Điểm thi SV chính qui


điểm cải thiện

đăng 02:02 18-03-2015 bởi Văn phòng Khoa Kinh tế

Điểm cải thiệm môn:
- Kiểm Toán (Nhóm 4)
- Pháp luật TMQT

Điểm thi cải thiện

đăng 19:43 10-02-2015 bởi Văn phòng Khoa Kinh tế

Điểm thi cải thiện
- Nguyên lý kT
- Tâm lý học ĐC
- Quản trị NHTM
- Những nguyên lý cơ bản

Điểm thi 2 lớp liên kết

đăng 19:37 10-02-2015 bởi Văn phòng Khoa Kinh tế

Điểm thi và điểm thường xuyên 2 lớp liên kết.
- Luật thuế
- Luật môi trường
- Kế toán quản trị
- Công chứng, chứng thực
- Luật cạnh tranh
- Sổ sách và báo cáo KT
- Luật Ngân hàng
- Kiểm toán phần hành
- Pháp luật về giao dịch BDS
- Hệ thống thông tin kế toán
- Luật tài chính
- Luật HĐ TMQT

ĐIỂM THI CẢI THIỆN

đăng 18:13 05-02-2015 bởi Văn phòng Khoa Kinh tế

HỌC KỲ 1                    NĂM HỌC 2014-201    
MÔN:
    QUAN HỆ KINH TẾ QUỐC TẾ
    KINH TẾ VĨ MÔ
    THẨM ĐỊNH TÍN DỤNG
    PHÁP LUẬT DOANH NGHIỆP    
    QUẢN TRỊ KINH DOANH QUỐC TẾ
    TÀI CHÍNH QUỐC TẾ
    THANH TOÁN QUỐC TẾ B
    HỆ THỐNG THÔNG TIN KẾ TOÁN
    QUẢN TRỊ NHÂN SỰ
    NGHIỆP VỤ NGOẠI THƯƠNG
    CHIẾN LƯỢC KINH DOANH
    NGHIÊN CỨU MARKETING
    KẾ TOÁN QUẢN TRỊ
    QUY HOẠCH TUYẾN TÍNH
    PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU KHOA HỌC-KTQTKD

ĐIỂM THI CẢI THIỆN

đăng 18:52 01-02-2015 bởi Văn phòng Khoa Kinh tế

HỌC KỲ 1                    NĂM HỌC 2014-2015
MÔN:
    KẾ TOÁN TÀI CHÍNH
    QUẢN TRỊ HÀNH CHÍNH VĂN PHÒNG
    TƯ TƯỞNG HCM
    KIỂM TOÁN
    PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH
    KẾ TOÁN TÀI CHÍNH 2
    NGHIỆP VỤ NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI
   
KẾ TOÁN TÀI CHÍNH 1
    BẢO HIỂM

ĐIỂM THI VÀ ĐIỂM THƯỜNG XUYÊN

đăng 19:00 28-01-2015 bởi Văn phòng Khoa Kinh tế

ĐIỂM THI

đăng 01:16 26-01-2015 bởi Văn phòng Khoa Kinh tế

ĐIỂM THI CẢI THIỆN

đăng 16:52 25-01-2015 bởi Văn phòng Khoa Kinh tế

HỌC KỲ 1                    NĂM HỌC 2014-2015
MÔN:
    TIỀN TỆ NGÂN HÀNG
    KẾ TOÁN CHI PHÍ
    THIẾT LẬP VÀ THẨM ĐỊNH DỰ ÁN ĐẦU TƯ
    KẾ TOÁN NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI
    THUẾ
    PHÂN TÍCH HOẠT ĐỘNG KINH DOANH
    TÂM LÝ QUẢN LÝ VÀ NGHỆ THUẬT LÃNH ĐẠO
    KINH TẾ LƯỢNG
    QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP
    QUẢN TRỊ TÀI CHÍNH 1
    QUẢN TRỊ HỌC
    QUẢN TRỊ SẢN XUẤT
    TIỀN TỆ NGÂN HÀNG
    KIỂM TOÁN
    THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ
    THANH TOÁN QUỐC TẾ A
    QUẢN TRỊ HỆ THỐNG THÔNG TIN
    MARKETING CĂN BẢN
    HÀNH VI TỔ CHỨC
    QUẢN TRỊ RỦI RO TÀI CHÍNH

ĐIỂM THI

đăng 16:44 25-01-2015 bởi Văn phòng Khoa Kinh tế

ĐIỂM THI VÀ ĐIỂM THƯỜNG XUYÊN

đăng 16:42 25-01-2015 bởi Văn phòng Khoa Kinh tế

1-10 of 279