3. Helpen

Vraag:

* Ik ben een volwassen ‘KAsperkind’; wat kan ik doen om niet alleen mijzelf maar ook ‘KAsper’ c.q. andere ‘KAsperkinderen’ te helpen?


Antwoord:

Als volwassen ‘KAsperkind’ zijn er verschillende dingen die je zou kunnen doen om niet alleen jezelf, maar ook ‘KAsper’ en/of andere ‘KAsperkinderen’ te helpen. 

Hulp aan (andere) ‘KAsperkinderen’ hoeft niet groot, moeilijk of duur te zijn. Daarnaast kan het - direct of indirect - helpen van andere ‘KAsperkinderen’ helpen jezelf ook beter te voelen; jouw pijn of verdriet kan op deze manier voor een stukje worden omgezet in iets positiefs, voor anderen èn voor jezelf. Daarbij geldt dat de meeste dingen die jou zullen of kunnen helpen – direct of indirect – ook andere ‘KAsperkinderen’ ten goede zullen komen; en omgekeerd, als je iets doet waar andere ‘KAsperkinderen’ mee geholpen zullen zijn zal dit waarschijnlijk ook voor jou op een of andere manier weer gunstige gevolgen hebben. 

Als je wilt helpen doe dan het liefst díe dingen die goed bij jou, jouw kwaliteiten en jouw situatie passen (waar maak je je bijvoorbeeld het meest boos over? Wat zou er nodig zijn om deze boosheid weg te nemen? Kan je een klein stapje zetten in de richting van een verandering in positieve zin?).
Denk er wèl altijd aan dat je e.e.a. zo veel mogelijk op een voor jou veilige manier doet, en doe alleen dingen waar je achter staat en waar je je goed bij voelt! 

Met dit alles in je achterhoofd zou je bijvoorbeeld eens aan het volgende kunnen denken:

* Vertel je verhaal aan je huisarts. Geef je huisarts relevante informatie over jouw situatie (en die van anderen) als ‘KAsperkind’.
Niet alleen zal deze huisarts door het horen van jouw verhaal en het ontvangen van relevante informatie meer begrip krijgen voor jou en jouw situatie en achtergrond
(en je op basis daarvan mogelijk beter kunnen adviseren bij lichamelijke en geestelijke gezondheidskwesties), mogelijk kan hij of zij hierdoor ook bij andere ‘KAsperkinderen’ sneller signaleren wat er aan de hand zou kunnen zijn. Uiteraard mag je je huisarts wijzen op de website
www.kinderenvanoudersmetautisme.nl, en hem of haar vragen hier kennis van te nemen. Je zou ook delen van de website kunnen printen en deze, eventueel voorzien van jouw eigen aantekeningen, aan je huisarts kunnen geven, met het verzoek e.e.a. te lezen en in jouw dossier op te nemen. 

* Vertel je verhaal aan iemand anders bij wie je dit veilig kunt doen (of zelfs aan iedereen die het maar horen wil en aan wie je jouw verhaal veilig kunt vertellen).
Hoe meer mensen van autisme, de verschijningsvormen daarvan, èn de (mogelijke) gevolgen daarvan voor anderen, met name de kinderen van ouders met autisme,
op de hoogte zijn, hoe meer kans er is dat er goede hulp, begeleiding, en mogelijk zelfs preventie zal komen. 

* Ga eens op een voorzichtige, voor jezelf èn voor de ander veilige manier in gesprek met iemand in jouw omgeving waarvan je vermoedt dat hij of zij ook wel eens een ‘KAsperkind’ zou kunnen zijn.
Misschien denk je, of lijkt het soms, dat jij de enige bent met een vader en/of een moeder met autisme, in werkelijkheid zijn er veel meer ‘KAsperkinderen’ dan je misschien in eerste instantie zou denken! Het zou dus zo maar eens kunnen dat ook jij één of meer andere ‘KAsperkinderen’ in jouw direct omgeving hebt; het zou natuurlijk fantastisch zijn als jullie zelfs alvast maar een béétje steun aan elkaar zouden hebben. 

