1.4 ประวัติการลาหยุด

ประวัติการลาป่วย/ลากิจ
ประจำปีงบประมาณ 2560
 วัน/เดือน/ปีลาป่วย/ลากิจ  เหตุผลในการลา หมายเหตุ
    
    

Comments