05. Overspoeld .... / oproep 'KAsper'!! (nov. 2012)

Overspoeld ….  / oproep!!                                                               Nov. 2012


Beste allemaal,

Sinds enige tijd wordt ‘KAsper’ overspoeld met vragen en verzoeken vanuit allerlei verschillende invalshoeken, die alle te maken hebben met de situatie van kinderen van ouders met autisme. In combinatie met (niet voorziene) privé-omstandigheden en het feit dat ‘KAsper’ nog steeds een één persoons-‘organisatie’ is is het tot mijn spijt al een tijd niet meer gelukt alle binnengekomen mails te beantwoorden. ‘KAsper’ (c.q. ‘Klaartje’) streeft ernaar alle ontvangen mails zuiver en zorgvuldig te beantwoorden, echter de combinatie van enerzijds de hoeveelheid, intensiteit en uiteenlopendheid van de ontvangen e-mails en anderzijds de beperkte ‘menskracht’ maken een zorgvuldige beantwoording van alle mails op dit moment tot mijn spijt onmogelijk. 

‘KAsper’ probeert de komende tijd de beantwoording van de ontvangen mails alsnog zo veel mogelijk op te pakken. Mede door de aard en de uiteenlopendheid van de voorgelegde vragen en verzoeken, in combinatie met de door ‘KAsper’/‘Klaartje’ nagestreefde zorgvuldigheid, vraagt beantwoording van iedere individuele mail vaak veel tijd. Om deze reden is ‘KAsper’ ook bij de beantwoording van ontvangen e-mails genoodzaakt keuzes te maken. Bij de keuze van (de volgorde van) beantwoording zullen criteria als preventie (trachten te voorkomen dat andere, nu nog jonge kinderen, in eenzelfde situatie terechtkomen als die welke zoveel van de volwassen lezers van de website van ‘KAsper’ beschrijven en herkennen), spoedeisendheid (bijvoorbeeld in geval van rechtszaken), en tijdsinvestering (hoe snel of gemakkelijk een mail door ‘KAsper’ te behandelen c.q. te beantwoorden is) impliciet of expliciet een rol spelen. 

Let wel: dat niet direct (inhoudelijk) op een mail gereageerd wordt betekent geenszins dat die mail minder belangrijk is of door ‘KAsper’ minder belangrijk gevonden wordt!! Iedere schrijver/schrijfster van een e-mail aan ‘KAsper’ kan er
van uitgaan dat de betreffende mail aandachtig en met zeer veel interesse en meelevendheid gelezen wordt! In alle gevallen wordt over de inhoud van het bericht nagedacht en wordt nagegaan welke mogelijkheden ‘KAsper’ ziet om, hetzij op individueel niveau, hetzij meer beleidsmatig, actie te ondernemen (uiteraard in alle gevallen met behoud van anonimiteit van de schrijver/schrijfster tenzij uitdrukkelijk anders afgesproken). In sommige gevallen betekent dit dat óók als het er op lijkt dat er met uw mail niets gebeurt, uw mail achter de schermen wel degelijk tot actie en resultaten kan leiden, ook al merkt u daar zelf niet direct iets van! Nogmaals: iedere door ‘KAsper’ ontvangen mail wordt met zeer veel aandacht en interesse gelezen, en geeft uiteindelijk, ieder op eigen wijze, soms direct, soms op wat langere termijn, soms op zichzelf en soms in combinatie met andere mails of informatie, inspiratie voor het ondernemen van actie in één of andere vorm, – hopelijk – ten bate van u zelf en/of (andere) ‘KAsper-kinderen’! 

In de tussentijd probeert ‘KAsper’ omstandigheden te creëren waarbij in de toekomst aan méér vragen en verzoeken van de lezers en lezeressen van de website voldaan kan worden. 

Mochten er onder de lezers van de website mensen zijn die op één of andere manier kunnen bijdragen aan het verwezenlijken van de doelstellingen van ‘KAsper’ dan verneemt ‘KAsper’ dit héél graag!! Meer concreet valt hierbij o.a. te denken aan:
- het aan ‘KAsper’ melden van initiatieven die voor jonge en/of volwassen kinderen van ouders met autisme helpend kunnen zijn (liefst in een zodanige vorm dat die informatie gemakkelijk op de website geplaatst kan worden);
het schrijven/redigeren van op de website te plaatsen berichten;
- het formuleren van (eigen) vragen en oproepjes die op de website geplaatst kunnen worden, zodat: (1) lezers van de website met u mee kunnen denken en u kunnen helpen bij het vinden en realiseren van oplossingen, en (2) tegelijkertijd - o.a. in de richting van mogelijke hulpverleners – een zo duidelijk mogelijk beeld ontstaat van de bij kinderen van ouders met autisme levende behoeften; 
- het bedenken/opzetten/uitvoeren van initiatieven waarmee jonge en/of volwassen kinderen van ouders met autisme geholpen kunnen zijn (al dan niet in samenwerking met ‘KAsper’ c.q. ‘Klaartje’).

