1.2 ประวัติการศึกษา

ประวัติการศึกษา
 ระดับการศึกษาวุฒิการศึกษา สาขาวิชา  สถาบันการศึกษาปีที่จบ 
 มัธยมศึกษาตอนต้น ม.3-โรงเรียนมัธยมด่านสำโรง  2534
 ประกาศนียบัตรวิชาชีพปวช.3 ช่างอิเล็กทรอนิกส์ วิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ  2536
 ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ปวส.2 เครื่องมือวัดอุตวิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ 2538
 ปริญญาตรีอส.บ วิศวกรรมอิเล็กฯ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต  2540

Comments