1.5 ประวัติการปฏิบัติหน้าที่ในคณะกรรมการระดับต่าง ๆ

คำสั่งมอบหมายหน้าที่ปฎิบัติงาน ปีการศึกษา 2560
วิทยาลัยเทคนิคจุฬาภรณ์(ลาดขวาง)
 เลขที่คำสั่ง หน่วยงานที่ออกคำสั่ง เรื่องวัน/เดือน/ปี การปฎิบัติหน้าที่ 
258/2561 วท.จุฬาภรณ์(ลาดขวาง) อนุมัติเดินทางไปราชการ 
ประชุมครูที่ปรึกษา อวท.
ณ วิทยาลัยการอาชีวศึกษาปทุมธานี
29-30 เม.ย.61  
     
     
     
     
     
     
     

Comments