การเลี้ยงกุ้ง

จากการนำเอากุ้งขาวแวนาไมจากคณะประมง มหาวิทยาลัยซั่งไห่ (เซี่ยงไฮ้) ไปทำการเลี้ยงทดสอบตามแนวทางใหม่ที่เมือง อูหลู่มุฉี ในมณฑล ซินเจียง (ซินเกียง) ไม่มีการเปลี่ยนถ่ายน้ำเลี้ยงเลยตลอดระยะการเพาะเลี้ยงเป็นเวลา 4 เดือน ไม่มีการให้ยาใดๆทั้งสิ้น ตัวกุ้งมีขนาดความยาวกว่าสิบเซ็นติเมตรแล้ว ปรากฏว่ากุ้งแข็งแรง ตัวใส โตไว นับเป็นนิมิตรหมายที่ดีในการเลี้ยงด้วยเทคนิคใหม่ที่ช่วยประหยัดน้ำ ประหยัดแรงงานค่าใช้จ่ายและเป็นการรักษาสภาพแวดล้อมไม่ให้เสื่อมเสียเหมือนระบบที่แล้วๆมา

เทคนิคการเลี้ยงกุ้งโดยวิธีนี้เป็นการวิจัยทดสอบใช้เป็นครั้งแรกในประเทศจีน และประสบกับความสำเร็จที่น่าพึงพอใจเป็นอย่างยิ่ง จากการปล่อยกุ้งลงสู่บ่อเลี้ยงหนาแน่นกว่าปกติถึง 5 เท่าตัว (บ่อเลี้ยงปกติปล่อยกุ้งประมาณ 1 แสนตัวต่อเนื้อที่ 1 หมู่ แต่บ่อที่เลี้ยงโดยเทคนิคใหม่นี้ปล่อยกุ้งถึง 5 แสนตัวต่อหมู่) โดยไม่มีการเปลี่ยนถ่ายน้ำตลอดเวลาที่เลี้ยงถึง 4 เดือน และไม่ต้องให้ยาเลยแม้แต่ครั้งเดียว ซึ่งแตกต่างจากการเลี้ยงโดยวิธีดั้งเดิมที่ต้องเปลี่ยนถ่ายน้ำถึง 50 % ทุกๆวันในหน้าร้อน เมื่ออุณหภูมิสูงขึ้น

ปรากฏการณ์นี้เป็นไปได้อย่างไร ? นับเป็นเรื่องที่น่าสนใจติดตามศึกษาเป็นอย่างยิ่ง

กุญแจดอกสำคัญของการเลี้ยงกุ้งก็คือคุณภาพที่ดีของน้ำในบ่อเลี้ยง น้ำที่ผ่านการบำบัดโดยเลียนแบบวิธีธรรมชาติ นั่นก็คือ “เหรินกงซื๊อตี้” (Man made wetland) ที่มีการฟื้นฟูบำบัดน้ำคืนสู่สภาพที่ดีโดยอาศัยธรรมชาติเข้าช่วย โดยการปลูกพืชน้ำที่มีผืนตาข่ายรองรับเป็นระดับชั้น ปล่อยพืชน้ำจำพวกจอกแหนและผักตบชวา ซึ่งพืชเหล่านี้จะทำการดูดซับเอาสารปนเปื้อนในน้ำไปใช้ แล้วแปรเปลี่ยนเป็นสารที่ไม่มีพิษ เปรียบเสมือน เครื่องกรองน้ำชีวภาพ นั่นเอง และยังมีการติดตั้งอุปกรณ์เสริมเติมอากาศในบ่อกุงให้น้ำได้ไหลเวียนไปในทิศทางเดียว เพื่อเป็นการกวาดไล่เศษอาหารที่เหลือตกค้างตลอดจนสิ่งขับถ่ายจากตัวกุ้งให้ไหลไปรวมกันที่กลางก้นบ่อแล้วทำการสูบออกทำเป็นปุ๋ยต่อไป เทคนิคการเลี้ยงกุ้งโดยวิธี “เหรินกงซื๊อตี้” นี้ได้ขยายผลออกไปตามบ่อกุ้งในซั่งไห่ (เซี่ยงไฮ้) เทียนจิน และอูหลู่มุฉีหลายพื้นที่แล้ว

Comments