2012-01-01 Hovedside Sammendrag

Hovedside:
2012-01-01 Sammendrag om kildeskatt på pensjoner
Om innstilling frå finanskomiteen om lov om endringar i skatteloven mv.  
(Innst. O. nr. 46 (2008-2009), jf. Ot.prp. nr. 20 (2008-2009)) om (kjeldeskatt på pensjonar mv.). 


Med dette legges frem en dokumentasjon som viser at Finansdepartementet høringsnotat om kildeskatt på pensjoner innholdt mange feil og vesentlige mangler og at fakta om saken som kom fra pensjonist-  og seniororganisasjoner høringsuttalelser ble holdt tilbake og ikke nevnt i Finansdepartementet proposisjon. 

Nedennevnte 7  punkter som kommenteres for viser at:
- vedtaket om  kildeskatt på pensjoner  bygget på store feil, mangler og usannheter
- saken er så årlig utredet at den vanskelig kan gjennomføres i praksis
- konsekvensen for pensjonistene og den praktiske gjennomføringen er spesielt dårlig utredet.
- kildeskatt på pensjoner er urimelig, urettferdig, usosialt
- kildeskatten  rammer mange revmatikere, minstepensjonister og uføretrygdede med små pensjoner.
-
utenlandsbosatte pensjonister har små pensjoner. For 2006 utbetalte Norge 3,5 mrd. kroner til 41.192 utenlandsbosatte pensjonister. Det gir en gjennomsnittspensjon på kr 85.000,-    

Fordi mange pensjonister har flyttet til utlandet av klimatiske, helsemessige og sosiale årsaker, er det mange som mener at forslaget i praksis betyr at det innføres  «skatt på sykdom”

1) "Kildeskatten skal sikre at det norske skattefundamentet ikke blir uthullet på urimelig måte»
2 «Forslaget skal hindre skattetilpassninger i forbindelse med internasjonalisering av arbeidsmarkedet, privat pensjonssparing og pensjonistmottakernes valg av bosted».
3) «Etter norske skatteregler er det i liten grad heimel til å skattlegge pensjoner mv. på anna grunnlag enn at skattyteren er busett i Noreg etter skatteloven»

 4 «Utenlandsbosatte pensjonister vil dessuten ofte fortsette å gjøre bruk av eller gjøre krav på offentlig finansierte goder og tjenester, både under ferieopphold og besøk her hjemme. Det er derfor ikke urimelig at også denne gruppen bidrar til å dekke fellesskapets utgifter."
5) «Dette (kildeskatten) bidrar til en likere behandling av pensjonister som forblir bosatt i Norge og de som flytter ut.»
6) «Høringsuttalelsene er overveiende positive til at det blir innført kildeskatt på pensjoner mm»
7 "Forslaget om kildebeskatning er enkelt og lett å håndheve..."


Finansministeren og Arbeiderpartiets talsperson har forsøkt å skjule fakta i saken ved å hevde at:
:
"Pensjonister i utlandet skal ikke betale mer selv om de også må skatte til Norge". Se--> 
http://www.aftenposten.no/nyheter/iriks/politikk/article2159474.ece
 

Vi har derfor bedt om at regjeringspartiene med finansministeren i spissen svarer på følgende spørsmål:
- Hvor skal den økte skatten på 230 millionen (før alle skatteavtalene er re-forhandlet) komme fra,
basert på følgende opplysninger som ble gitt i Odelstingen den 26. mars 2009:
"- minstepensjonister bosatt innen EØS-området vil betale mindre enn de betaler i dag.
- pensjonister utenfor EØS-området nå blir hardere skattlagt. For dersom bostedslandet ikke skattlegger pensjonen, eller skattlegger den lavt, vil innføring av kildeskatt på pensjoner bety en skattlegging av tidligere skattefrie inntekter. Dette er derfor en tilsiktet skattlegging, som bidrar til å oppfylle et av forslagets formål, at en person ikke skal kunne emigrere vekk fra det norske skattenivået på pensjoner fra Norge. "
 - Det er et faktum at pensjonister med så liten pensjon at de ikke ville ha blitt skattlagt om de bodde i Norge, vil få 15 % kildeskatt, når de ikke kan dokumentere at de er skattlagt/betalt skatt i bostedslandet. NorAlliansen vil komme tilbake til at dette bryter grunnleggende regler om evneprinsippet og rettferdighet, fordi kildeskatten ikke faller bort selv om pensjonisten har så liten pensjon at vedkommende heller ikke når opp til beskatning i bostedsstaten.  

Regjeringspartiene med APs finanspolitiske talsperson og Finansministeren i spissen har ved flere anledninger forsøkt å bortforklare det faktum at Finansdepartementet har planlagt å øke skattene med 230 – 500 millioner  for 43000 utenlandspensjonister som har en gjennomsnittspensjon på kr 85.000,-
Bortforklaringene som er bruk er at Norge skal få mer av den skatten som pensjonistene betaler i bostedslandet og bostedslandene mindre.  Men er det virkelig mulig at ett av verdens rikeste land vil innføre et skattesystem – uten å respektere bilaterale skatteavtaler – ved å frata langt bostedslandene som ofte er langt fattigere enn Norge,  den skatten de rettsmessig har krav på til å dekning av offentlige finansierte (helse)tjenester   Er ikke det usosialt

Følgende påstander mener vi innholder vesentlige informasjon som er feil:

1) "Kildeskatten skal sikre at det norske skattefundamentet ikke blir uthullet på urimelig måte»
Vi mener at dette er en påstand som er feil når det samtidig opplyses at utbetalingene til de ca 41000 utenlandsbosatte pensjonister beløper seg til ca 3.5 milliarder. Det vil si at disse pensjonistene i gjennomsnitt har en pensjon på 85.000 kroner. Disse tallene indikerer at de aller fleste er minstepensjonister eller endog har lavere pensjon. Å hevde at 15 % kildeskatt på pensjoner for denne gruppen "skal sikre at det norske skattefundamenter ikke blir uthullet på en urimeligmåte", faller på sin egen urimelighet.

Vi mener også at det er feil at kildeskatten vil innbringe 230 mill. i statskassen - fordi en (gjennomsnitts) pensjon på kr 85.000,- ville knapt blitt skattlagt i Norge. Hva det koster å gjennomføre og administrere kildeskatten, er heller ikke tilstrekkelig utredet. Ree-Pedersen har anslått kostnadene til min. 125 mill.
Når også Finansdepartementet sier i proposisjonen at beløpet er usikkert, mener vi det er grunnlag for å si at det såkalte provenybeløp departementet opererer med, mangler rot i virkeligheten.
Å bruke pensjonister med små pensjoner som brekkstang for å hindre at pensjonister med pensjoner på statsråd eller statsministernivå skal slippe skatt - både i Norge og i bostedslandet virker provoserende.

Dersom regjeringen virkelig ønsker å gjøre noe med disse skattehullene og skatteprivilegiene som høytstående tjenestemenn har gitt hverandre i de gamle skatteavtalene med f. eks, Frankrike, kunne de for lenge siden ha tettet slike skatte hull ved å re-forhandlet de få skatteavtalene dette gjelder for.

Hvis en skikkelig utredning av saken skulle viser at pensjonister med pensjoner med skyhøye pensjoner flytter til land Norge ikke har skatteavtale med, har det etter vår mening vært mer målrettet å bruke ressurser på å fremforhandle skatteavtale med disse landene i stedet for å innføre skatteskjerpelser for utenlandspensjonistene. Dersom regjeringen virkelig ønsket å gjøre noe med dobbeltbeskatningen og ryddet opp i den mistenkeliggjøringen, trakasseringen og mobbingen av utenlandske pensjonister, kunne  de bare ha instruert skattemyndighetene til å respektere en knusende dom mot staten i den såkalte Sølviksaken. Her ble det slått fast med all ønsket tydelighet at skatteetaten med Finansdepartementet i spissen har tolket reglene for skattemessig utflytting feil.  De kunne også ha prioritert Finansdepartementets  ressurser til å fremskynde arbeidet med å få innført og re-forhandlet alle skatteavtaler som ikke bygger OECDs mønsteravtale.  Opplæring av de skattekspertene som forutsettes å bli ansatt i Skatt Nord fra neste år, burde ha vært en annen prioritert oppgave.


Det er et beklagelig faktum at mange skatteetater i dag ikke respekterer bostedslandenes rett til å skattelegge landets pensjonister iht. egne skattebestemmelser og iht. skatteavtalen med Norge.  
Basert på våre erfaringer med ”verstingene” innen skatteetaten med Skatt Øst i spissen, er vi redd for at de nye vedtatte reglene om kildeskatt vil bli oppfattet av Skatt Øst som om at de har fått lovhjemmel til å utvide eksisterende dobbeltbeskatning til å gjelde langt flere pensjonister enn i dag. Selv om Høyesterett har slått fast at denne ligningspraksisen er feil, kan vi dokumentere at mange skattetater med Skatt Øst i  spissen ikke respekterer dommen i Sølviksaken.  

I denne forbindelse finner vi grunn til å gi honnør til det flertallet av mange skattejurister innen skatteetaten som gjør sitt beste med veileder og bistå den lille mann  og ivaretar sitt ansvar for både korrekt rettsanvendelse og objektiv og nøytral myndighetsutøvelse. 

Å begrunne innføring av kildeskatt med at det skal sikre at det norske skattefundamenter ikke blir uthuller på en urimelig, er vel å "skyte spurv med kanoner" når man seg på hvilke grupper som blir rammet. Dette henger vel "ikke på greip" for å bruke et uttrykk som SP skulle være godt kjent med?    Denne påstanden er tilbakevist som uvirkelig av tidligere skattedirektør Erling Ree-Pedersen. I sin høringsuttalelse, punkt 1: «Provenyberegning og gjennomsnittspensjon», som sies følgende:

«Departementet anfører at 15 pst. kildeskatt av pensjonsutbetalinger på 3,5 mrd. kroner har en potensiell provenyeffekt på 525 mill. kroner, dog begrenset til 355 mill. kroner under gjeldende skatteavtaler (dvs. inntil disse er reforhandlet). Av den tabell disse anslagene bygger på (side 49 i høringsnotatet), går det frem at pensjonsutbetalingene på 3,5 mrd. kroner fordeler seg på 41.192 pensjonister. Dette betyr at disse pensjonistene i gjennomsnitt har en pensjon på 85.000 kroner.

