תכונת השמים פרק לב - במדינות שהימים אינן שוים עם הלילות

לב    כבר ידענו מסימן ט"ו ט"ז י"ז כי באופק הנוטה מן קו השוה לצפון אזי משוה היום מתנועע ומסבב בעקמומית ולא בנצב כמו שהוא מתנועע על קו השוה וגם הוא מכריח הגלגל המזלות בתנועתו עד שכל נקודה ונקודה מהגלגל המזלות עולה במסיבתה היומית עגולים נוכחים ומקבילים למשוה היום כמו שבארנו ואותן המסיבות נחתכות באופק הנוטה על שני חלקים שונים רצוני לומר במזלות הצפוניים יהיה קשת המסיבה אשר היא למעלה מן האופק יתר מקשת אותה המסיבה אשר היא תחת האופק. ולכן כאשר יהיה השמש במזלות הצפוניים יהיה היום יותר גדול מן הלילה שעמו. אבל במזלות הדרומיים יהיה קשת המסיבה שהוא למעלה מן האופק יותר קטן ממה שהוא תחת האופק לכן כאשר יהיה השמש במזלות הדרומיים יהיה היום יותר קצר מן הלילה שעמו כמו שתראה [ בצורה זו ] אשר בה ציירתי חצי המסיבה לכל ראש המזלות ותוכל לראות בחוש הראייה שהחלק מהמסיבה אשר הוא למעלה מן האופק פעם יתר ופעם פחות מהחלק ממנו אשר הוא למטה מהאופק וכל עוד שהאופק נוטה יותר לצפון רצוני לומר באותן המדינות השוכנים מן הקו השוה יותר לצפון גם ההבדל שבין היום והלילה שעמו הוא יותר גדול באורך ובקוצר עד אותן המדינות השוכנות בקוטב הארץ הצפוני עצמו כמו שתראה [ בצורה זו ] והן המדינות שהגלגל המשוה הוא אופק שלהן וקוטב הצפוני הוא נקודת נוכח ראש שלהן. ושוכני מדינות ההן יהיה משך חצי שנה כולו יום והיינו כאשר יהיה השמש במזלות הצפוניים ואז נשאר השמש תמיד למעלה מן האופק שלהן בעבור שהוא המשוה עצמו. ובעבור זה מסבב השמש סביבות רגלי אנשי המדינות ההן באותן המזלות הצפוניים ולא ירד לשקוע תחת אופקם בכל חצי שנה ההיא. אבל כאשר יהיה השמש במזלות הדרומיים אזי כל אותו הזמן שהוא משך חצי שנה יהיה לאנשי המדינות ההן כולו לילה ולא יוכלו לראות אור השמש בעבור שבזמן ההוא יסבב השמש תמיד תחת אופקם ולא יעלה לזרוח מעל האופק כמו שתראה בצורה. ודע באופקים הנוטים מן קו השוה לצפון  עד ס"ו מעלות יהיה מדת היום והלילה שעמו פעם יתר ופעם פחות אבל לא ימצא במדינות האלו שיהיה יום אחד בשנה כולו יום או כולו לילה. בעבור שבכל יום מימי השנה השמש עולה ושוקע באופקם ואולם המדינות אשר אופקם נוטה מעל קו השוה לצפון יותר על ס"ו מעלות וחצי אזי אפשר להיות שביום מימי השנה אשר השמש בראש סרטן וגדי או קרוב להם שאותן הימים יהיה או כולו יום או כולו לילה וכל עוד שנטיית האופק  הוא יותר לצפון תהיה בו סך הימים אשר כולו יום או כולו לילה שבוע אחד או חודש אחד או שני חדשים בשנה עד אותן המדינות השוכנות בקוטב הצפוני עצמו יהיה ששה חדשים כולו יום וששה חדשים כולו לילה כמו שבארנו וכל זה נאמר במדינות הנוטים לצפון. אבל במדינות הנוטים לדרום המשוה יהיה הדין בהפך רצוני לומר בהיות השמש במזלות הצפוניים יהיו הלילות ארוכים מהימים או שיהיה כולו לילה. ובמזלות הדרומיים יהיו הימים ארוכים מהלילות או שיהיה כולו יום ובפרטות הדינים הם שוים לאופקים הצפוניים: 
 

מדינות שהימים אינם שוים עם הלילות

 
 
  0522380028 מחבר התוכנות הלל סקולניק

לרכישת הספר והתוכנה
טל 08-9932655

Comments