* Ga eens op een voorzichtige, voor jezelf èn voor de ander veilige manier in gesprek met iemand in jouw omgeving die op een àndere manier dan jijzelf met autisme te maken heeft, bijvoorbeeld als partner, als broer of zus, of als ouder van een volwassen kind met autisme. 
Jullie ‘rol’ ten opzichte van de persoon met autisme mag dan verschillen, op de onderdelen ‘autisme’ en het hebben van een naaste met autisme kunnen jullie misschien wèl herkenning, erkenning en begrip bij elkaar vinden, en van daaruit is het misschien óók weer makkelijker om ook aan anderen weer jullie verhaal te
doen ... 

*  Doe alsnog een melding bij de Kinderombudsman.
Als kind zal je niet in staat geweest zijn bij welke officiële instantie dan ook een melding van jouw situatie te doen of om hulp te vragen. Ook de nu nog jonge
  kinderen van ouders met autisme zullen op dit moment nog niet in staat zijn hun verhaal te doen. Maar jij als volwassene kunt dat nu wèl! Door een melding te doen bij (bijvoorbeeld) de Kinderombudsman zorg je ervoor dat je alsnog ‘gehoord’ en (hopelijk) erkend wordt. Daarnaast krijgen door het horen of lezen van jouw verhaal (en hopelijk dat van andere ‘KAsperkinderen’) de mensen van de Kinderombuds-man waarschijnlijk vanzelf een beeld van wat er op dit moment speelt ten aanzien van nu nog jonge ‘KAsperkinderen’; mogelijk kan het team van de Kinderombuds-man van daaruit voor andere kinderen (helpen) vóórkomen wat jou is óverkomen. 

* Doe alsnog een melding bij het AMK (Advies- en Meldpunt Kindermishandeling). 
Ook hier geldt: als kind zal je niet in staat geweest zijn bij welke officiële instantie dan ook melding te doen van jouw situatie, zoals ook de nu nog jonge kinderen van ouders met autisme nu nog niet in staat zullen zijn hun verhaal te doen. Jij als volwassene kunt dat nu wèl. Door een melding te doen bij het AMK zorg je ervoor dat jij (hopelijk) alsnog ‘gehoord en erkend’ wordt, en door het ontvangen van diverse meldingen van ‘KAsperkinderen’ zou bij het AMK duidelijk kunnen worden wat er op dit moment speelt ten aanzien van nu nog jonge ‘KAsperkinderen’. 
(Let wel: ‘Klaartje’ heeft getracht de situatie van ‘KAsperkinderen’ in algemene zin bij het AMK onder de aandacht te brengen maar is daarbij waarschijnlijk direct gestuit op een medewerkster met vermoedelijk autisme …. Mij heeft dat voorlopig weerhouden van verdere actie richting het AMK, maar misschien treffen jullie het anders!) 

* Doe alsnog een melding via ‘Vooreenveiligthuis.nl’.
Opnieuw geldt: als kind zal je niet in staat geweest zijn bij welke officiële instantie dan ook melding te maken van jouw situatie. Ook de nu nog jonge
  kinderen van ouders met autisme zullen nu nog niet in staat zijn hun verhaal te doen. Maar jij als volwassene kunt dat nu wèl. Door een melding te doen via ‘Vooreenveiligthuis.nl’ zorg je ervoor dat je (hopelijk) alsnog ‘gehoord en erkend’ wordt; daarnaast zou bij de betreffende instantie(s) duidelijk kunnen worden wat er op dit moment speelt ten aanzien van nu nog jonge ‘KAsperkinderen’, zodat van daaruit bij deze kinderen mogelijk vóórkomen worden wat jou is óverkomen. 