På denne bakgrunn er det grunn til å vise til at for inntektsåret 2006 - som tabellen på s. 49 gjelder - kunne en enslig pensjonist etter norske skatteregler ha ca. 125.400 kroner, og et ektepar vel 205.600 kroner,
i pensjonsinntekt uten å få skatt. (Dette gjelder når pensjonistene ikke har fradrag utover standardfradragene eller netto formue på over 200.000 kroner. Disse tallene indikerer at de aller fleste av de vel 41.000 personene er minstepensjonister eller endog har lavere pensjon. I denne forbindelse er det viktig å merke seg at finansministeren i pressemelding av 19.12.2007 uttalte at reglene om skattefrihet for minstepensjonister mv. også skal gjelde når disse er bosatt i utlandet. Hennes uttalelse gjelder riktignok de som er bosatt i EØS-stater, men etter vår oppfatning vil det være uholdbart om dette ikke også skulle gjelde de som er bosatt i andre land.
På denne bakgrunn er det åpenbart at de provenybeløp departementet opererer med mangler rot i virkeligheten.»


Seniorsaken går i mot regjeringens forlag om kildeskatt og i magasinet Senior Nr. 3, juni 08, side 44 - 45, kommer de med solide argumenter for sitt standpunkt. Følgende overskrifter i artikkelen, taler sitt eget språk:
- "Et forslag som mangler rot i virkeligheten",
- «Overkjører utenlandspensjonistene",
- "En omvendt Robin Hood-effekt",
- "En skatt som er kostbar å inndrive" og
- "Uforsvarlig å gjennomføre etter gjeldene modell".

Seniorsakens høringsuttalelser om kildeskatten er skrevet av tidligere skattedirektør Erling Ree-Pedersen.
Se --> http://www.seniorsaken.no/ getfile.php/Filer/Senior3_web. pdf

Noen av de viktigste argumentene mot innføring av kildeskatt på pensjoner, slik Finansdepartementet har foreslått, er kommet fra Senterpartiet som hittil har støttet pensjonistene i de fleste saker mot skatte-skjerpelser med mer.Tidligere finansminister Reistad (SP) uttalte bl.a. følgende i et brev til Nordiske råd:
«Finansdepartementets utgangspunkt har hittil vært at pensjoner bør beskattes i det land hvor mottakeren er bosatt, fordi han der benytter seg av infrastruktur, sosiale velferdsgoder osv. Dette er hovedgrunnen til at vi i Norge ikke har generell internrettslig hjemmel til å beskatte pensjoner som utbetales til personer bosatt i utlandet. Videre er det viktig å peke på at norsk beskatning også forutsetter at Norge som utbetalingsland også kan skattlegge i henhold til skatteavtalene med vedkommende utland. Det er bare i noen svært få skatteavtaler, blant annet i den nordiske avtalen, at Norge som utbetalingsland har full beskatningsrett til pensjoner som utbetales til en person som er bosatt i utlandet.»

Det siste er selvfølgelig helt korrekt, men skatteetaten med Finansdepartementet følger dessverre ikke nevne avtaler med den konsekvens at mange utenlandsbosatte pensjonister utsettes for en dobbeltbeskatning som strider mot gjeldene rett.

Om Finansdepartementets begrunnelser for kildeskatten sier Ree-Pedersen bl.a.:

«Norsk skattepolitikk har hittil lagt retten til å beskatte pensjoner til utflyttede personer til bostedsstaten. Med forslaget om kildeskatt snus dette 180 grader. Denne omlegning er - foruten det allerede nevnte argument om å sikre skattefundamentet mot uthuling – begrunnet med at pensjonsrettighetene ofte er opparbeidet gjennom skattefavorisering (for eksempel ved fradrag for trygdepremier). Men det er også nevnt at kildeskatten er rettsteknisk enkel å håndheve, og at utflyttede personer ofte kan gjøre bruk av velferdsgoder og andre tjenester også etter at de flyttet til utlandet».

- Utenlandspensjonistene og deres organisasjoner, stiller seg helt uforstående til at Finansdepartementet ikke trekker frem slike faglige tunge argumenter mot kildeskatten.  Som eksempel nevnes at det ikke er nevnt et eneste ord om det faktum at mange pensjonister oppnår store helsemessige gevinster og økt livskvalitet ved å flytte til varmere strøk – og av den grunn sparer helsebudsjettet for store beløp? 
Denne historien forteller vel at Finansdepartementet neppe kan ha vurdert denne siden av saken når de har laget et skivebordsforslag – uten å ha kontakt med pensjonistene som berøres av skatteskjerpelsene og/eller pensjonist- og seniororganisasjonene som har uttalt seg på vegne av denne pensjonistgruppen.  

På denne bakgrunn forstår vi ikke hvorfor Finansdepartementet har nevnt vårt forlag om å iverksette utredninger og/eller prøveprosjekter for å få frem hvor mye staten sparer (provenyeffekten) ved at pensjonister;
- reiser på langtidsopphold i varmere strøk – spesielt om vinteren
- tar utflytting og ikke belaster infrastrukturen offentlige finansierte tjenester i Norge.

Er Finansdepartementet redd for å avsløre at en skattreduksjon for alle pensjonister i Norge vil være lønnsomt for alle parter?

2 «Forslaget skal hindre skattetilpassninger i forbindelse med internasjonalisering av arbeidsmarkedet, privat pensjonssparing og pensjonistmottakernes valg av bosted».

Det er etter vår oppfatning er det feil å hevde at forslaget skal hindre skattemessig tilpassing i forbindelse med  pensjonistmottakernes valg av bosted. Vi mener også å ha dekning for å si det er feil hvis Finansdepartementet mener at kildeskatten skal hindre at pensjonister flytter til utlandet av skattemessige årsaker - spesielt fordi mange og kanskje de fleste - ikke ville ha blitt skattlagt i Norge. Denne påstanden kommer også i et underlig lys etter at Finansdepartementet nylig opplyste (på et spørsmål i Stortinget) at "skattemessige forhold neppe er hovedårsaken til at utflytting er attraktivt" og nevner andre faktorer som kostnadsnivå og forskjellig avgifts- og lønnsnivå. Vi mener den mest sannsynlige årsaken er klimaet. Opphold i varmere strøk gir store helsegevinster og økt livskvalitet.  Vi kommer derfor tilbake til et forslag om at denne siden av saken må utredes nærmere.

- Det er et beklagelig faktum at flere høringsuttalelser har påpekt at mange pensjonister i dag dobbelt- beskattes grunnet dagens regler – uten at det er hjemmel for det slik Høyesterett også har slått fast.

Finansdepartementet har ikke nevnt at forslaget bryter med det grunnleggende prinsipp i OECD' s mønsteravtale som sier at beskatningsretten er tillagt det land hvor mottakeren er bosatt. Det er jo dette som er det mest riktige og forståelig prinsipp fordi det er bostedslandet som i hovedsak bærer utgiftene til offentlig finansierte (helse)tjenester, infrastruktur mm – og ikke kildestaten.  Vi mener det er feil av Finansdepartementet å hevde det motsatte.

Som grunnlag for vårt standpunkt nevnes at tidligere finansminister Gudmund Reistad (SP) og tidligere skattedirektør Erling Ree-Pedersen har kommet med de mest solide argumenter mot å innføre kildeskatt. Dette er det lagt frem god dokumentasjon på.

- Vi mener at påstanden i punkt 2 er feil fordi vi har grundig erfaring med at utenlandsbosatte pensjonister som må innlevere selvangivelse og skatte i flere land, blir dobbeltbeskattet.  Dette skjer selv om skatteavtalen sier at man kun skal skatte til bostedslandet.  Vi mener at kildeskatt i Norge og skatt i bostedslandet i praksis vil føre til økt dobbeltbeskatning og andre alvorlige problemer.

-
Vi mener det har lite med virkeligheten å hevde at skatteøkninger skal hindre at pensjonister å flytte til utlandet når skattelettelser brukes som virkemiddel for å hindre at bedrifter/ansatte tar utflytting.
Som eksempel nevnes at  Finansdepartementet så sent som i 2007 svarte følgende på et spørsmål (626) i stortinget om hvor mye en pensjonist med gjennomsnittlig pensjon, formue og forbruk vil spare i skatter og avgifter på å flytte til utlandet:

«Selv om det er skattemessig gunstig for norske pensjonister å bosette seg i andre land, er det imidlertid neppe dette som er hovedårsaken til at utflytting er attraktivt for personer som ønsker å få mer igjen av pensjonen. Her spiller trolig det generelle kostnadsnivået en viktigere rolle. Selv om avgiftsforskjeller kan forklare noe av forskjellene i kostnadsnivået, er det trolig andre faktorer som har en mye større betydning, blant annet forskjeller i lønnsnivå mellom land.» (Uthevet av undertegnede)

Må det innføres kildeskatt for å unngå skatteunndragelser?
Det er nærmest ufattelig at en regjering som sier at "de vil gi mest til de som har minst fra før" ikke har evne eller vilje til å innse at pensjonister med en gjennomsnittes pensjon på 85.000,- ikke har nevneverdige muligheter for drive skatteunndragelser, med følgende unntak:
- Pensjonister med store pensjoner på statsrådnivå og andre med høye pensjoner som bor eller bosetter seg land med skatteavtaler som har store skattehull. Dvs. skattehull som er fremforhandlet av høytstående tjenestemenn i Norge og bostedslandet som har gitt hverandre store skattefordeler, f. eks. Frankrike.
- Pensjonister som bosetter seg i land som Norge ikke har skatteavtale med.