Iedereen die praktische ideeën heeft over het gemakkelijker maken van en/of ondersteunen bij de werkzaamheden van ‘KAsper’ is bij deze van harte uitgenodigd deze ideeën met ‘KAsper’ te delen! Beschik je zèlf over kwaliteiten die je zou kunnen inzetten ten behoeve van de doelstellingen van ‘KAsper’? Laat het dan a.u.b. ook weten!

Nb: Beschikbare informatie die voor meerdere personen van pas kan komen, bijvoorbeeld over geschikte therapeuten en advocaten, wordt door ‘KAsper’ zo veel als mogelijk direct op de website geplaatst. Als dergelijke informatie niet op de website staat mag u er (helaas) van uitgaan dat ‘KAsper’ niet over deze informatie beschikt.

Omdat ook op dit vlak regelmatig vragen, en zo goed als géén aanbod, worden ontvangen verzoekt ‘KAsper’ iedereen die de website leest eventuele positieve ervaringen op het vlak van hulpverlening en/of juridische ondersteuning zo duidelijk en concreet mogelijk aan ‘KAsper’ door te geven (liefst met toestemming van de betrokken persoon/organisatie)!

Eventuele vragen en verzoeken op dit vlak kunnen in de meeste gevallen het beste als (evt. anonieme) oproep voor op de website ingediend worden. Hierdoor wordt het niet alleen mogelijk dat ook andere lezers van de website meedenken en mogelijk oplossingen aandragen, maar ontstaat óók nog eens meer inzicht in (de rode draad van) de bij de lezers/lezeressen van deze site levende vragen en behoeften, waardoor hier in de toekomst, zowel door ‘KAsper’ als door anderen (*), mogelijk (hopelijk) beter op ingespeeld kan worden.

((*)Het lijkt er op dat de website eveneens regelmatig - hoewel nog niet zo vaak als ik zou willen - door professionele hulpverleners bezocht wordt; door het plaatsen van oproepjes die ook door hen gelezen kunnen worden zullen ook zij zich méér bewust worden van de bestaande problematiek, en zullen ook zij daardoor wellicht aangezet worden tot het creëren van oplossingen!) 

Hoe graag ‘KAsper’ ook behulpzaam wil zijn, ook ‘Klaartje’ kan het niet alleen! ‘KAsper’/ ‘Klaartje’ roept dan ook uitdrukkelijk alle lezers van deze website op om niet alleen vragen en verzoeken in te dienen, maar vooral ook na te gaan op welke manier jij/u bij zou kunnen dragen aan het beantwoorden/oplossen/verhelpen van bestaande vragen en problemen! Laten wij vooral zo veel als mogelijk elkaar helpen!!

In dit verband doet ‘KAsper’ ook graag een beroep op iedereen die in een eerder stadium hulp en steun van ‘KAsper’ heeft ontvangen: indien ook maar enigszins mogelijk zou ik het bijzonder op prijs stellen als jullie op jullie beurt een bijdrage zouden leveren aan de activiteiten van ‘KAsper’, ten behoeve van het welzijn van (óók) andere kinderen van ouders met autisme! 

Iedereen die ook dit jaar weer ‘KAsper’ heeft ondersteund, hetzij door uitdrukkelijke blijken van waardering hetzij anderszins, dank ik daar heel hartelijk voor!!

Er valt nog heel veel werk te verrichten ten behoeve van kinderen van ouders met autisme; ik ben erg blij dat mijn werkzaamheden tot nu toe daar een aanzet toe hebben gevormd en/of daar aan bij hebben gedragen! Ik vraag jullie begrip voor de beperkingen die ik hierbij - overigens regelmatig tot mijn eigen frustratie - ondervind. Nogmaals: ik doe mijn best zo veel mogelijk goeds te bereiken voor iedereen met een vader en/of een moeder met autisme; concrete hulp en ondersteuning daarbij zijn van harte welkom!!

 

‘KAsper’ (‘Klaartje’), november 2012

Comments