengene, er der fortsat problemer med at få vandet tilstrækkeligt varmt inden for de 10 sekunder, der maksimalt må gå, fra man har åbnet for vandhanen.

Problemerne skyldes formentlig de Circon-ventiler, som der sidder to af i hver bolig. Ventilerne regulerer temperaturen på det vand, der hele tiden cirkulerer rundt i rørene.  Temperaturerne skal være indstillet forskelligt, alt efter hvor i systemet, boligen er beliggende. Alle ventiler er blevet indreguleret i den forløbne uge, og det har de fleste steder afhjulpet problemerne med det varme vand. Men der er altså fortsat 4 steder, hvor systemet ikke fungerer tilfredsstillende. Derfor vil ventilerne i de kommende dage blive yderligere reguleret. Projektet vil først blive accepteret som færdiggjort, når det varme vand fungerer korrekt i alle boliger.

Såfremt der er arbejde i din bolig, som du mener ikke er færdiggjort, og du ikke allerede har meddelt dette til ejendomskontoret, så er det meget vigtigt, at du får det meldt straks.

Dette gælder dog kun indendørs arbejder. Opretningen af udearealerne kan ikke finde sted før til foråret, hvor jorden har sat sig og ikke længere er så våd. Vi må altså leve med mudder i nogle måneder.(161213)


Foto-dokumentation af fejlagtigt udført arbejde

På afdelingsmødet d. 27. oktober 2016 blev der givet adskillige eksempler på, at arbejdet med installation af nye vandrør ikke er udført i henhold til den arbejdsbeskrivelse, der er en del af kontrakten.

Flere beboere har dokumenteret dette med fotos. Sådanne fotos kan sammen med en kortfattet beskrivelse af, hvor de er taget, og hvad de illustrerer, indsendes til:

Kristoffer Krarup fra Orbicon: KKRA@orbicon.dk,

kopi til Anders Schou Pleidrup fra KAB: andpl@kab-bolig.dk

og til Niels-Christian Andersen: ncandersen@gmail.com.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------


Beboerorientering vedrørende byggesagen i Kirkehøj Kædehuse

September 2016Byggesagen har indtil nu desværre været præget af en uorganiseret fremgang med mange ærgerlige misforståelser, store forsinkelser og frustrationer til følge blandt beboerne.

Noget som byggesagens tekniske rådgivere, administrator fra KAB og bestyrelsen i afdelingen naturligvis ikke accepterer.

Der har derfor været afholdt en række møder og indgået aftaler for at få byggesagen tilbage på ret kurs igen.

Revideret tidsplan

CURA VVS har udarbejdet en ny tidsplan. Se revideret tidsplan pr. 30. august 2016

Den nye tidsplan er udvidet med oversigt over processen i de enkelte boliger.

Dette med en forhåbning om at give en ordentlig orientering om de forestående arbejder i og omkring boligen.

Hvis tidsplanen ikke overholdes vil det foranledige økonomiske sanktioner over for CURA VVS.

Projektet

Byggeopgaverne omfatter udskiftning af vandinstallationer i boligerne samt etablering af nye varmeledninger i jorden. Der startes ud med at etablere de nye varmeledninger, som skal føres mellem husene i de grønne arealer. Derefter vil arbejderne i boligerne påbegyndes.

Varme- og radiatorrør inde boligerne udskiftes ikke. Der reetableres med pudsreparationer og maling ved rørgennemføringer i lofter og vægge.

Der kan forventes kortere afbrydelser af forsyningen af det varme vand i hele afdelingen, når rørene tilsluttes til varmecentralen.

Der varsles nærmere om disse afbrydelser.

Nøglehåndtering

Arbejderne i boligerne kræver, at CURA VVS skal ind i hver enkelt bolig for at foretage registrering før opstart. Alle beboere skal derfor inden byggestart aflevere et sæt nøgler til CURA VVS, som uddeler en varsling, hvori der informeres omkring indsamlingen af nøgler, samt hvornår og hvor nøglerne skal være afleveret. Nøglerne placeres i en nøgleboks ud for hver bolig med en tilhørende kode, som entreprenøren kender. Det er CURA VVS, der har det fulde ansvar for, at døre er lukkede, og at boligen er aflåst forsvarligt, når denne forlades.

