Nederlandse wetgeving - enkele mogelijk relevante wetsartikelen

Onderstaand de tekst van een aantal mogelijk relevante wetsartikelen zoals 
deze volgens de informatie op de website 'www.wetten.overheid.nl' luidden 
op 21 december 2012.


Burgerlijk wetboek boek 1: 


Artikel 247

1. Het ouderlijk gezag omvat de plicht en het recht van de ouder zijn minderjarig kind te verzorgen en op te voeden.

2. Onder verzorging en opvoeding worden mede verstaan de zorg en de verantwoordelijkheid voor het geestelijk en lichamelijk welzijn en de veiligheid van het kind alsmede het bevorderen van de ontwikkeling van zijn persoonlijkheid.
In de verzorging en opvoeding van het kind passen de ouders geen geestelijk of lichamelijk geweld of enige andere vernederende behandeling toe.

3. Het ouderlijk gezag omvat mede de verplichting van de ouder om de ontwikkeling van de banden van zijn kind met de andere ouder te bevorderen.


Artikel 251a

1. De rechter kan na ontbinding van het huwelijk anders dan door de dood of na scheiding van tafel en bed op verzoek van de ouders of van één van hen bepalen dat het gezag over een kind aan één ouder toekomt indien:
a. er een onaanvaardbaar risico is dat het kind klem of verloren zou raken tussen de ouders en niet te verwachten is dat hierin binnen afzienbare tijd voldoende verbetering zou komen, of
b. wijziging van het gezag anderszins in het belang van het kind noodzakelijk is.

(Zie ook de pagina 'Jurisprudentie - 'Ouderlijk gezag na echtscheiding en 'persoonlijkheidsproblematiek''.)


Artikel 377a

1. Het kind heeft het recht op omgang met zijn ouders en met degene die in een nauwe persoonlijke betrekking tot hem staat. De niet met het gezag belaste ouder heeft het recht op en de verplichting tot omgang met zijn kind.

2. De rechter stelt op verzoek van de ouders of van een van hen of degene die in een nauwe persoonlijke betrekking staat tot het kind, al dan niet voor bepaalde tijd, een regeling inzake de uitoefening van het omgangsrecht vast dan wel ontzegt, al dan niet voor bepaalde tijd, het recht op omgang.

3. De rechter ontzegt het recht op omgang slechts, indien:
a. omgang ernstig nadeel zou opleveren voor de geestelijke of lichamelijke ontwikkeling van het kind, of
b. de ouder of degene die in een nauwe persoonlijke betrekking staat tot het kind kennelijk ongeschikt of kennelijk niet in staat moet worden geacht tot omgang, of
c. het kind dat twaalf jaren of ouder is, bij zijn verhoor van ernstige bezwaren tegen omgang met zijn ouder of met degene met wie hij in een nauwe persoonlijke betrekking staat heeft doen blijken, of
d. omgang anderszins in strijd is met zwaarwegende belangen van het kind.


Artikel 377e

De rechtbank kan op verzoek van de ouders of van een van hen of van degene die in een nauwe persoonlijke betrekking staat tot het kind een beslissing inzake de omgang alsmede een door de ouders onderling getroffen omgangsregeling wijzigen op grond dat nadien de omstandigheden zijn gewijzigd, of dat bij het nemen van de beslissing van onjuiste of onvolledige gegevens is uitgegaan.


Nb: Voor een juiste uitleg en toepassing van (o.a. bovenvermelde) wet- en regelgeving kan het beste contact worden opgenomen met een ter zake deskundige, bijvoorbeeld een in deze materie gespecialiseerd (personen- en familierecht-)advocaat; 'KAsper' kan geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden voor de verstrekte informatie (noch voor het ontbreken van enige informatie)
en/of het gebruik daarvan!
'KAsper' beoogt met het verstrekken van bovenstaande informatie slechts enig inzicht te geven omtrent wettelijke bepalingen welke met het oog op de belangen van 'KAsperkinderen' mogelijk relevant zouden kunnen zijn. 'KAsper' is te allen tijde voorstander van een zo goed en gezond mogelijk contact tussen het kind en de (beide) ouders!


21 December 2012 
Zoon of dochter van een ouder met autisme? Van een vader met autisme of een moeder met autisme? Kind van een autistische ouder / beide ouders autistisch? 

KAsper: voor - jonge en volwassen - kinderen van ouders met autisme.  © 

Comments