Å endre skatteloven for å hindre at minste- og uførepensjonister og andre med små pensjoner (som ikke ville bli skattlagt om de fortsatt bodde i Norge) skal få kildeskatt og at mange risikerer å få alvorlig økonomiske problemer og/eller få ødelagt noe av sitt livs grunnlag, kan ikke kalles annet en hjerterått.

Konsekvensen av at Norge innfører kildeskatt og på den måten bryter et viktig prinsipp i OECDs mønsteravtale om at beskatningsretten kun skal tillegges bostedslandet og ikke kildeskatten, er at skattevnene for utenlandsbosatte pensjonister ikke blir vurdert etter de prinsippene som er vanlig internasjonalt. Her kan du lese hva Finansdepartementet selv skriver om dette:

"Internasjonalt er det likevel vanleg at det er staten der vedkomande bur, som tek omsyn til skatteevna." skriver Finansdepartementet i Ot.prp. nr. 20 (2008–2009) og fortsetter:
"Dette har gode grunnar for seg. Det er vanlegvis i den staten der ein person bur, at vedkomande har tilstrekkeleg inntekt og formue til at det er råd å ta omsyn til skatteevna ved å gi personlege letter og frådrag. I tillegg er det denne staten som har best oversikt over økonomien til vedkomande. Kjeldestaten vil normalt ikkje ha direkte tilgang til kontrollopplysningar om den som ikkje er busett der. I mange tilfelle vil kjeldestaten heller ikkje ha tilgang til slike opplysningar gjennom skatteavtale. Desse tilhøva gjer at kjeldestaten er lite skikka til å skattleggje dei avgrensa skattepliktige etter same reglar som gjeld for dei som bur der og har alminneleg skatteplikt dit.

Den avgrensa plikta til å følgje reglane for allment skattepliktige som følgjer av fellesskapsretten, må sjåast på bakgrunn av at særleg den Europeiske Unionen inneber ein stor grad av integrering mellom medlemsstatane, og at ein der har reglar om utveksling av informasjon mellom medlemsstatane og om hjelp til innkrevjing av andre medlemsstatar sine skattekrav. Departementet kan ikkje sjå at denne regelen er egna til å gjelde overfor pensjonistar som bur utanfor EØS-området."

Her slapp Finansdepartementet ”katta ut av sekken”. Det ser ut som om Finansdepartementet ikke vil at pensjonister som bor i en land som ikke har EUs regler for informasjonsutveksling, sannsynligvis for at de ikke kan kontrollere at en minstepensjonist eller uføretrygdet har andre inntekter, selv om de har bodd i Norge i en årrekke og dokumentert at de kun har sin lille pensjon.  Er det ikke våre kjære myndigheter som skal ivareta rettssikkerheten for en lille mann og kvinne?  Det skal bli spent å se hva andre nasjoner sier når de får høre at verdens rikeste land vil skattelegge sine mest ressurssvake  pensjonister med 15 % kildeskatt. Skattebetalerforeningen har heldigvis bekreftet at regjeringen ”De svakeste tapte”. Se:
 http://www.skatt.no/skatt/nyheter_arkiv/kildeskatt/

3 «Etter norske skatteregler er det i liten grad heimel til å skattlegge pensjoner mv. på anna grunnlag enn at skattyteren er busett i Noreg etter skatteloven»
- Vi mener dette er misvisende informasjon fra Finansdepartementet uten å nevne at flere høringsuttalelser har påpekt at mange pensjonister i dag skattlegges dobbelt - både i Norge og bostedsstaten. Faktum er at vi har sagt fra om at mange utflyttede pensjonister har vært utsatt for dobbeltbeskatning og lovstridige behandling av skattetaten med Finansdepartementet i spissen i en årrekke - uten at noen har reagert. Omfattede dobbeltbeskatning har skjedd og skjer fortsatt til tross for at fleste skatteavtaler inngått av Norge har klare bestemmelser om at pensjoner (med unntak av offentlig tjenestepensjon) kun skal skattlegges der vedkommende pensjonist er bosatt og ikke i Norge. jf OECDs mønsteravtale artikkel 18. Dobbeltbeskatning skjer, til tross for at Høyesterett har slått fast at myndighetens tolkning av gjeldende rett for skattemessig utflyting er feil.  Bevis for dobbeltbeskatning og dagens "overgrep" mot utenlandsbosatte pensjonister kan du lese her:   http://docs.google.com/Doc?docid=0AchJbihdDNi9ZGMyMzZ3NTlfMjM5Zm01MnY3ZGo&hl=no

Derfor foreslo vi i vår høringsuttalelse at regjeringen omgående må sørges for at dagens dobbeltbeskatning opphører før forslaget om kildeskatt på pensjoner ble lagt frem. 

- Vi mener det er urimelige at kildeskatten (som er et unntak fra nevnte bestemmelser), skal påføre pensjonistene den ekstrabelastning det å måtte levere selvangivelser og forholde seg til flere lands skatteregimer. . Vår erfaring er at det mange utenlandsbosatte pensjonister som må innlevere selvangivelse og skatte i flere land, blir dobbeltbeskattet. Dette skjer selv om skatteavtalen sier at man kun skal skatte til bostedslandet. Hvor mange det er som stilltiende godtar brudd på gjeldene rett vet vi ikke.

- Vi mener det er forskjellsbehandling når pensjonister i Norge med små pensjoner - både blir fritatt for innlevering av selvangivelser og skattlegging, mens utenlandsbosatte pensjonister både må innlever selvangivelse og bli pålagt kildeskatt i Norge.

Selv om dagens dobbeltbeskatning også kan ha sammenheng med dårlige rutiner for å administrere skatteavtalene for å løse problemer med dobbeltbeskatning, mener vi hovedårsaken til dobbelt-beskatningen er at skatteetaten og Finansdepartementet Norge ikke følger gjeldende rett på dette området.
Dette problemet er godt beskrevet av Skattebetalerforeningen i sin kommentar av den såkalte Sølviksaken.  I en knusende dom mot staten slo Høyesterett fast at Skattetaten har tolket reglene om skattemessig utflytting feil. Foreningens jurist, som har vært skattekyndig for mange som flytter utenlands, avsluttet sin kommentar slik:

«Problemet var at uansett hvor langt oppholdet i utlandet var og hvor god dokumentasjon man framla fikk man negativt svar fra ligningsmyndighetene nesten kategorisk."

- Tidligere skattedirektør Erling Ree-Pedersen som har uttalt seg om saken på vegne av utflyttede pensjonister sier følgende om dette:

«Det er grunn til å frykte at disse beklagelige forhold vil forsterkes etter hvert som de nye bestemmelsene fra 2004 om skatteplikt til Norge i inntil fire år etter utflytting vil begynne å virke og føre til økt antall dobbeltbeskatninger. Å innføre kildeskatt av pensjoner uten at disse problemene er utredet og løst på en tilfredsstillende måte, vil være å kaste titusener av pensjonister ut i et skattemessig villnis."
 Vi kan nå bekrefte at Ree-Pederens frykt var berettiget meldinger om slike «overgrep» er økende.

- Vi har grunn til å frykte at kildeskatten skal forsterke eksisterende problemer med dobbeltbeskatning  fordi Skatteetaten heller ikke retter seg etter nevnte dom i Høyesterettsdommen. Selv om dommen slår fast at pensjonister som flytter til et land som Norge har skatteavtale med, kun skal skatte til det landet de har fast bosted - og ikke til Norge, blir ikke dette ikke praktisert av flere ligningskontor.

Det er dessverre et faktum at flere opplever skattemyndighetenes holdning som mistenksom, lite hjelpsom, til dels vrangvillig eller trakasserende, og at noen nærmest føler seg mobbet. Frykten om at disse beklagelige forhold vil forsterkes etter hvert som de nye bestemmelsene fra 2004 om skatteplikt til Norge i inntil fire år etter utflytting vil begynne å virke og føre til økt antall dobbeltbeskatninger, er dessverre et faktum - uten at noen ser ut til å gjøre noe med det.

I kjølvannet av Sølviksaken som var oppe i Høyesterett i 2008, skrev Skattebetalerforeningens jurist Therese Karoline Gjerde, et artikkel som med all ønsket tydelig forteller om at selv i helt opplagte saker der alle krav er oppfylt for å bli fritatt for skatt i Norge, skjer ikke det i praksis ikke. Selv fremstående skattejurist har hatt flere rundet med skatteetaten opplever dette. Gjerde som utdannet jurist fra Universitetet og har erfaring fra Oslo likningskontor og fra advokatfirmaet Pricewaterhouse Coopers (PWC), har kommet med beskrivelser som er helt identisk med de problemer utenlandsbosatte pensjonister har skrevet til alle politiske partier om - uten at det har skjedd noen endringer.

- Gjerdes kommentar til dommen i Høyesterett kan du lese her:
   http://www.skatt.no/blogg/therese_gjerde/na_ma_stat/

- Ree-Pedersen har omtalt denne dommen her: 
  http://www.byggaktuelt.no/content.asp?ContentId=84936

- Skattebetalerforeningen har gitt uttrykk for at det er mangel på ressurser som er årsaken til at man knapt nok kommer i kontakt med skatteetaten for å få snakke om sin dobbeltbeskatning.  Vi mener at det verket er ressursmangel eller nye lover og regler som er årsaken til den hårreisende behandlingen av utenlandsbosatte 
Det handler i hovedsak om skatteetatens holdninger til hva som er deres hovedoppgave; nemlig plikt til å veilede og å bistå skatteytere med korrekt rettanvendelse og objektiv og nøytral myndighetsutøvelse.  Saksbehandlingen som utenlandsbosatte pensjonister har lagt frem dokumentasjons på - og som er bekreftet av Skattebetalerforening vitner ofte om det motsatte. Dvs. saksbehandlingen som oftest skyldes dobbeltbeskatning bærere preg av holdninger om pensjonister er skatteflyktninger med tilhørende mistenksom, vrangvillighet og trakassering. Mange føler seg også mobbet.  Det er summen av dette som ofte omtales som "overgrep".  Ree-Pedersens frykt for at disse beklagelige forhold vil forsterkes etter hvert som de nye bestemmelsene fra 2004 om skatteplikt til Norge i inntil fire år etter utflytting vil begynne å virke og føre til økt antall dobbeltbeskatninger, er dessverre et beklagelig faktum.