* Neem contact op met Slachtofferhulp.
Als kind van een vader en/of een moeder met autisme ben je naar alle waarschijn-lijkheid in ieder geval slachtoffer geworden van langdurige, zgn. ‘emotionele’ verwaarlozing, en mogelijk daar bovenop ook nog van andere vormen van mis-handeling. Leg aan de mensen van Slachtofferhulp uit op welke manier je slachtoffer bent geworden van het autisme van je ouder(s) en dat je op zoek bent naar hulp om hier mee om te gaan. Nb: de kans is groot dat men bij Slachtofferhulp op dit moment nog niet bekend is met de situatie van ‘KAsperkinderen’, en dus mogelijk ook nog geen passende adviezen kan geven, maar daar kan natuurlijk pas verandering in komen als dit verhaal - zo vaak als nodig is om hier ook daadwerkelijk de benodigde aandacht voor te krijgen - aan hen wordt voorgelegd.
Onderaan dit artikel staat een voorbeeld (*1) van hoe je jouw hulpvraag aan Slachtofferhulp Nederland voor zou kunnen leggen. 

* Vertel je verhaal bij je eigen gemeentelijke Centrum voor Jeugd en Gezin.
Het is belangrijk dat de mensen bij de verschillende Centra voor Jeugd en Gezin begrijpen dat er (vele) ‘KAsperkinderen’ bestaan, en wat het voor deze kinderen - ook op de lange termijn - betekent om een vader en/of een moeder met autisme (gehad) te hebben. 

* Vertel je verhaal bij MEE.
Het is belangrijk dat ook de medewerkers van MEE begrijpen dat er ouders met autisme bestaan, en dat deze ouders (dan wel hun kinderen) behoefte kunnen hebben aan ondersteuning of begeleiding bij het opvoeden van hun kinderen. 

* Mail, bel of benader op een andere manier een (andere) instantie of organisatie waarvan je vindt dat deze op de hoogte zou moeten zijn van het bestaan en de situatie van 'KAsperkinderen'. Verwijs hen naar, en/of geef hen de informatie die
de mensen van deze organisatie kan helpen een juist beeld te krijgen van de omvang en de inhoud van de 
problematiek van 'KAsperkinderen'. Vraag zo nodig aan 'KAsper' om je hier op één of andere manier bij te ondersteunen.

* Maak een uitdraai van een deel van de website van ‘KAsper’ (wèl graag met vermelding van ‘KAsper’ en de website ‘www.kinderenvanoudersmetautisme.nl’!) en hang of leg dit op een strategische plaats, bijvoorbeeld (in overleg met je huisarts) in de wachtkamer van je huisarts. En/of hang of leg andere relevante informatie op een strategische plaats, waar deze gevonden kan worden door andere 'KAsperkinderen' en/of door de beoogde hulpverleners (*2)
((*2) Nb: met 'hulpverlener' bedoelt 'KAsper' in dit verband in feite iedereen die
op één of andere manier iets positiefs zou kunnen betekenen als het gaat om
het welzijn van 'KAsperkinderen'.) 

* Vraag een organisatie die op één of andere manier steun geeft aan kinderen en/of volwassenen met autisme evenveel steun te geven aan verwaarloosde en/of op andere manieren mishandelde kinderen en volwassenen. Leg aan de mensen bij deze organisatie uit waarom je dit vraagt. 

* Leg aan de mensen van een organisatie die zich bezig houdt met het tegengaan van mishandeling van kinderen, volwassenen en/of ouderen uit wat autisme is, hoe autisme er uit kan zien en wat autisme kan veroorzaken, zowel bij de persoon met autisme als bij de mensen in zijn of haar omgeving (bijvoorbeeld zijn of haar kinderen). 

* Zoek en vind een goede therapeut voor jezelf (als volwassen ‘KAsperkind’), en geef in overleg met hem of haar zijn of haar gegevens, liefst voorzien van een korte toelichting, door aan ‘KAsper’; ‘KAsper’ zal dan graag even met de betrokken therapeut overleggen m.b.t. het plaatsen van zijn of haar gegevens op de website ‘www.kinderenvanoudersmetautisme.nl’, zodat ook andere volwassen ‘KAsperkinderen’ mogelijk contact met hem of haar kunnen opnemen. 

