תכונת השמים פרק מ"ט - תיקון הימים אמצעיים לאמתיים

מט    והנה כפי מה שהונח בידינו בסימן ל"א ידענו שהימים אמיתיים אינן שוים זה לזה בכל זמני השנה בעבור אריכות וקצירות עליית המשוה בערך המזלות כמו שבארנו שם ועתה באנו לבאר שנוי אחר בענין הימים הבא מצד מהלך השמש עצמה רצוני לומר בהיות השמש הולכת פעם במתינות ופעם במהירות בערך המזלות נמשך מזה שהימים אמיתיים לא יתכן שיהיו שוים במדתם. כי כבר בארנו בסימן ך"ז שהיום האמצעי אשר הוא ך"ד שעות שוות הוא בכדי שיסוב גלגל המשוה כולו ממזרח למערב ועוד נ"ט חלקים ח' שניים מהמשוה מה שתתנועע השמש בגלגלה ביום אחד ממערב למזרח. והנה אם היה מהלך השמש בכל יום ויום בשוה בערך המזלות אזי יהיה בלי ספק הבדל היום האמצעי והאמיתי רק מה שבא מצד מצעדי המזלות כמו שבארנו שם ואולם בעבור שהשמש אינה הולכת תמיד קשת שוה בערך המזלות כמו שהודענו בהקודם מבואר מזה שיש עוד שנוי והבדל גם מצד תהלוכת השמש עצמה וכדי לתקן השנוים האלו התחכמו ומצאו חכמי תכונה דרך קל ונכון להפוך ולתקן הימים והשעות האמצעיים על אמיתיים וממנו נבא אל הזמן האמיתי אשר נצריך בו בחשבונות התכונה. והנה אמשול לך משלים. כדי שתבין ותשכיל הדרך והענין ועילות התיקון. נניח ביום מן הימים היה השמש עומדת באופן חצי היום והיה אז חצות היום האמיתי והיה מקום השמש האמיתי בראש מזל סרטן וגם שם היה מקום גובה השמש. וא"כ יהיה נקודת המשוה העומד עם גוף השמש בשוה באותו רגע תחת אופן חצי היום מכוון צ' מעלות מן ראש טלה כמו שהיה קשת המזלות מן ראש טלה עד נקודת ראש סרטן אשר עומד באופן חצי היום תשעים מעלות. וכן היה המקום האמיתי הוא המקום האמצעי בשוה ואחרי שלשים יום מן הימים האמצעיים אשר כל אחד מהן הוא ך"ד שעות שוות התנועע המשוה ממזרח למערב שלשים פעם ש"ס דהיינו כל גלגלו ועוד שלשים פעם נ"ט חלקים ח' שניים והוא מה שיוסיף גלגל המשוה בסיבובו כל יום יתר על ש"ס כמו שבארנו והם ך"ט מעלה ל"ד חלקים יו"ד שניים תוסיף אותו על נקודת המשוה אשר היה עומד באופן חצי היום בתחלת העיון. ויצא לך קי"ט מעלות ל"ד חלקים יו"ד שניים וזהו נקודת המשוה העומדת באופן חצי היום ביום שלשים ו' שעות על היום דהיינו בחצות היום האמצעי. והנה באותן השלשים יום התנועע השמש בגלגלה ממערב למזרח במהלכה האמצעי ג"כ ך"ט מעלה ל"ד חלקים יו"ד שניים והגובה התנועע בימים ההם ה' שניים. ולכן יהיה מקום השמש האמצעי בסוף שלשים יום אמצעיים קי"ט מעלה ל"ד חלקים יו"ד שניים. ומקום הגובה יהיה צ' מעלות ה' שניים תגרע מקום הגובה מן האמצעי ונשאר מסלול השמש ך"ט מעלה ל"ד חלקים ה' שניים ומנתו תהיה נ"ז חלקים יו"ד שניים ובעבור שהמסלול פחות מק"פ תגרע מנתו זה מן האמצע נשאר קי"ח מעלות ל"ז חלקים וזהו מקום השמש האמיתי לסוף שלשים יום האמצעיים חזור וקח מלוח מצעדי המזלות המצעדים למקום השמש האמיתי הנזכר ותמצא שהם ק"ך מעלות מ"ה חלקים יו"ד שניים וזהו נקודת המשוה העומדת באופן חצי היום עם גוף השמש בעת עיון השני רצוני לומר ברגע חצות יום שלשים האמיתי וכבר מצאנו שבחצות היום השלשים האמצעי היה עומד באופן חצי היום קי"ט מעלה ל"ד חלקים יו"ד שניים מהמשוה ויהיה לפ"ז הבדל ביניהם מעלה אחת וי"א חלקים אשר חצות היום האמצעי מוקדם לחצות היום האמיתי. כי כאשר יהיה חצות היום האמצעי ועומדת באופן חצי היום קי"ט מעלה ל"ד חלקים יו"ד שניים מהמשוה עדיין היה גוף השמש למזרח אופן חצי