Điểm thi SV chính qui


ĐIỂM CẢI THIỆN

đăng 17:34 19-06-2015 bởi Văn phòng Khoa Kinh tế

HỌC KỲ 2                    NĂM HỌC 2014-2015
MÔN:
    KẾ TOÁN NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI
    TIẾNG ANH CHUYÊN NGÀNH KTQTKD 1

ĐIỂM THI VÀ CẢI THIỆN

đăng 00:08 19-06-2015 bởi Văn phòng Khoa Kinh tế

HỌC KỲ 2                    NĂM HỌC 2014-2015
MÔN:
    TÂM LÝ HỌC ĐẠI CƯƠNG
    THUẾ
    BẢO HIỂM
    KINH TẾ LƯỢNG    
    

ĐIỂM THI CẢI THIỆN

đăng 20:04 18-06-2015 bởi Văn phòng Khoa Kinh tế

HỌC KỲ 2                    NĂM HỌC 2014-2015
MÔN:
    KINH TẾ MÔI TRƯỜNG
    QUẢN TRỊ CHẤT LƯỢNG
    KẾ TOÁN QUẢN TRỊ A
    QUẢN TRỊ RỦI RO TÀI CHÍNH
    KẾ TOÁN QUẢN TRỊ
    

ĐIỂM THI

đăng 20:37 17-06-2015 bởi Văn phòng Khoa Kinh tế

HỌC KỲ 2                    NĂM HỌC 2014-2015
MÔN:
    LOGIC HỌC ĐẠI CƯƠNG
    KINH TẾ VĨ MÔ
    QUY HOẠCH TUYẾN TÍNH

ĐIỂM THI CẢI THIỆN

đăng 20:35 14-06-2015 bởi Văn phòng Khoa Kinh tế

HỌC KỲ 2                    NĂM HỌC 2014-2015
MÔN:
    TÀI CHÍNH PHÁT TRIỂN

ĐIỂM THI

đăng 20:28 11-06-2015 bởi Văn phòng Khoa Kinh tế

HỌC KỲ 2                    NĂM HỌC 2014-2015
MÔN:
    THIẾT LẬP VÀ THẨM ĐỊNH DỰ ÁN ĐẦU TƯ

ĐIỂM THI

đăng 19:19 11-06-2015 bởi Văn phòng Khoa Kinh tế

HỌC KỲ 2                    NĂM HỌC 2014-2015
MÔN:
    QUẢN TRỊ HỌC
    KINH TẾ VI MÔ

ĐIỂM THƯỜNG XUYÊN

đăng 01:02 11-06-2015 bởi Văn phòng Khoa Kinh tế   [ đã cập nhật 01:03 11-06-2015 ]

HỌC KỲ 2                    NĂM HỌC 2014-2015
MÔN:
    THIẾT LẬP VÀ THẬM ĐỊNH DỰ ÁN ĐẦU TƯ

ĐIỂM THI CẢI THIÊN

đăng 00:31 11-06-2015 bởi Văn phòng Khoa Kinh tế

HỌC KỲ 2                    NĂM HỌC 2014-2015
MÔN:
    TIẾNG ANH 2

ĐIỂM THI CẢI THIỆN

đăng 19:19 09-06-2015 bởi Văn phòng Khoa Kinh tế

HỌC KỲ 2                    NĂM HỌC 2014-2015
MÔN:
    VẬN TẢI VÀ GIAO NHẬN NGOẠI THƯƠNG

1-10 of 311