1. Opvoedingsbegeleiding

Vraag:

* Waar kan ik als ouder-met-autisme terecht voor begeleiding bij de opvoeding van mijn kind(eren)?


Antwoord:

Mij zijn helaas nog geen specifieke instanties of organisaties bekend waar een ouder met autisme terecht zou kunnen voor (opvoedings-)begeleiding. 
Ik heb wel een aantal ideeën die de betreffende ouder(s) misschien wat op weg zouden kunnen helpen; onderstaand een overzicht daarvan, in de hoop dat de betreffende ouders - en hun kinderen - daar toch iets aan hebben. 
(Nb: Mocht je als ouder-met-autisme prijs stellen op mijn hulp om bij bepaalde instanties uitleg te geven omtrent de situatie ouder-met-autisme - kind dan lees ik dat graag; ik zal graag kijken wat ik daar evt. in zou kunnen betekenen! En
uiteraard mag je de betreffende hulpverleningsinstantie ook attenderen op deze website, en/of de voor jou / jullie relevante onderdelen daarvan.) 

In ieder geval denk ik dat het Centrum voor Jeugd en Gezin in de betreffende gemeente misschien wel de eerste aangewezen instantie zou moeten zijn waar je met deze vraag terecht zou moeten kunnen. In hoeverre er bij de verschillende Centra voor Jeugd en Gezin ècht kennis bestaat van het begeleiden van een ouder met autisme is mij niet bekend; waarschijnlijk zal bij hen deze situatie nog uitgelegd moeten worden, maar ik kan me wel voorstellen dat deze vraag bij hen op de juiste plek zou zijn. Zie voor hun website: www.cjg.nl.

Daarnaast kan ik me voorstellen dat bijvoorbeeld een goede (ortho-)pedagoog / kindertherapeut / kinderpsycholoog / kinderpsychiater hier wel behulpzaam bij zou moeten kunnen zijn. Ik sluit niet uit dat een op dit gebied ervaren iemand al lang met een dergelijke situatie te maken heeft gehad, alleen dan wellicht zonder dat het autisme expliciet als zodanig benoemd werd of bekend was; in die zin zou het kunnen benoemen van wat er aan de hand is, in combinatie met de huidige kennis van autisme - hoewel nog lang niet iedereen daar goed (genoeg) van op de hoogte is -, een voordeel moeten kunnen zijn.
Wellicht is het, met name als het kind wat ouder is, ook nog een insteek om te zoeken naar een goede systeemtherapeut / relatie-therapeut / psychotherapeut die ouder(s) en kind gezamenlijk èn ieder voor zich kan begeleiden. Of bijvoorbeeld een relatie-therapeut c.q. psychotherapeut voor ouder(s) en kind gezamenlijk, en daarnaast individuele begeleiding voor ieder apart (in ieder geval voor het kind, om hem of haar te leren op een goede en gezonde manier met - de gevolgen van - het autisme van de betreffende ouder voor hem- of haarzelf om te gaan). 

Verder zijn er diverse bureaus die mensen met autisme begeleiden; in hoeverre zij zich bewust zijn van de specifieke situatie van een kind van (een) ouder(s) met autisme - en hier vervolgens ook adequaat op in kunnen spelen - is mij echter weer niet bekend. Vooralsnog lijkt de hulpverlening vanuit die hoek zich vooral te richten op het welzijn van de persoon met autisme, waarbij het welzijn van het kind van de persoon met autisme nog al eens over het hoofd wordt gezien (en soms zelfs juist nòg verder in het gedrang wordt gebracht!); dat lijkt me dan dus geen goede oplossing ....