היום וצריך המשוה עוד להתנועע מעלה אחת וי"א חלקים עד שיבא גוף השמש תחת אופן חצי היום כדי שיהיה חצות יום שלשים האמיתי לפיכך אם תחליף ההבדל הזה אל חלקי השעות מלוח החילוף ותמצא ארבעה דקים מ"ג שניות מחלקי השעה שתאחר חצות היום שלשים האמיתי אחר חצות היום שלשים האמצעי וכאשר תגרע הארבעה דקים מ"ג שניות מן ו' שעות על היום שהוא החצות האמצעי יצא לך ה' שעות נ"ה דקים י"ז שניות על יום שלשים והוא הזמן האמיתי ברגע חצות היום האמצעי. והנה כלל זה נקוט בידך אם תהיה מקום השמש האמצעי לאיזה זמן האמצעי שתרצה פחות מן העלייה הישרה המכוון ומקום השמש האמיתי באותו עת תגרע הבדל הזמן הנזכר מן הזמן האמצעי ונשאר לך הזמן האמיתי המבוקש: משל אחר נניח שהיה ביום מן הימים כמו שהנחנו במשל הראשון רצוני לומר שהיה השמש עומדת באופן חצי היום והיה מקום השמש האמיתי בראש סרטן וגם שם היה מקום גובה השמש ויהיה לפ"ז נקודת המשוה העומדת באופן חצי היום עם גוף השמש ברגע הזאת צ' מעלות לפי חשבון התחלתו מראש טלה כמו שהיה קשת המזלות. וכן היה מקום השמש האמיתי ומקום השמש האמצעי בשוה ואחרי מאה יום מן הימים האמצעיים אשר כל אחד מהן ך"ד שעות שוות התנועע המשוה ממזרח למערב מאה פעמים ש"ס דהיינו כל גלגלו ועוד מאה פעמים נ"ט חלקים ח' שניים מה שיוסיף גלגל המשוה בתנועתו כל יום יתר על ש"ס כמו שבארנו ויגיע לחשבון צ"ח מעלות ל"ג חלקים נ"ג שניות. תקבץ אותן אל הנקודה אשר היה באופן חצי היום בתחלת העיון ויצא לך קפ"ח מעלות ל"ג חלקים נ"ג שניות והיא נקודת המשוה העומדת באופן חצי היום אחר מאה יום האמצעיים בחצות היום האמצעי אשר אנחנו מונין ו' שעות על היום ההוא. והנה באותן המאה יום התנועע השמש בגלגלה ממערב למזרח במהלך האמצעי ג"כ צ"ח מעלות ל"ג חלקים נ"ג שניות והגובה יהיה צ' מעלות י"ז שניים תגרע מקום הגובה האמצע נשאר מסלול השמש צ"ח מעלות ל"ג חלקים ל"ו שניות ומנתו תהיה מעלה אחת נ"ח חלקים ובעבור שהמסלול פחות מק"פ תגרע מנתו מן האמצע נשאר קפ"ו מעלה ל"ה חלקים נ"ג שניות וזהו מקום השמש האמיתי בעיון השני חזור וחשוב המצעדים למקום השמש האמיתי יצא לך קפ"ז מעלה ג' חלקים וזהו נקודת המשוה העומדת באופן חצי היום עם גוף השמש באותו יום והוא רגע חצות היום האמיתי אחר המאה יום וכבר מצאנו אשר באותו חצות יום האמצעי היה עומד באופן חצי היום קפ"ח מעלות ל"ג חלקים נ"ג שניות מהמשוה ויהיה לפ"ז הבדל ביניהם מעלה ונ"ח חלקים וכאשר יהיה חצות היום האמצעי אחר המאה יום כבר עבר גוף השמש ועומדת למערב מאופן חצי היום והיה א"כ חצות היום האמיתי כבר עבר וחלף בכדי מעלה אחת ונ"ח חלקים לפיכך תחליף ההבדל הזה אל חלקי הזמן מלוח החילוף ותמצא ז' דקים וחמשים שניות מחלקי השעה שהקדים חצות יום האמיתי קודם חצות יום האמצעי ובעבור שהחצות יום אמיתי כבר עבר בעת ורגע שיהיה חצות יום האמצעי א"כ כשתוסיף הבדל הזמן הזה שהוא ז' דקים נ' שניות על ו' שעות שוות אשר היו על חצות היום האמצעי יצא לך ו' שעות ז' דקים נ' שניות על היום והוא הזמן האמיתי אשר מונין בחצות יום האמצעי בעיון השני. ועתה נקוט בידך כלל שני אם תהיה באיזה זמן שתרצה מקום השמש האמצעי יתר מן העליה הישרה המכוונת למקום השמש האמיתי תוסיף הבדל הזמן על הזמן האמצעי ויצא לך הזמן האמיתי המבוקשת ומשני משלים האלו תקיש על השאר:


  0522380028 מחבר התוכנות הלל סקולניק

לרכישת הספר והתוכנה
טל 08-9932655

Comments