Det var på denne bakgrunnen vi mente at regjeringspartiene - som er blitt gjort oppmerksom på disse beklagelige forholdene - også måtte vise såpass respekt og positive holdninger til utflyttede pensjonister at de foretok seg noe for å rydde opp i disse forholdene - før kildeskatt på pensjon ble vedtatt.

- Forslag fra Finansdepartementet til kildeskatt inneholder ingen tiltak for å stoppe dobbeltbeskatningen.

Derfor mener vi at mange gjør seg skyldige i å fortie dagens "maktovergrep" fra skatteetatens side og åpne for nye "overgrep", når våre argumenter mot kildeskatten avvises med den begrunnelse at skatte-avtalene skal hindre dobbeltbeskatning og/eller lovendringsforslaget inneholder skattebegrensings-regler.  Men vi kan dokumentere at disse bestemmelsene ikke er verd papiret de er skrevet på.

På denne bakgrunn finner vi det uforståelig at Finansdepartementet heller ikke nevner Sølvikdommen fra Høyesterett fra 2008. Tidligere finansminister (SP) Gudmund Reistad solide argumenter mot kildeskatt på pensjoner er omtalt her:  Se   http://sites.google.com/site/neitilkildeskatt/Home/vedlegg-1-hvorfor-forslaget-om-aa-innfoere-kildeskatt-paa-pensjon-eller-skatt-paa-sykdom-maa-avvises/vedlegg-2 

Ved å bryte med OECDs mønsteravtale og åpne for kildeskatt med skattlegging i flere land, vil dette føre til at pensjonister i en alder på 60 - 90 år må forholde seg til to lands byråkratiske skatteregimer. Dette krever utmerket helse, god hørsel, gode taleferdigheter og at vedkommende kan kommuniser både muntlig og skriftlig på minst to språkDette greier knapt en 30 -åring. 

Som eksempel nevnes at skattetaten i Norge normalt ikke svarer utenlandsbosatte uten utallige purringer. Sjelden eller aldri får en bekreftelse på at et brev eller en e-post er mottatt.  Konsekvensene er at mange gir opp og stilletiende godtar en urettmessig dobbeltbeskatning fordi de ikke har ressurser til å kreve sin rett ved hjelp av skattekyndige.  Vi mener at Finansdepartementet forsøker å skyve disse problemene under teppet.

Er ikke tiden er overmoden for at ansvarlige partier gjør noe for å stoppe disse alvorlige og lovstridige problemene før kildeskatt vurderes?

4 «Utenlandsbosatte pensjonister vil dessuten ofte fortsette å gjøre bruk av eller gjøre krav på offentlig finansierte goder og tjenester, både under ferieopphold og besøk her hjemme. Det er derfor ikke urimelig at også denne gruppen bidrar til å dekke fellesskapets utgifter."

- Vi mener at denne påstanden fra informasjon fra Arbeids- og Inkluderingsdepartementet (AID) er feil.  Se:  http://docs.google.com/Edit?id=dc236w59_165fpjkqhf2

Dette er også bekreftet av NAV som henviser til sin hjemmeside. Faktum er at utflyttede pensjonister ikke kan gjøre bruk av og heller ikke har krav på offentlige finansierte goder og tjenester under sine ferieopphold og besøk i Norge - uten å betale for det. Dette er en total fordreining av sannheten.

Som eksempel nevnes at mange
revmatikere bruker slike (helse)tjenester i Norge - fra kr 100.000,- til 150.000,- pr år før utflyttingen som bortfaller etter utflyttingen. Dermed sparer den norske stat for tilsvarende store beløp. Hvorfor vil Finansdepartementet utrede denne siden av saken, slikt vi har bedt om? 
- Vi mener derfor at det er helt urimelig at denne gruppen skal bidra til å dekke fellesskapets utgifter med en ny kildeskatt - når de ikke har krav på fellesskapets velferdsgoder mm.
- Vi mener at utflyttede pensjonister på besøk i Norge, skal behandles på samme måte som når nordmenn er på ferie eller på besøk i utlandet? Dvs. ingen kan gjøre bruk av eller gjøre krav på offentlige finansierte goder og tjenester under sitt opphold - uten å betale det selv og/eller få dekket sine utgifter til medisinsk behandling vha. sitt helsetrygdkort eller sin (reise)forsikring. Som eksempel på at kildeskatten ikke vil føre til liker behandling, men til urimelig forskjellsbehandling mellom utflyttede pensjonister og norske pensjonister, nevnes følgende:
- De fleste norske pensjonister med normal inntekts- og formuesforhold vil slippe å innlevere selvangivelse, mens utflyttede pensjonister – både må forholde seg til skattemyndighetene i bostedsstaten og det land hvor pensjonen er opparbeidet (kildestaten(e)). Økt globalisering, fører til at mange arbeider og opptjener pensjon i flere land. At utflyttede pensjonister må sende inn selvangivelse og skatte til Norge selv om de har små pensjoner og ellers oppfyller kravene for å slippe selvangivelse og skatt i Norge, kan vel neppe kalles likere behandling?

- Er det ikke urimelig at «utenlandsbosatte pensjonister som alt har fått redusert sin kjøpekraft/pensjon betydelig grunnet finanskrisen/svekket kronekurs i tillegg skal få en kildeskatt på 15 %.
Når vi tidligere har påpekt at utflyttede pensjonister heller ikke har krav på offentlig finansierte goder/tjenester i Norge - herunder "krisepakker" - som vil øke pensjonen og kjøpekraften for norske pensjonister gjennom lavere rente mm, er vel dette ekstra urimelig. Kan det være så vanskelig å forstå at mange pensjonister med små pensjoner vil få store økonomiske problemer hvis forslaget innføres? 

- Er ikke dette alvorlig, hvis Finansdepartementet viste om denne feilen - uten å si fra om det i proposisjonen?
- Er ikke dette alvorlig at ansvarlig leder for kildeskatten Finansdepartementet - på forespørsel - avviser å informere Finanskomiteen om denne feilen?  
- Er ikke dette alvorlig hvis høringsinstanser som støtter kildeskatten, har basert sin støtte på denne feilinformasjon fra AIKs side?
- Er det ikke enda mer alvorlig at Finansdepartementet og AID forsøker å bortforklare slike påstander, når Kristin Halvorsen under behandlingen i Stortinget end 26. d.m. bekrefter at utenlandsbosatte pensjonister ikke har krav på slike offentlige finansierte goder i Norge uten å betale for det selv (med 9 % trygdeavgift eller mer)? 

Siste nytt:

Under behandlingen av saken i Odelstinget sa Statsråd
Kristin Halvorsen [22:32:29] i 8. og 9. avsnitt:

"Utenfor EØS-området er det frivillig å betale trygdeavgift. Frivillig å betale trygdeavgift gjør man hvis man ønsker å ha fulle rettigheter i forhold til det norske helsevesen. Det er en rimelig avtale. Men for dem som da blir berørt av kildeskatten, vil man få denne ekstra trygdeavgiften til fratrekk fra kildeskatten. Utgangspunktet er altså at man betaler 9 pst. trygdeavgift, og man sitter igjen med den lave satsen på 3 pst. pluss kildeskatten – men da også med goder i Norge som man ellers ikke ville hatt."  
Kan det ikke karakteriseres som en skandale at Finansdepartementet en rekke ganger har forsøkt å bortforklare det faktum at de opplysninger som Arbeids- og Inkluderingsdepartementet har kommet med i sin høringsuttalelse beviselig er feil. Det går også klart frem av NAVs hjemmeside og en rekke saksbehandlere har bekreftet at utenlands pensjonistene ikke har slike rettigheter i Norge som nevnte i proposisjonen om kildeskatten. Spørsmålet mange stiller seg er hvorfor Finansdepartementet har engasjert seg så strekt for å skjule fakta på dette punkt?

 5) «Dette (kildeskatten) bidrar til en likere behandling av pensjonister som forblir bosatt i Norge og de som flytter ut.»

Denne påstanden faller på sin egen urimelighet når mange pensjonister blir dobbeltbeskattet uten å ha krav på (helse) tjenester i Norge og at mange heller ikke kommer inn under den såkalte skattebegrensningsregelen. Som eksempel nevnes følgende:
- Mange pensjonister som har så lave pensjoner at de kommer inn under den norske skattebegrensningsregelen og derfor ikke skal betale skatt i Norge, blir likevel rammet at kildeskatten.
Dvs. at revmatikere, uførepensjonister og andre med små pensjoner vil få kildeskatt når bostedslandet ikke er fullt integrert i EUs regler om utveksling av informasjon mellom medlemsstatene. Bryter ikke dette med skattelovens prinsipp om å skatte etter evne? Det legges riktignok opp til at norske utenlandspensjonister, som alternativ til kildeskatt, kan kreve å bli skattlagt etter vanlige norske skatteregler og nevner at dette i mange tilfeller vil gi lavere skatt, men forutsetningen er at man bor i et EØS-land eller et annet land som har avtale om utveksling av skatteopplysninger med Norge. Dvs. at pensjonister som pga lovlige fradrag og/eller har så liten pensjon at de ikke ville blitt skattlagt i Norge, likevel skal betale 15 % kildeskatt av sin brutto pensjon. I praksis mener vi at forslaget ikke vil føre til likere behandling men til støtte for forskjellsbehandling av pensjonister som forblir bosatt i Norge og de som flytter ut.