Nøgleboksene fjernes først når alle arbejder samt mangeludbedring i boligen er afsluttet.Hvis det forholder sig anderledes, orienteres beboerne skriftligt omkring dette.

Byggestrøm

Der er i hele afdelingen etableret byggestrøm til brug for håndværkerne.Således bliver der ikke brugt strøm fra boligerne. Byggestrømmen indgår som en del af byggeregnskabet.

Asbest

Der findes asbest i isoleringen omkring rørene. Det er dog kun i rørbøjningerne på de eksisterende installationer, hvor asbesten findes. De lige rørstræk er ikke asbestholdige.

Ved asbest saneringen, markeres de områder hver der findes asbest med en tape, som indikerer indholdet. De afskårne dele emballeres i to lag plast og lægges i en separat container.

Rørledninger i jorden


Der er mange udgravninger i afdelingen hvori der føres nye varmeledninger, således at varmeforsyningen fremover er stabil. Inden de nye ledninger tildækkes, kvalitetsikres de udførte arbejder, såsom svejsninger af samlinger og opbygning af bærelaget under de nye ledninger.

1 års gennemgang / eftersyn


Et år efter at byggesagen er afleveret bliver der gennemført en 1 års gennemgang.Det er Orbicon som er ansvarlig for afholdelsen af gennemgangen.

I den forbindelse bliver der omdelt spørgeskemaer til samtlige beboere, hvori der spørges ind til de udførte arbejder. De indkomne spørgeskemaer bliver derefter behandlet og CURA VVS varetager de eventuelle mangelafhjælpninger.

Forud for 1 års gennemgangen gennemfører Byggeskadefonden deres 1 års eftersyn.Dette eftersyn er en obligatorisk del af den byggeskadeforsikring, som er tegnet i for byggesagen.

Byggeskadefonden sender en uvildig teknisk rådgiver rundt i afdelingen, til en grundig gennemgang af projektmaterialet og de udførte arbejder. De eventuelle reklamationspunkter som Byggeskadefonden påpeger, behandles i forbindelse med 1 års gennemgangen.

Spørgsmål


Hvis I skulle have spørgsmål kan de stilles skrift-ligt til, Heine Hjelmgaard - CURA VVS på følgende mailadresse: hh@curavvs.dk

Orbicon – Rådgivende Ingeniører, er totalrådgivere på byggesagen. Ud over at have projekteret opgaven fører de også tilsyn med det udførte arbejde i boligerne og i jorden. Rådgivere fra Orbicon kan personligt træffes i skurvognen på ulige mellem kl. 16-17.

Der kan altid rettes skriftlige spørgsmål til Orbicon.

Organisationen omkring byggesagen

CURA VVS er hovedentreprenør og har ansvaret for udførelsen i boligerne.

Orbicon er tekniske rådgivere på sagen.

Orbicon har udarbejdet projektmaterialet, beskrivelser og lignende. Samtidig er Orbicon ansvarlige for at det udførte arbejde er i henhold til beskrivelserne. Af samme grund er Orbicon på byggepladsen flere gange om ugen. Orbicon deltager ved forregistreringen, forud for opstarten i boligerne og i forbindelse med tilsyn af de udførte arbejder i boligerne.

Orbicon er også til stede når boligerne meldes færdige og der gås en mangelgennemgang. Derudover holder Orbicon og CURA ugentlige byggemøder, hvor stade, bemanding, tidsplan og eventuelle udfordringer gennemgås.

Alt efter behov deltager driftspersonalet også til disse byggemøder.

Afdelingen er repræsenteret i form af en følgegruppe, som består af afdelingsbestyrelsen, driftspersonalet, projektleder fra KAB samt rådgivere fra Orbicon.

Følgegruppen mødes med jævne mellemrum og er generelt meget engageret i at sikre fremdrift, kvalitet og tålelige beboerforhold.

Vi håber med de seneste tiltag at opnå en god afslutning af byggesagen og at alle i sidste ende, bliver glade for det færdige resultat.

Læs om de armaturer, der kan tilvælges