* Zoek en vind goede begeleiding voor jouw/jullie nog jonge kind-van-(een)-ouder(s)-met-autisme, en geef (liefst in overleg met deze begeleider) de betreffende gegevens, liefst voorzien van een korte toelichting, door aan ‘KAsper’; ‘KAsper’ zal dan graag even met de betrokken begeleider (bijvoorbeeld een kinderpsycholoog of (ortho)pedagoog?) overleggen m.b.t. het plaatsen van zijn of haar gegevens op de website ‘www.kinderenvanoudersmetautisme.nl’, zodat ook ouders van andere ‘KAsperkinderen’ mogelijk contact kunnen opnemen. (*)
  + 
* Zoek en vind goede (opvoedings-)begeleiding voor jezelf als ouder-met-autisme, en geef (in overleg met de betreffende begeleider) de gegevens van deze begeleider, liefst voorzien van een korte toelichting, door aan ‘KAsper’; ‘KAsper’ zal dan graag even met de betrokken begeleider overleggen m.b.t. het plaatsen van zijn of haar gegevens op de website ‘www.kinderenvanoudersmetautisme.nl’, zodat ook andere ‘ouders-met-autisme’ mogelijk contact kunnen opnemen. (*)

(*) Nb: Een combinatie van deze beide acties zal waarschijnlijk het beste uitpakken, dus zowel begeleiding voor jezelf als ouder-met-autisme bij het verrichten van je ‘opvoedtaken’ als ook voor je kind-van-een-ouder-met-autisme voor het ook als ‘KAsperkind’ kunnen verkrijgen van een zo volwaardig en verantwoord mogelijke opvoeding. 

* Zoek en vind een goede advocaat die goed en zuiver opkomt voor de belangen van jullie kind of kinderen in (bijvoorbeeld) een scheidingssituatie waarin autisme een rol speelt, en geef zijn of haar gegevens door aan ‘KAsper’. 

* Bedenk in welke vorm je als volwassen ‘KAsperkind’ graag lotgenotencontact zou willen hebben; zet dit op en laat dit aan ‘KAsper’ weten. 
Lotgenotencontact kan zowel jezelf als de ander helpen bij het verwerken van je verleden, zodat je je van daaruit weer kunt richten op heden en (een hopelijk mooie) toekomst. Daarnaast kunnen de verhalen en ervaringen van anderen jou helpen bij het vinden van oplossingen voor situaties die zich mogelijk nog steeds voordoen in jouw leven. Lotgenotencontact is in vele vormen mogelijk, bijvoorbeeld één op één, in groepsverband, per mail, telefonisch of in de vorm van bijeenkomsten etc.; ga na welke vorm het beste bij jou past. Waar mogelijk denkt ‘KAsper’ graag met je mee en ondersteunt ‘KAsper’ je graag bij het opzetten van (een vorm van) lotgenoten-contact! 

* Bedenk met welke vorm van lotgenotencontact o.i.d. je als jong ‘KAsperkind’ geholpen had kunnen worden; zet dit (op een verantwoorde manier) op en laat dit aan ‘KAsper’ weten; ‘KAsper’ plaatst graag je advertentie voor een dergelijke cursus o.i.d. waar de nu-nog-jonge-‘KAsperkinderen’ van deze tijd mee geholpen kunnen worden. 

* Bedenk wat je vindt dat er voor jou als ‘KAsperkind’ gedaan had kunnen of moeten worden waarmee jij geholpen zou zijn geweest. Meld dit als tip bij ‘KAsper’ en voer deze actie liefst alsnog uit en/of doe iets waardoor deze hulp alsnog op gang kan komen; iedere bijdrage helpt! 

* Bedenk wat je vindt dat er voor jou als volwassen ‘KAsperkind’ gedaan zou kunnen of moeten worden waarmee jij alsnog geholpen zou kunnen zijn. 
Meld dit als tip bij ‘KAsper’ en doe liefst zelf (ook) iets waardoor deze hulp alsnog op gang kan komen; iedere bijdrage helpt! 