- Det er også feil å hevde at det har noe med likebehandling å gjøre når kildeskatten rammer pensjonister som utvandret før kildeskatten ble nevnt, med tilbakevirkende kraft selv om de gjorde "hjemmeleksen sin" før de flyttet! De har tatt et alvorlig skritt ved å utvandre. Nå kommer kildeskatten og kullkaster deres planer med tilbakevirkende kraft!
- Vi mener at kildeskatten fører til større forskjellsbehandling og viser som eksempel at finansministeren sa dette da statsbudsjettet ble lagt frem
"denne regjeringen vil gi mest til de som har minst fra før og at de som har mest, skal bidra mer".

Ree-Pedersen har imidlertid påpekt at "den alt overveiende del av utenlandspensjonistene enten er
1) personer med så lave inntekter at de har problemer med å opprettholde rimelige levekår i høykostlandet Norge, eller
2) personer som av helsemessige grunner søker seg til varmere strøk, eller
3) er innvandrere som etter oppnådd pensjonsalder flytter tilbake til hjemlandet.
Dette inntrykket bestyrkes av det lave gjennomsnittsbeløpet for pensjonene."


- Tall som Ree-Pedersen har lagt frem, viser at en pensjonist med bruttoinntekt på kr 125.000,- vil få en skatteskjerpelse på kr 18.750,- mens en pensjonist - f. eks. på statsrådnivå - med en pensjon på kr 700.000,- vil få en skattereduksjon på kr - 109.897,- Det er dette som Ree-Pedersen
har kalt "en omvendt Robin Hood politikk".

Mange har alt påpekt at forslaget ikke fører til likere behandling, men til større forskjellsbehandling.
- Det som er lite kjent, er at forslaget etter vår oppfatning også vil føre til negative konsekvenser for pensjonister i Norge. I vår høringsuttalelser (som Finansdepartementet ikke har nevnt) har vi påpekte følgende forhold:
- Finansdepartementet har ikke tatt med utgiftene til adm. o.l. av kildeskatten i sine anslag.
- Mange av pensjonistene som hittil har flyttet til utlandet er revmatikere og andre med lignende sykdommer.
- Mange vil derfor ikke ha råd til å bo i utlandet lenger hvis kildeskatt på pensjoner innføres.
- Mange vil nok flytte tilbake for å slippe dobbel beskatning eller å forholde seg til flere ligningskontor
- Mange revmatikere mv vil unnlate å ta utflytting når kildeskatten kommer på toppen av alle historiene om "mobbing", dobbelt skattlegging og tilfeldig behandling fra skatte- og trygdeetatens side.
- Revmatikere mv som i dag har krav på medisinsk behandling (inkl medisin på blå resept) i Norge som årlig kan beløper seg til mer enn kr 100.000,- pr år, vil spare staten for disse beløpene når de tar utflytting. For alle som må flytte tilbake til Norge pga kildeskatten, vil dette føre til at de vil belaste den norske statskassen med årlige beløp som ofte beløper seg til over kr 100.000,- i form av utgifter til medisinsk behandling mv. Dvs.

- Revmatikere mv sparer staten for slike utgifter de ville ha hatt krav på om de fortsatt å bo i Norge.
Dersom man veldig forsiktig anslår at mindre enn 10 % eller ca 40000 pensjonister flytter tilbake og/eller unnlater å ta utflytting, vil statskassen få en ekstrakostnad på mer enn 400 millioner! Hertil kommer alt arbeidet som kommer i kjølevannet av denne kildeskatten med vanskelige forhandlinger med mange land og etterfølgende rettssaker om dobbeltbeskatning mv.

Hvis regjeringen virkelig var opptatt av likere behandling av nevnte pensjonistgrupper, ville de heller ha brukt departementet ressurser på fjerne dobbeltbeskatning og sørge for at utflyttede pensjonister ble fritt for plikten til å sende selvangivelser.

Ree-Pedersen minner om at det for skattytere som beskattes etter fastlandsreglene, er investert enorme ressurser i skatte- og ligningsteknisk forenkling. Det har skjedd en kontinuerlig utvikling fra 1975, da skattytere med bare minstepensjon og mindre formue ble fritatt for selvangivelsesplikt, til i dag hvor alle får forhåndsutfylt selvangivelse og nå endog fritas for å levere den hvis man ikke har noe å bemerke. I år får også næringsdrivende forhåndsutfylt selvangivelse.

Det må nå kreves at det settes inn tilsvarende ressurser med sikte på å forenkle situasjonen for utflyttede skattytere. For pensjonister med enkle inntekts- og formuesforhold bør det være et mål at myndighetene legger beskatningen slik til rette at den enkelte skattyter fritas for nevneverdig egen innsats. Dette forutsetter at de eksisterende problemer løses i samarbeid mellom skatteetaten, organisasjoner eller grupper av utflyttede pensjonister og skattemyndighetene i oppholdslandet. Å innføre kildeskatt av pensjoner uten at disse problemene er utredet og løst på en tilfredsstillende måte, vil være å kaste titusener av pensjonister ut i et skattemessig villnis."

Kildeskatten vil med andre ord ikke føre til likere behandling eller «gi mest til de som har minst fra før» når det forslaget gir slike konsekvenser. Som eksempel nevnes magasinet Senior Nr. 5/2008 med tittelen "Holder de oss for narr?" der det bl.a. Fokuseres på nedbyggingen av sykehjemsplasser. Det er særdeles viktig at Ree-Pedersen fokuserer på svakheter innen alle områder av eldreomsorgen inkl. mangel på omsorgsboliger og hjemmesykepleie Som oftest er det ikke bare mangel på penger som må til for å få til forbedringer. Nye (sam)arbeidsformer på tvers av geografiske og organisatoriske skiller er ofte like viktig for å redusere behovet for penger og (eldre)tjenester. På denne bakgrunn har vi tidligere kommet med følgende forslag:

"Stortinget ber Regjeringen sørge for at det blir iverksatt utredninger og/eller prøveprosjekter for å få frem hvor mye staten sparer (provenyeffekten) ved at: - pensjonister reiser på langtidsopphold i varmere strøk – spesielt om vinteren
- pensjonister tar utflytting og ikke belaster infrastrukturen i de offentlige tjenestene.
Det tenkes da på totale besparelser i form av redusert behov for penger og personell til medisinsk behandling, hjemmehjelp, sykehjemsplasser, omsorgsboliger og lignende.
Hvis provenyeffekten innen helsesektoren er så store som vi antar, må det iverksettes tiltak for at flere pensjonister kan reise på langtidsopphold i utlandet eller at flere tar utflytting – ikke minst for å redusere ressursbehovet og køene til eldreomsorgen i Norge. Som eksempel på tiltak som ikke vil koste staten noe, nevnes at mange utbyggere vil påta seg jobben med å finansiere pensjonistboliger i utlandet, hvis det inngås avtaler om at bestemte antall boenheter ønskes leid i vintersesongen, og at det gis en eller annen garanti for det. ”

Vi mener at det er viktig å få utredet nærmere hvor mye staten sparer på at pensjonister reiser på langtidsopphold eller tar utflytting. Dette er viktige opplysninger fordi dette også vil si noe om hvilke merkostnader Norge får dersom kildeskatten fører til og store økonomiske problem at mange blir tvunget til å flytte tilbake til Norge og/eller ikke ta utflytting.


6) «Høringsuttalelsene er overveiende positive til at det blir innført kildeskatt på pensjoner mm»

- Finansdepartementet har ikke nevnt argumentene mot kildeskatten som tidligere skattedirektør Erling Ree-Pedersen har dokumentert på vegne av Seniorsaken 
- Finansdepartementet har heller ikke nevnt argumentene mot kildeskatten som undertegnede har dokumentert på vegne av utenlandsbosatte pensjonister. At det i begge høringsuttalelsene er påvist store feil og mangler samt at vesentlige sider av denne saken ikke er utredet, er dokumenter her: Se -->
  
http://www.regjeringen.no/upload/FIN/Vedlegg/sl/Horingsuttalelser/2008/april/34_senior.pdf
http://www.regjeringen.no/upload/FIN/Vedlegg/sl/Horingsuttalelser/2008/mars/14_skamsar.pdf

- Å hevde at høringsuttalelsene er overveiende positive er derfor direkte feil når Finansdepartementet ikke nevner ovennevnte høringsuttalelser fra de berørte.
- Vi mener det også er feil av Finansdepartementet å hevde at «Høringsuttalelsene er overveiende positive til at det blir innført kildeskatt på pensjoner mm» når forutsetning for støtten fra - Skattebetalerforeningen, Norsk Pensjonistforbund (NPF) og andre - etter vår oppfatning - mangler rot i virkeligheten og/eller ikke kan gjennomføres i praksis. Som eksempel nevnes at Skattebetalerforeningen og Norsk Pensjonistforbund har lagt til grunn følgende forutsetninger:
- Ingen pensjonister skal dobbeltbeskattes. Dette sikres ved at beskatningsretten er tillagt bostedsstaten iht. OECDs mønsteravtale. (Ref krav fra NPF og SBF: Dobbeltbeskatning er ikke akseptabel og skal ikke finne sted).
- Alle pensjonister med så små pensjoner at de ikke ville ha blitt skattlagt om de var bosatt i Norge, skal fritas for kildeskatt.

