Điểm thi SV chính qui


Bài đăng Không có tiêu đề

đăng 20:22 17-08-2015 bởi Văn phòng Khoa Kinh tế

HỌC KỲ 3                    NĂM HỌC 2014-2015
MÔN:
    TOÁN B1
    TIN HỌC ĐẠI CƯƠNG
    TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH

ĐIỂM THI

đăng 20:02 16-08-2015 bởi Văn phòng Khoa Kinh tế

HỌC KỲ 3                    NĂM HỌC 2014-2015
MÔN:
    NGHIỆP VỤ NGÂN HÀNG THUONG MẠI
    XÁC SUẤT THỐNG KÊ A
    KẾ TOÁN QUẢN TRỊ
    TOÁN B2

ĐIỂM THI

đăng 18:40 16-08-2015 bởi Văn phòng Khoa Kinh tế

HỌC KỲ 3                    NĂM HỌC 2014-2015
MÔN:
    NGUYÊN LÝ KẾ TOÁN
    QUY HOẠCH TUYẾN TÍNH
    PHÂN TÍCH HOẠT ĐỘNG KINH DOANH
    QUẢN TRỊ NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI
    LÝ THUYẾT TÀI CHÍNH
    

ĐIỂM PHÚC KHẢO - ĐỢT 2

đăng 19:59 21-07-2015 bởi Văn phòng Khoa Kinh tế

ĐIỂM PHÚC KHẢO - ĐỢT 2
HỌC KỲ 2            NĂM HỌC 2014-2015

ĐIỂM CẢI THIỆN

đăng 17:34 19-06-2015 bởi Văn phòng Khoa Kinh tế

HỌC KỲ 2                    NĂM HỌC 2014-2015
MÔN:
    KẾ TOÁN NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI
    TIẾNG ANH CHUYÊN NGÀNH KTQTKD 1

ĐIỂM THI VÀ CẢI THIỆN

đăng 00:08 19-06-2015 bởi Văn phòng Khoa Kinh tế

HỌC KỲ 2                    NĂM HỌC 2014-2015
MÔN:
    TÂM LÝ HỌC ĐẠI CƯƠNG
    THUẾ
    BẢO HIỂM
    KINH TẾ LƯỢNG    
    

ĐIỂM THI CẢI THIỆN

đăng 20:04 18-06-2015 bởi Văn phòng Khoa Kinh tế

HỌC KỲ 2                    NĂM HỌC 2014-2015
MÔN:
    KINH TẾ MÔI TRƯỜNG
    QUẢN TRỊ CHẤT LƯỢNG
    KẾ TOÁN QUẢN TRỊ A
    QUẢN TRỊ RỦI RO TÀI CHÍNH
    KẾ TOÁN QUẢN TRỊ
    

ĐIỂM THI

đăng 20:37 17-06-2015 bởi Văn phòng Khoa Kinh tế

HỌC KỲ 2                    NĂM HỌC 2014-2015
MÔN:
    LOGIC HỌC ĐẠI CƯƠNG
    KINH TẾ VĨ MÔ
    QUY HOẠCH TUYẾN TÍNH

ĐIỂM THI CẢI THIỆN

đăng 20:35 14-06-2015 bởi Văn phòng Khoa Kinh tế

HỌC KỲ 2                    NĂM HỌC 2014-2015
MÔN:
    TÀI CHÍNH PHÁT TRIỂN

1-10 of 316