07 Eigenheids- en Behoeften- Erkennings- en Tegemoetkomings- Tekort (EBETT) en DEBETT (algemeen)

    "Hoe meer ik er over nadenk, hoe meer ik vind dat 'Autisme van de ouder' een zelfstandige diagnose voor het kind zou moeten zijn ...
    Autisme van een ouder levert natuurlijk per definitie verschillende vormen van verwaarlozing van het kind door deze ouder op. De uitdaging voor ons als maatschappij is hier een per situatie goed passende,
met respect voor de mogelijkheden en onmogelijkheden van àlle betrokkenen tot stand gekomen en uitgevoerde, oplossing voor te vinden. Tenslotte zitten we zèlf als maatschappij met de gebakken peren van àlle op jonge leeftijd al beschadigd geraakte personen."


EBETT: Eigenheids- en Behoeften- Erkennings- en Tegemoetkomings- Tekort
 
Vanwege de beperkingen die een autisme spectrumstoornis nu eenmaal met zich meebrengt ligt het voor de hand dat je als zoon of dochter van een vader en/of een moeder met autisme bepaalde dingen niet (nooit) van hem of haar zult (kunnen) krijgen.
 
Voor iemand met autisme zal het - onder andere - lastig zijn de 'eigenheid' van een ander te herkennen en te erkennen, om de gevoelens en behoeften van de ander te herkennen en te erkennen, en om - van daaruit - die ander tegemoet te komen in diens behoeften. Als gevolg daarvan zal jij, als zoon of dochter, door jouw vader of moeder met autisme vanaf het begin van jouw leven door hem of haar niet goed gezien of gehoord (kunnen) worden in wie jij bent en wat jij nodig hebt; je wordt door deze ouder als het ware niet herkend, erkend en tegemoetgekomen in jouw eigenheid en in jouw behoeften, een patroon wat soms gemakkelijk door jezelf wordt overgenomen en - ook in je latere leven - voortgezet.
 
KAsper heeft hiervoor de term 'Eigenheids- en Behoeften-erkennings- en
-tegemoetkomingstekort' (afgekort 'EBETT') in het leven geroepen. Deze term is bedoeld om aan te geven waar kinderen van een vader en/of een moeder met autisme in het contact met deze ouder - onder andere - mee te maken hebben.
 

 

DEBETT: Depressie door EBETT

 

De term 'Eigenheids- en Behoeften-erkennings- en tegemoetkomingstekort'  ('EBETT') staat voor een tekort in het 'gezien en gehoord worden', het te weinig of zelfs in het geheel niet tegemoetgekomen worden in de eigenheid en de zelfstandige behoeften van - in dit geval - het kind, als gevolg van het autisme van
- in dit geval - zijn of haar vader en/of moeder. 

 

Een 'Eigenheids- en Behoeften-erkennings- en tegemoetkomings-tekort' kan, zeker als het langdurig en structureel is, en helemaal als het vanaf de eerste levensfase aanwezig is, gemakkelijk leiden tot gedeprimeerdheid  / dysthemie / depressie.

Dit kan dan weer leiden tot, of zich uiten in, bijvoorbeeld (over-)vermoeidheid, piekeren, slecht slapen, weinig plezier hebben, burn-out etc..

Extra (gevolgs-)problematiek kan onstaan in de zin van verslavingen op het gebied van eten, alcohol, drugs, dwanghandelingen etc..

 
In alle gevallen is het zinvol de werkelijke oorzaak (het 'EBETT') op te sporen, en daar vervolgens op constructieve manieren mee om te (leren) gaan.
 
Ervaring leert dat vermindering / opheffing van het 'Eigenheids- en Behoeften-erkennings- en -tegemoetkomingstekort' vrijwel direct leidt tot verbeteringen op diverse levensgebieden, en in een aantal gevallen 'vanzelf' leidt tot afname van
(een deel van) de vervolg-problematiek.

 

 
Een mens heeft diverse behoeften;
één daarvan is het tegemoet gekomen worden in zijn/haar behoeften.
 
 
Nb: de term 'Eigenheids- en Behoeften-erkennings- en tegemoetkomings-tekort' is op dit moment nog geen algemeen gebruikte of bekende term.
Omdat het een essentieel onderdeel is van datgene waar kinderen van ouders met autisme mee te maken hebben wordt KAsper heel graag geholpen dit fenomeen onder de aandacht te brengen!
 
Zie voor meer informatie hierover ook de publicaties van Maxine Aston m.b.t. 'Affection Deprivation Disorder' (AfDD), voorheen door haar benoemd als 'Cassandra Affection Deprivation Disorder'  (CADD), alsmede de volgende pagina van deze website.
Zoon of dochter van een ouder met autisme? Van een vader met autisme of een moeder met autisme? Kind van een autistische ouder / beide ouders autistisch?
 
KAsper: voor - jonge en volwassen - kinderen van ouders met autisme.  ©