 - Det er uforståelig at Finansdepartementet ikke nevner tidligere finansminister Gudmund Reistads solide argumenter mot innføring av kildeskatt?
- Burde ikke Finanskomiteen ha blitt gjort oppmerksom på at norsk skattepolitikk har vært basert på SPs standpunkter?
- Enda mer uforståelig er at Finansdepartementet ikke nevner at Ree-Pedersen kommer med følgende uttalelser som fullt ut støtter Reistad:

"Det er ikke åpenbart at den internasjonale samfunnsutviklingen tilsier overgang til kildeskatt .....  Det kan tvert imot være slik at bostedsbeskatning er sterkere begrunnet i dag enn da Norge fastla sin nåværende skattepolitikk. Det er i vår tid i hovedsak bostedslandet som bærer kostnadene til offentlige tjenester, infrastruktur mv. Innenfor EØS-avtalen gjelder dette også helsetjenester for personer som er pliktige eller frivillige medlemmer av folketrygden. Etter vårt syn er disse problemstillingene ikke tilstrekkelig utredet. Vi vil også nevne at kildeskatten etter sin karakter er en degressiv skatt.» (uthevet av underegnede) 

Vi mener at dette er en påstand som i beste fall er misvisende og verste fall er direkte feilinformasjon. 
Denne påstanden synes å bygge på en selektiv utvelgelse av høringsuttalelser fra instanser som ikke direkte berøres av forslaget. Som eksempel neves at vesentlige argumenter mot forslaget er kommet fra tidligere skattedirektør Erling Ree-Pedersen og undertegnede - på vegne av de berørte pensjonistene. Dette unnlater Finansdepartementet å si noe om. Vi mener det også er feil å hevde at høringsinstanser som Skattebetalerforeningen og Norsk Pensjonistforbund er positive til kildeskatten. Flere har stilt seg positive til at det blir innført kildeskatt på pensjoner basert på bestemte forutsetninger - herunder at pensjonistene ikke skal utsettes for dobbeltbeskatning.  Når vi kan legge frem grundig dokumentasjon på at mange av de viktigste forutsetningene ikke kan gjennomføres i praksis, er det etter vår mening feil å ta disse til inntekt for forslaget.

Finansdepartementet nevner heller ikke at vi har påpeke at viktige opplysninger synes å mangle rot i virkeligheten samt at vesentlige sider av denne saken ikke er utredet. Som eksempel nevnes at den praktiske gjennomføringen av forslaget og konsekvensene for pensjonistene ikke er utredet. forslag til strakstiltak for å rette opp dagens urimelige dobbeltbeskatning før forslaget legges frem for Stortinget.

- Tidligere finansminister Gudmund Reistads (SP) har gått grundig gjennom saken og kommet med solide argumenter mot innføring av kildeskatt på pensjon og sier bl.a.:


»Denne gjennomgangen viser for det første at "hovedreglen" i den nordiske skatteavtalen er et unntak fra det som gjelder i de andre skatteavtalene Norge har inngått, og av det som følger av OECD-mønsteret. Videre viser gjennomgangen at Norge, dersom kildeskatt innføres, bare vil kunne beskatte visse typer pensjoner i forhold til et begrenset antall land. Pensjonister bosatt i Norge blir beskattet etter interne regler som i dag, pensjonister bosatt i Norden vil bli ilagt kildeskatt på hele pensjonen, mens pensjonister i en del andre land bare vil bli ilagt kildeskatt på offentlige, eventuelt offentligrettslige pensjoner, mens noen ikke vil bli ilagt norsk kildeskatt overhodet. Dette vil etter mitt syn totalt sett åpne for større urimeligheter enn i forhold til dagens system.»

Reistads solide støtte til pensjonistene mot kildeskatten, viser at norsk skattepolitikk og Senterpartiets standpunkt vil måtte endres 180 grader for å få saken vedtatt. Mange har spurt om hva som kan være grunnen til og motivet for at så solide argumenter mot kildeskatten er holdt tilbake og/eller ikke nevnt av Finansdepartementet?

Vi mener det er feil  å hevde at Norsk Pensjonistforbund, LO og Skattebetalerforeningen står bak dette forslaget, når Finansdepartementet ikke gir opplysninger om at de forutsetninger som er lagt til grunn for støtten.  Hvis/når forutsetningene ikke vil kunne gjennomføres i praksis, er vi redde for at Stortinget kan bli ført bak lyset i denne saken - både av Finansdepartementet og de høringsinstanser som har gitt forslaget betinget støtte.

Etter å ha vært i kontakt med Norsk Pensjonistforbund (NPF) og Skattebetalerforeningen (SBF) en rekke ganger om det faktum at de har stilt seg positive til innføring av kildeskatt, dog slik at de begge har stil klare forutsetning for å støtte forslaget. Når vi mener det er feil å ta NPF og skattebetalerforeningen til inntekt for kildeskatten, er årsaken kort og godt at følgende viktige forutsetninger for den positive holdning til kildeskatten etter vår oppfatning ikke kan legges til grunn og/eller gjennomføres i praksis:

- «at den enkelte skatteyter som er bosatt i utlandet da må kunne kontrollere at det ikke foretas beskatning der for samme beløp (dobbeltbeskatning) og at de inngåtte Skatteavtalene mellom Norge og de land hvor pensjonistene bor, har klare bestemmelser som hindrer dobbelt beskatning som nevnt.»
- «at kildeskatten under enhver omstendighet ikke må overskride et beløp tilsvarende den skatt som ville blitt utmålt dersom vedkommende pensjonist hadde vært bosatt i Norge og fått sin skatt beregnet fullt ut etter norske skatteregler.»
- at pensjonister med så lave inntekter at de kommer inn under den norske skattebegrensningsregelen og derfor ikke betaler skatt.»
- «at disse forhold må forankres i regelverket for skatteavtaler/konvensjoner mellom Norge og det enkelte land.»


Iht. ovennevnte er det feil av Finansdepartementet og regjeringspartiene å ta LO/NPF og Skattebetalerforeninen til inntekt for sitt forslag på bakgrunn av følgende uttalelse vi har innhentet fre Lothe
:   http://docs.google.com/Doc?docid=dc236w59_116cwkv4zf2&hl=en

Vi gjør også oppmerksom på at ovennevnte og andre forutsetningen ikke kan legges til grunn og/eller gjennomføres i praksis av følgende grunner:
-
mange utflyttede pensjonister blir i dag dobbeltbeskattet – til tross for at dagens skatteavtaler skal hindre dette.  
- Mange pensjonister som har så lave inntekter at de kommer inn under den norske skattebegrensningsregelen og derfor ikke skal betale skatt i Norge, blir likevel rammet at kildeskatten. Som eksempel nevnes at revmatikere, uførepensjonister og andre med små pensjoner vil få kildeskatt når bostedslandet ikke er fullt integrert i EUs regler om utveksling av informasjon mellom medlemsstatene. Dette bryter etter vår oppfatning med skattelovens prinsipp om å skatte etter evne.
- Det legges riktignok opp til at norske utenlandspensjonister, som alternativ til kildeskatt, kan kreve å bli skattlagt etter vanlige norske skatteregler og nevner at dette i mange tilfeller vil gi lavere skatt, men forutsetningen er at man bor i et EØS-land eller et annet land som har avtale om utveksling av skatteopplysninger med Norge. Dvs. at pensjonister som pga lovlige fradrag og/eller har så liten pensjon at de ikke ville ha blitt skattlagt i Norge, likevel skal betale 15 % kildeskatt av sin brutto pensjon.
- Finansministeren har også nevnt at mange pensjonister vil få lavere skatt hvis kildeskatten innføres.  Det er kanskje riktig når man regner med pensjonister med pensjon på statsrådnivå og de som er (ulovlig) dobbelbeskattet. Men kildeskatten gir vel ikke merinntekter til staten på mange hundre mill uten at noen betaler mer skatt?

- Endelig nevnes følgende eksempel på at Pensjonistforbundetss og LOs forutsetninger ikke holder mål og ikke fører til likere behandling av pensjonister. Som eksempel nevnes at:
- En revmatiker som sparer staten for over kr 100.000,- ved å flytte til Kypros, vil få en betydelig skatteskjerpelse
- Regjeringen vurderer å gi skattelettelser til bedrifter og personer i Norge etter krav fra NHO - som støttet innføringen av kildeskatt på pensjoner. Samtidig foreslår regjeringen betydelige skatteskjerpelser for utflyttede pensjonister.
- Mange pensjonister med små pensjoner og innvandrere (som flytter tilbake til sine hjemland etter oppnådd pensjonsalder) også skal betale kildeskatt til Norge, vil også måtte betale kildeskatt og/eller dobbeltbeskattet.
- Dette strider mot skattelovens hovedprinsipp om at alle skal skatte etter evne og bryter med OECD' s mønsteravtale som sier at beskatningsretten (nesten uten unntak) er tillagt det land hvor mottakeren er bosatt.
-
Det er det dessverre et faktum at flere opplever skattemyndighetenes holdning som mistenksom, lite hjelpsom, til dels vrangvillig eller trakasserende, og at noen nærmest føler seg mobbet. Ree-Pedersen sier at det er grunn til å frykte at disse beklagelige forhold vil forsterkes etter hvert som de nye bestemmelsene fra 2004 om skatteplikt til Norge i inntil fire år etter utflytting vil begynne å virke og føre til økt antall dobbeltbeskatninger.
- Tidligere skattedirektør kaller dette en Robin Hood politikk om tar fra de fattige og gir til de rike. De fleste pensjonister vi har vært i kontakt med, stiller seg uforstående til at LO og NPF ikke tar avstand fra en slik politikk.

7 "Forslaget om kildebeskatning er enkelt og lett å håndheve..."
Når tidligere skattedirektør Erling Ree-Pedersen sier at forslaget ikke er praktisk gjennomførbart, kan ikke denne påstanden ha noe med virkeligheten å gjøre. Derfor har flere høringsinstanser på vegne av pensjonistene spesielt stilt krav om at den praktiske gjennomføringen av kildeskatten og konsekvensene for pensjonistene må bli skikkelig utredet, før det kan fattes noen vedtak i denne saken. Noe annet vil føre til overgrep mot pensjonistene.  For å understreke at denne og ovennevnte påstander er feilaktige, nevnes følgende konklusjoner i Seniorsakens høringsuttalelse:
"Forslaget om kildeskatt på pensjoner mv. er - særlig når det gjelder den praktiske gjennomføring - så mangelfullt utredet at det ikke gir forsvarlig grunnlag for å treffe vedtak om innføring etter den foreliggende modell. Det er særlig provenyanslag, administrasjonskostnader, begrunnelsen for kildeskatt og pensjonistenes åpenbare behov for et praktikabelt system, som krever nærmere utredning. Det må hindres at titusener av personer med små pensjonsinntekter og begrenset evne til å ivareta sine interesser, skal bli kastet ut i et villnis innenfor et av våre mest kompliserte områder for personbeskatning."