* Geef andere praktische en zinvolle tips door aan ‘KAsper’. Informatie die nuttig of zinvol kan zijn voor andere ‘KAsperkinderen’ en die zich daarvoor leent plaatst ‘KAsper’ graag op de website. Daarnaast gebruikt ‘KAsper’ de verkregen informatie graag als inspiratie en/of (in overleg) als input om zich te kunnen (blijven) inzetten voor het welzijn van - jonge en volwassen - ‘KAsperkinderen’!

* Werk aan je eigen kracht & welzijn; alleen van daaruit kan je ook weer meer voor anderen betekenen!

Tenslotte: Als je met ‘KAsper’ wilt overleggen over een (voorgenomen) actie dan leest ‘KAsper’ dat graag; waar mogelijk denkt ‘KAsper’ graag met je mee!
En ook als 'KAsper' je op een andere manier zou kunnen ondersteunen doet 'KAsper' dat graag! 
(Meer) Goede ideeën zijn natuurlijk ook van harte welkom (deze lijst mag groeien!). 
En natuurlijk leest ‘KAsper’ óók graag de - hopelijk positieve - resultaten die je met jouw actie(s) hebt bereikt!


‘KAsper’, december 2012 - juli 2013
(*1) Voorbeelden hulpvraag aan Slachtofferhulp Nederland: 

"
Beste mensen van Slachtofferhulp Nederland,

Als één van de (vele) slachtoffers van het autisme van één van mijn ouders (en het niet tegen de gevolgen van datzelfde autisme beschermd zijn of worden door mijn andere ouder - of door wie dan ook - ), ben ik al een aantal jaren op zoek naar goede hulp en begeleiding voor mijzelf. 

Kunt u mij helpen deze hulp te vinden? 

(… (evt. toe te voegen: persoonlijke toelichting o.i.d.))

Bij voorbaat dank, en vriendelijke groet, (…. (naam))
"

Of : 
(nb: let zelf even goed op het juist invullen van de tekstdelen; het is een beetje een ‘zoekplaatje’ van wat wel en niet van toepassing is en wat je wel en niet wilt aangeven)

"
Als inmiddels volwassen slachtoffer van mishandeling in mijn jeugd (emotionele verwaarlozing (+ lichamelijke verwaarlozing / + verbaal / geestelijk geweld / + lichamelijk geweld / + seksueel misbruik / incest)) ten gevolge van een (wel / niet gediagnosticeerde) autisme spectrum stoornis van één van mijn ouders / mijn beide ouders / mijn vader / mijn moeder (+ (een aantal van) mijn broer(s) / zus(sen)) ben ik alsnog op zoek naar goede hulp voor mijzelf.
Het autisme van mijn vader / mijn moeder / mijn ouders (+ mijn broer(s) / zus(sen)) heeft, door de manier waarop zich dat tijdens mijn jeugd - en daarna - in mijn leven heeft geuit, tot op de dag van vandaag grote effecten op mijn geestelijke (+ lichamelijke) gezondheid en welzijn.

De - officiële - hulpverleners waar ik tot nu toe contact mee heb gehad blijken i.h.a. weinig tot geen (gerichte) kennis en deskundigheid te hebben met betrekking tot de gevolgen en effecten van het (gehad) hebben van een vader en/of een moeder met autisme; als gevolg daarvan zijn deze hulpverleners helaas ook niet goed in staat mij de hulp te geven die past bij mij en mijn situatie en waar ik wèl behoefte aan heb. 
Kunt u mij helpen bij mijn zoektocht naar hulp / begeleiding bij het omgaan met dit alles en het - zo mogelijk - herstellen van de negatieve gevolgen en effecten van het autisme van mijn ouder(s) / familieleden voor c.q. op mijn geestelijke en lichamelijke gezondheid? 

Alvast hartelijk dank!

etc. 
"


'KAsper', juli 2013 
Zoon of dochter van een ouder met autisme? Van een vader met autisme of een moeder met autisme? Kind van een autistische ouder of beide ouders autistisch? 
 
KAsper: voor - jonge en volwassen - kinderen van ouders met autisme.  © 

Comments