הלכות קידוש החודש פרק יד

לאתר החדש

א הירח, שני מהלכים אמצעיים יש לו--הירח עצמו מסבב בגלגל קטן שאינו מקיף את העולם, ומהלכו האמצעי באותו הגלגל הקטן נקרא אמצע המסלול; והגלגל הקטן עצמו מסבב בגלגל גדול המקיף את העולם, ומהלך אמצעי זה של גלגל הקטן באותו הגלגל הגדול המקיף את העולם הוא הנקרא אמצע הירח.

ב מהלך אמצע הירח ביום אחד, שלוש עשרה מעלות ועשרה חלקים וחמש ושלושים שנייות--סימנם י"ג י' ל"ה. [ב] נמצא מהלכו בעשרה ימים, מאה ואחת ושלושים מעלות וחמישה וארבעים חלקים וחמישים שנייות--סימנם קל"א מ"ה נ'. ונמצא מהלכו במאה יום, מאתיים ושבע ושלושים מעלות ושמונה ושלושים חלקים ושלוש ועשרים שנייות--סימנם רל"ז ל"ח כ"ג. ונמצא שארית מהלכו באלף יום, מאתיים ושש עשרה מעלות ושלושה ועשרים חלקים וחמישים שנייות--סימנם רי"ו כ"ג נ'. ונמצא שארית מהלכו בעשרת אלפים יום, שלוש מעלות ושמונה וחמישים חלקים ועשרים שנייות--סימנם ג' נ"ח כ'. ונמצא שארית מהלכו בתשעה ועשרים יום, שתיים ועשרים מעלות ושישה חלקים ושש וחמישים שנייות--סימנם כ"ב ו' נ"ו. ונמצא שארית מהלכו בשנה סדורה, שלוש מאות וארבע וארבעים מעלות ושישה ועשרים חלקים ושלוש וארבעים שנייות--סימן להם שמ"ד כ"ו מ"ג. ועל דרך זו, תכפול לכל מניין ימים או שנים שתרצה.

ג ומהלך אמצע המסלול ביום אחד, שלוש עשרה מעלות ושלושה חלקים וארבע וחמישים שנייות--סימנם י"ג ג' נ"ד. נמצא מהלכו בעשרה ימים, מאה ושלושים מעלות תשעה ושלושים חלקים בלא שנייות--סימנם ק"ל ל"ט. ונמצא שארית מהלכו במאה יום, מאתיים ושש ועשרים מעלות ותשעה ועשרים חלקים ושלוש וחמישים שנייות--סימנם רכ"ו כ"ט נ"ג. ונמצא שארית מהלכו באלף יום, מאה וארבע מעלות ושמונה וחמישים חלקים וחמישים שנייות--סימנם ק"ד נ"ח נ'. ונמצא שארית מהלכו בעשרת אלפים יום, שלוש מאות ותשע ועשרים מעלות ושמונה וארבעים חלקים ועשרים שנייות--סימנם שכ"ט מ"ח כ'. ונמצא שארית מהלכו בתשעה ועשרים יום, שמונה עשרה מעלות ושלושה וחמישים חלקים וארבע שנייות--סימנם י"ח נ"ג ד'.

ד ונמצא שארית מהלכו בשנה סדורה, שלוש מאות וחמש מעלות ושלוש עשרה שנייות בלא חלק--סימנם ש"ה י"ג. מקום אמצע הירח היה בתחילת ליל חמישי שהוא העיקר לחשבונות אלו, במזל שור מעלה אחת וארבעה עשר חלקים וארבעים ושלוש שנייות--סימנם א' י"ד מ"ג. ואמצע המסלול היה בעיקר זה, ארבע ושמונים מעלות ושמונה ועשרים חלקים ושתיים וארבעים שנייות--סימנם פ"ד כ"ח מ"ב. מאחר שתדע מהלך אמצע הירח, והאמצע שהוא העיקר שעליו תוסיף, תדע מקום אמצע הירח בכל יום שתרצה, על דרך שעשית באמצע השמש; ואחר שתוציא אמצע הירח לתחילת הלילה שתרצה--התבונן בשמש, ודע באי זה מזל הוא.

ה אם הייתה השמש מחצי מזל דגים עד חצי מזל טלה, תניח אמצע הירח כמות שהוא;

ואם תהיה השמש מחצי מזל טלה עד תחילת מזל תאומים, תוסיף על אמצע הירח חמישה עשר חלקים;

ואם תהיה השמש מתחילת מזל תאומים עד תחילת מזל אריה, תוסיף על אמצע הירח שלושים חלקים;

ואם תהיה השמש מתחילת מזל אריה עד חצי מזל בתולה, תוסיף על אמצע הירח חמישה עשר חלקים;

ואם תהיה השמש מחצי מזל בתולה עד חצי מזל מאזניים, הנח אמצע הירח כמות שהוא; ואם תהיה השמש מחצי מאזניים עד תחילת מזל קשת, תגרע מאמצע הירח חמישה עשר חלקים;

ואם תהיה השמש מתחילת מזל קשת עד תחילת מזל דלי, תגרע מאמצע הירח שלושים חלקים; ואם תהיה השמש מתחילת מזל דלי עד חצי דגים, תגרע מאמצע הירח חמישה עשר חלקים.

ו ומה שיהיה האמצע אחר שתוסיף עליו, או תגרע ממנו, או תניח אותו כמות שהוא--הוא אמצע הירח לאחר שקיעת החמה בכמו שליש שעה באותו הזמן שתוציא האמצע לו, וזה הוא הנקרא אמצע הירח לשעת הראייה.

<קודם הבא>

לפרטים נוספים על התוכנה

0522380028 מחבר התוכנות הלל סקולניק