8   OPPSUMMERING OG KONKLUSJON

Ovennevnte viser at konsekvensene av kildeskatten er det mo av det finansdepartementet påstår. 
Om det skyldes manglende kunnskaper og utredninger om pensjonistenes faktiske situasjon eller bevisst feilinformasjon, skal vi ikke si noe om.
Men uansett så har vi all grunn til å anta at forslaget om kildeskatt - om det blir vedtatt - vil få alvorlige konsekvenser for pensjonistene i utlandet.

 - Senterpartiet har i en e-post til undertegnende den 20.d.m. vært så ærlig å innrømme at minstepensjonister som er skattemessig utflyttet til land utenfor EØS vil få skatteskjerpelse dersom de ikke betaler skatt til bostedslandet. Det viser i praksis at forslaget bryter med et grunnleggende prinsipp som norsk skattepolitikk hittil har vært basert på; nemlig at alle skal skatte etter egne. Følgelig har vi fått mange "nødrop" fra pensjonister i Thailand og andre land som har så små pensjoner at de ikke har verken plikt til å levere selvangivelse eller betaler skatt. Når skatteavtalen blir endret, kan kildeskatten rive livsgrunnlaget bort fra mange i bostedslandet og tvingen dem tilbake til Norge som storbruke av helsetjenester. Det vil også gå utover pensjonistene i Norge.

Det er etter vår oppfatning liten grunn til å tro at Skatteetaten og Finansdepartementet vil respektere og følge disse de nye reglene om å begrense skatten, når Finansdepartementet i dag ikke respekterer skatteretten når det gjelder rett om å bli fritatt for skatt i Norge.  Dette er godt dokumentert. Se -->
http://docs.google.com/Doc?docid=dc236w59_125kt57hxfw&hl=en


På sistnevnte link, er vi i ferd med å legge frem dokumentasjon på dobbeltbeskatning med påfølgende behandling som vi har kalt urimelig, urettferdig, usosial, tilfeldig og lovstridig behandling av pensjonister i utlandet.  Se:
http://docs.google.com/Doc?docid=0AchJbihdDNi9ZGMyMzZ3NTlfMzcwZnRzNGdwY2c&hl=no

Når disse historiene er kvalitetssikret, vil en rekke pensjonister og andre gå ut offentlig med fullt navn – også på de ansvarlige saksbehandlerne hos skattemyndighetene.  
 
Etter vår mening et det liten grunn til å tro at de nye reglene vil bli fulgt av skatteetaten, når Finansdepartementet ovenfor stortinget har forsøkt å bagatellisere og bortforklare det faktum at Høyesterett har slått fast følgende: Skatteetatens tolkning av gjeldende rett om skattemessig utflytting, er feil. 
Dvs. vi har fått klare signaler om at skatteetaten og spesielt Finansdepartementet heller ikke vil rette seg etter denne dommen i Høyesterett i den såkalte Sølviksaken fra 2008. Konklusjon vi trekker av dette er at regjeringspartiene må sørge for å rydde opp i eksisterende lovstridige behandling av utenlandsbosatte pensjonister, før skatteetaten og Finansdepartementet gis utvidet lovhjemmel for ytterligere trakasering og mobbing av utenlandspensjonistene.  

- Når det hevdes at pensjonistene som betaler skatt til bostedslandet, skal få trekke fra den norske kildeskatten slik at skatten til bostedslandet reduseres tilsvarende, mener vi det vil føre til føre til økt antall dobbeltbeskatninger og kaste titusener av pensjonister ut i et skattemessig villnis.

Vi kan helle ikke se at det er grunnlag for å hevde, slik Kristin Halvorsen og Marianne Aasen gjør, at den økte skatten på 230 millioner skal komme fra den skatten pensjonistene betaler i sine bostedsland. Myndighetene i en rekke land som vi har vært i kontakt med avviser dette: Hellas, Kypros, Filippinene, Spania og Thailand har gjort det klart at de ikke er villig til å gi fra seg en eneste krone av den skatten som pensjonistene betaler til bostedslandet - når/hvis det kommer et slikt krav fra Norge.  Flere som har vært i kontakt med finansdepartementet i bostedslandet, sier at det føles usmakelig å spørre om dette.

Regjeringspartiene har hittil ikke gitt noen god forklarting på hvorfor de vil gå inn for å endre skatteloven for at et av verdens rikeste land skal få avtalemessig hjemmel for innkreve skatt fra pensjonister som bor i langt fattigere land?   Mange spør derfor om den griskhetskulturen vi har sett alt for mange eksempler på i Norge de siste årene - også har spredt seg til Finansdepartementet når de presterer å legge frem et forslag (som SV, SP og AP forsvarer)
om at Norge skal  frata langt fattigere land den skatten som norske pensjonister betaler i sine respektive bostedsland – helt eller delvis.  Dvs. en skatt som disse landene sårt trenger til offentlige goder og (helse)tjenester som utflyttede pensjonistene benytter seg av og som de bare har krav på i bosedslandet.

 - Innføring av kildeskatten på pensjoner iht. Innst. O. nr. 46 (2008-2009), jf. Ot.prp. nr. 20 (2008-2009), er urimelig, urettferdig, usosialt og vil ramme mange revmatikere, minstepensjonister og uføretrygdede med små pensjoner under gjennomsnittet som i 2006 var på kr 85.000,-   
Fordi mange pensjonister har flyttet til utlandet av klimatiske og helsemessige årsaker, betyr forslaget i praksis innføring av "skatt på sykdom" Når mange revmatikere og andre storbruker av offentlige finansierte goder og (helse)tjenester i Norge etter utflyttingen sparer den norske stat for store beløp til medisinsk behandling i Norge, er en kildeskatt på 15 % ekstra urimelig.   At ikke mediene har avslørt at Finansdepartementet vil påføre utenlandsbosatte slike "overgrep", viser vel bare at Finansdepartementets mediastrategi - om ikke å fortelle sannheten om kildeskatt på pensjoner - har lykkes? 
 
Endelig nevnes at ett argument for å innføre kildeskatte på pensjoner som er tungt faglig begrunnet; nemlig at
- kildeskatten kan bruke som et verktøy for å hindre skatteunndragelser ved flytting til land som Norge ikke har skatteavtale og for å hindre at pensjonister med store pensjon på statsråd og statsministernivå flytter til land med gigantiske skattehull f.eks. Frankrike og Italia gjør å bli fritatt for skatt i begge land.
Men disse skatteunndragelsene kan regjeringen komme til livs bare ved bare å bruke en liten brøkdel av de ressursene det vil koste å innføre og administrere ordningen med kildeskatt (som tidligere skattedirektør har anslått til langt over 100 millioner) ved å tette skattehull i skatteavtaler der høytstående tjenestemenn har gitt hverandre store skattefordeler.   I stedet for å bruke så store ressurser på å innføre kildeskatt som ramme sterkest d pensjonister med små pensjoner, anbefales at regjeringen bruker disse betydelige ressursene på å tette gigantiske skattehulle i Norge som gjøre det mulig for mange av landets rikeste å operere med liten eller ingen skatt.

Subsidiært har vi derfor gått inn for kildeskatt på pensjoner basert på forutsetninger om at følgende regler legges til grunn:

- De skatteavtaler som i dag ikke blir basert på OECDs mønsteravtale bes re-forhandlet slike at OECDs grunnleggende prinsipp om at det er bostedsstaten som kun har beskatningsretter blir innført.  
Dvs. at reglene for innføring av kildeskatt på pensjoner i Norge blir basert på samme regler som i Tyskland.
- Tyske pensjonister i utlandet blir nemlig fritatt for tysk kildeskatt så snart de har lagt frem en dokumentasjon (Tax Recident Certificate) som viser at skattyter er skattepliktig til bostedslandet iht lokal skattelovgivning og skatteavtalen.  

- Hvis kildeskatt på pensjoner i Norge blir lovfestet og praktisert på samme måte som i Tyskland, er dette en form for kildeskatt som er å anbefale I tillegg til ovennevnte info er det opplyst at Tyskland har inngår ca 150 skatteavtaler siden 1963, som i sin helhet er basert på OECDs mønsteravtale. Denne mønsteravtalen sier at beskatningsretten er kun tillagt det land hvor mottakeren er bosatt. Grunne til det er at det er bostedslandet som i hovedsak bærer utgiftene til offentlig finansierte (helse)tjenester, infrastruktur mm – og ikke kildestaten. Tyske myndighet har bekreftet at alle tyske pensjonister som flytter til utlandet, blir fritatt for kildeskatt i Tyskland umiddelbart etter at bostedslandet har dokumentert at pensjonisten er skattepliktig til bostedslandets skattelovgivning og iht. skatteavtalen.  

Vi er alvorlig bekymret for at Stortinget vil bli ført bak lyset fordi finanskomiteen innstilling som ikke stemmer med de faktiske forhold.
Vi mener at mediene svikter sin rolle som vaktbikkje ovenfor myndigheten dersom de gjør noen for å hindre slike overgrep som dette.   

Vi har i over ett år forsøk å komme i kontakt med regjeringspartiene for å gjøre oppmerksom på at det opprinnelige høringsutkastet og odelstingsporposisjoner utsette forslaget inntil det er foretatt konsekvensanalyser som kan bekrefte/ avkrefte våre påstander?

