Hình ảnh hoạt động của SV

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


 
 
 Hội thi SV tài năng năm học 2013-2014
 Hội thi SV tài năng năm học 2013-2014


 
 
 Giờ học Mỹ thuật của SV
 Giờ học Mỹ thuật của SV