Ook bij GGNet Preventie lijkt (enig) begrip te bestaan voor de gevolgen van autisme van een ouder voor de eventuele kinderen, mogelijk biedt dit nog aanknopings-punten. Zie voor hun website: www.ggnet.nl/site/Overig/Preventief%20aanbod

Tenslotte denk ik nog aan MEE; voor een overzicht van hun activiteiten verwijs ik graag naar hun website: www.mee.nl. In hoeverre medewerkers van MEE daadwerkelijk zèlf (vormen van) opvoedingsondersteuning bieden is mij niet bekend (mogelijk varieert dit ook per locatie), maar mochten zij dergelijke ondersteuning niet zelf bieden dan kunnen zij misschien wèl behulpzaam zijn bij het vinden van de juiste, passende begeleiding voor ouder en kind. 

Ik kan me overigens ook voorstellen dat het in ieder geval zinvol is de eigen huisarts van ouder èn kind in te lichten (aanwezigheid autisme bij ouder, wat is autisme, en welke gevolgen en effecten kan autisme van een ouder hebben ten opzichte van het kind). In voorkomend geval kan dan ook aan de huisarts advies gevraagd worden, waarbij hij of zij dan alvast een beeld heeft van de situatie, en dus mogelijk gerichter kan adviseren en/of kan bijstaan. 

Tenslotte:
(Ook) Ouders-met-autisme zijn van harte welkom evt. een oproepje op de website www.kinderenvanoudersmetautisme.nl te plaatsen; wellicht zijn er onder de lezers/lezeressen van de site nog mensen die andere of betere ideeën en/of oplossingen kunnen aanreiken. Het moet daarbij uiteraard wèl gaan om een oproep waarbij het belang van het kind of de kinderen als ‘kind-van-een-ouder-met-autisme’ voorop staat. Het plaatsen van een oproep mag evt. anoniem.
Vanzelfsprekend zou ik het ook héél fijn vinden t.z.t. terug te horen wat wel (of juist niet) voor jou / jullie gewerkt heeft, zodat ook anderen hier weer hun voordeel mee kunnen doen. Uiteraard zal er te allen tijde voor gezorgd worden dat er geen persoonlijke informatie wordt gepubliceerd, zéker niet als daar niet uitdrukkelijk toestemming voor gegeven is!
En mochten jullie als lezer/lezeres van deze website nog andere ideeën hebben: ook die lees ik natuurlijk heel graag!


‘Klaartje’, 19 juni 2013Naschrift:

Degenen die mij deze vraag hebben voorgelegd wil ik ook via deze weg nog eens hartelijk danken! (bij deze ;-) ) Ik ben er erg blij mee te weten dat er ouders zijn die stil staan bij wat hún autisme (mogelijk) voor hun kind betekent, en daar ook gerichte actie in ondernemen! Daarnaast ga ik er van uit dat jullie, zèlfs al door deze vraag aan mij voor te leggen, vast en zeker hebben bijgedragen aan het vinden en creëren van oplossingen voor de toekomst, niet alleen voor jullie eigen situatie (en die van jullie kinderen) maar ook voor die van anderen! 
Nogmaals dank daarvoor!

‘Klaartje’, 19 juni 2013


Nóg een naschrift:

Ook als er bij de betreffende instanties nog geen passende begeleiding geboden wordt lijkt het mij goed hier tóch navraag te doen; in veel gevallen zal eerst de behoefte inzichtelijk gemaakt moeten worden voordat hier aan tegemoet gekomen kan worden… (en daarnaast weet je nooit ‘hoe een koe een haas vangt’, oftewel wat het je eventueel tóch oplevert deze vraag voor te leggen)!

‘Klaartje’, 19 juni 2012


Reactie v.e. lezeres"In Friesland zijn MEE en Accare hierin aardig toegankelijk. En vanuit Jeugdhulp het IAG-programma (Intensieve Ambulante Gezinsbehandeling red.), waarbij de nadruk ligt op opvoeden." (19 juni 2013) 
Zoon of dochter van een ouder met autisme? Van een vader met autisme of een moeder met autisme? Kind van een autistische ouder of beide ouders autistisch? 
 
KAsper: voor - jonge en volwassen - kinderen van ouders met autisme.  © 

Comments