Konklusjon  
I - Vår primære standpunkt er at forslaget om kildeskatt på pensjoner skal returneres - spesielt for å utrede hvordan forslaget skal gjennomføres i praksis og hvilke konsekvenser forslaget vil få spesielt for de utenlandsbosatte pensjonistene, men også for alle pensjonister i Norge med følgende hovedbegrunnelser:
- Vår dokumentasjon viser at mange utenlandsbosatte pensjonister er utsatt for dobbeltbeskatning med påfølgende maktovergrep som skyldes at eksisterende lover og skatteavtaler ikke praktiseres av skatteetaten på den måten Stortinget har bestemt.
- Vi mener derfor regjeringspartiene må rydde opp i alle urimelige og lovstridige saker med etterfølgende saksbehandling som oppleves som maktovergrep før det vedtas nye lovendringer innføres.
Skatteetatens behandling som mange pensjonister som er karakterisert som urimelige, urettferdige, usosiale, tilfeldige og lovstridige er vi i ferd med å dokumentere på denne linken:  http://docs.google.com/Doc?docid=0AchJbihdDNi9ZGMyMzZ3NTlfMzcwZnRzNGdwY2c&hl=no

II Som vårt subsidiære standpunkt går vi inn for kildeskatt på pensjoner, dog slik alle pensjonister som dokumenterer at de er skattepliktige til bostedslandet og har fått utstedt en såkalt Certificate of Residence omgående skal blir fritatt for den norske kildeskatten. Dvs samme ordning som det er tverrpolitisk enighet om i Tyskland.  Den tyske modellen for kildeskatt - som er enkle både for pensjonistene og (skatte) myndighetene - er basert på følgene regler:
- Tyske pensjonister som bor i utlandet, blir fritatt for kildeskatt i Tyskland, så snart de har lagt frem et såkalt "Tax Resident Certificate". Dvs. en dokumentasjon fra bostedslandets skattemyndigheter om at de er skattepliktig til landet iht. lokale/interne skatteregler og iht. skatteavtalen.· Dette forslaget oppfyller følgende viktigste krav fra som er stilt fra utenlandsbosatte pensjonister og fra NPF og Skattebetalerforeningen (SBF) om at:
- Ingen pensjonister skal dobbeltbeskattes. Dette sikres ved at beskatningsretten er tillagt bostedsstaten iht. OECDs mønsteravtale.
- kravene fra NPF og SBF om at dobbeltbeskatning er ikke akseptabel og skal ikke finne sted og at man kun skal skatte til ett land. SBF mener at det må være bostedslandet og at dette må sikres.
Det er nødvendig for å hindre at pensjonistene utsettes for ny lovstridig behandling.
- Alle pensjonister med så små pensjoner at de ikke ville ha blitt skattlagt som bosatt i Norge, skal også fritas for kildeskatt.
- Ordningen er enkel å innføre og lite kostnadskrevende å administrere – ikke minst fordi man kan bygge på tysk grundig og erfaringer
- Ordningen har også den store fordelen at den ressursøkning som mange har antatt er nødvendig for å bygge opp en administrasjon av kildeskatten, ikke ansees nødvendig. Tvert i mot vil denne ordningen frigjøre betydelige ressurser som kan settes inn på andre områder for å tette skatthulle og hindre skatteunndragelser - både i Norge og utlandet.
- innvandrere som etter oppnådd pensjonsalder søker tilbake til hjemlandet, vil slippe kildeskatt 

Vår solide støttespiller i Tyskland, har opplyst at kildeskatten har nylig vært oppe i den tyske forbundsdagen. Det er opplyst at Tyskland har undertegnet ca 150 skatteavtaler siden 1963, og at alle er basert på det grunnleggende prinsipp i OECD' s mønsteravtale.  Denne avtalen sier at beskatningsretten er tillagt bostedslandet.   Det er jo dette som er det mest riktige og forståelig prinsipp fordi det er bostedslandet som i hovedsak bærer utgiftene til offentlig finansierte (helse)tjenester, infrastruktur mm – og ikke kildestaten.  Skattebetalerforeningen har gitt uttrykk for samme oppfatning. se -->  http://docs.google.com/Doc?id=dc236w59_116cwkv4zf2&hl=en

Brevet om kildeskatt basert på de tyske reglene, er tidligere tilsendt som eget dokument i pdf-format med teksten oversatt til norsk

Med vennlig hilsen/Best regards
for NorAlliansen 
Jakup Skamsar  (Leder/President)

E-mail:  info@noralliansen.org, Mobile. : +357 700 00 253 URL: www.noralliansen.org (under construction), 
Head Office: Rabbaveien 28 A, 3515 Hønefoss, Norway, Organization Nr/No:  994709291.
Post address: P. O. Box 64394, 8074 Paphos, CYPRUS.  

NB 
Dette dokumentet er for det meste skrevet - - før NorAlliansen ble stiftet  - 
"På vegne av utenlandsbosatte pensjonister" som hadde følgende målsetting:
"Å være en verdensomfattende interesseorganisasjon for utenlandsbosatte fra Norden som arbeider for medlemmenes rett til likebehandling helsehjelp, rehabilitering, omsorg og generelt et godt og meningsfylt liv. NorAlliansens hovedfokus blir den første tiden å stoppe den urimelige og til dels lovstridige behandlingen av utenlandsbosatte pensjonister knyttet til skatte- og trygdelovgivningen i Norge"

 NorAlliansens formål/objectives er
 

Se:  http://docs.google.com/Doc?docid=0AchJbihdDNi9ZGMyMzZ3NTlfNTMwZDJoNTUyZzI&hl=no
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Avsluttende bemerkninger
"Slik vil den eldre bo"
var overskriften på en artikkel (side 14) i magasinet "Pensjonisten" Nr. 3 for juni 2008. Hvordan ønsker seniorene å bo når de selv blir gamle og skrøpelige, har Norsk Institutt for by- og regionforskning (NIBR) forsøkt å finne svar på gjennom en landsomfattende undersøkelse med intervju av 1900 eldre i alderen 53 - 78 år. Artikkelen avsluttes med dette "funn":
"En av fire kunne være interessert i omsorgsbolig og/eller sykehjem i et land med bedre klima (Syden)".

For alle pensjonister som alt har tatt utflytting, kom dette ikke som noen overraskelse. For alle som har flyttet av klimatiske og helsemessige årsaker, vet at dette gir store helsegevinster for den enkelte og store besparelser for staten pga store utgifter til medisinsk behandling - som de har hatt krav på hvis de har fortsatt å bo i Norge. På denne bakgrunn er det vel ubegripelig at noen vil hindre at 25 % av pensjonistene i Norge skal kunne realisere sin drømmer og «premiere» pensjonister som sparer den norske stat for store beløp med en ekstra «straffeskatt»?

På grunnlag av ovennevnte merknader som er utarbeidet etter omfattende kontakt med pensjonister i utlandet, finner vi grunn til å presisere at denne saken forventes å få alvorlige negative konsekvenser for pensjonister - både i utlandet og Norge. I utlandet har vi vært i kontakt med pensjonister i følgende land: Filippinend, Hellas, Kypros, Portugal, Spania, Tyskland og en rekke land i Asia med Thailand og Filippinene i spissen. At de fleste utflyttede pensjonister må regne med betydelige skatteskjerpelser begynner etter hver å bli kjent. Selv om finansministeren og andre har forsøkt å dekke over dette, er det et faktum at Finansdepartementet har anslått at staten vil øke sine inntekter med mange hundre millioner på grunn av kildeskatten.

Dersom kildeskatt på pensjon innføres, har vi grunn til å anta at mange blir tvunget til å flytte tilbake til Norge av økonomiske årsaker og færre tar utflytting på grunn av nevnte «overgrep» fra de norske myndighetene.  Det vil igjen føre til økte utgifter til medisinsk behandling, hjemmehjelp, trygde- og eldeboliger mv. I praksis vil det si at kildeskatten også vil forverre situasjon for pensjonistene i Norge. Når Finansdepartementets forslag bygger på så vesentlige feil og mangler og ikke utreder vesentlige sider ved denne saken, er det mange som stiller følgende spørsmål:

- Forsøker Finansdepartementet å føre Stortinget bak lyset i denne saken – og hva er i så fall motivet?
- Hvorfor forteller ikke Finansdepartementet sannheten om kildeskatt på pensjon i praksis betyr innføring av «skatt på sykdom»?
- Hvorfor nevner ikke Finansdepartementet at de berørte har kommet med vesentlige innsigelser mot forslaget?
- Kan regjeringen nå si at de vil støtte svake grupper i samfunnet, hvis kildeskatt på pensjon innføres?
- Er forslaget om kildeskatt på pensjon er et «overgrep» mot alle pensjonister – også i Norge?
- Er Finansdepartementet redd for at en grundig utredning vil avsløre at kildeskatt vil føre til store økonomiske problemer for mange utflyttede pensjonister og få negative konsekvenser for pensjonister også i Norge?
- Kan det være andre motiv fra Finansdepartementets side for å fremme dette forslaget – f eks at høytstående og overbetalte byråkrater i departementene kan reise verden rundt for å reforhandle skatteavtaler på pensjonistenes regning?
- Hvorfor stoppes ikke arbeidet med innføringen av kildeskatt på pensjon, når forslaget i praksis betyr "skatt på sykdom?

- Alle bør alle engasjere seg for hindre at kildeskatt på pensjoner blir vedtatt iht. forslaget, selv om du ikke blir berørt direkte eller indirekte.  Arnulf Øverland sa det slik: "Du skal ikke tåle så inderlig vel, den urett som ikke rammer deg selv".

Med vennlig hilsen
På vegne av utenlandsbosatte pensjonister
Jakup Skamsar, E-post:
jakupskamsar@gmail.com, Mobil 0035799148043


Referanser/kildeinfo:
Ot.prp. nr. 20 (2008-2009) om kildeskatt på pensjoner mm., kan du les på denne linken:
->
http://www.regjeringen.no/nb/dep/fin/dok/regpubl/otprp/2008-2009/otprp-nr-20-2008-2009-.html?id=539072
Innst. O. nr.46 (2008–2009) fra finanskomiteen om lov om endringar i skatteloven mv. (kjeldeskatt på pensjonar mv.)

http://www.stortinget.no/no/Saker-og-publikasjoner/Publikasjoner/Innstillinger/Odelstinget/2008-2009/inno-200809-046/

 

 

 

 Comments