1.3 ประวัติการทำงาน /ประสบการณ์

ประวัติการทำงาน
 สถานที่ทำงานตำแหน่ง  สาขาวิชา ระยะเวลา
วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก(อี.เทค) ครู อิเล็กทรอนิกส์ 2541-2558
 วิทยาลัยเทคนิคจุฬาภรณ์(ลาดขวาง) พนักงานราชการอิเล็กทรอนิกส์ 2558 ถึง ปัจจุบัน 

Comments