แบบทดสอบความถนัด

      อิงลิช และ อิงลิช (English ang English) ได้ให้คำจำกัดความว่า ความถนัด คือ ศักยภาพของบุคคลในการที่จะเรียนรู้ หรือฝึกฝนทักษะบางอย่างได้อย่างมีประสิทธิภาพยกตัวอย่างเช่น นาย ก มีความถนัดทางดนตรี หมายความว่า นาย ก มีศักยภาพที่สามารถฝึกฝนให้เกิดทักษะทางดนตรีได้อย่างมีประสิทธิภาพ ดังนั้น  แบบทดสอบความถนัดจึงเป็นแบบทดสอบที่ประเมินศักยภาพที่จะเรียนรู้หรือฝึกฝนทักษะเฉพาะอย่างของแต่ละ คน        
 

แบบทดสอบวัดความถนัดแบ่งออกเป็น 2 ประเภทใหญ่ ๆ คือ

1. แบบทดสอบความถนัดทางการเรียน (Scholastic Aptitude Test) หมายถึงแบบทดสอบวัดความถนัดทางด้านวิชาการต่าง ๆ เช่น ความถนัดทางด้านภาษา ด้านคณิตศาสตร์เหตุผล เป็นต้น

2. แบบทดสอบความถนัดเฉพาะอย่างหรือความถนัดพิเศษ (Specific Aptitude Test) หมายถึงแบบทดสอบวัดความถนัดที่เกี่ยวกับอาชีพหรือความสามารถพิเศษที่นอก เหนือจากความสามารถด้านวิชาการ เช่นความถนัดเชิงกล ความถนัดทางด้านดนตรี ศิลปะ การแกะสลัก กีฬา เป็นต้น

ลักษณะของเด็กที่มีความสามารถพิเศษ
ลักษณะของเด็กที่มีความสามารถพิเศษด้านต่าง ๆ มีดังนี้
1. ด้านสติปัญญา (การคิด)
2. ด้านความคิดสร้างสรรค์
3. ด้านคณิตศาสตร์
4. ด้านวิทยาศาสตร์
5. ด้านภาษา
6. ด้านผู้นำ
7. ด้านศิลปะ
8. ด้านดนตรี
9. ด้านกีฬา
10. ด้านสติปัญญา

10 แววเด็กที่มีความอัฉริยะ

ć
กฤษณะ เกษมี,
6 พ.ย. 2554 07:37
ĉ
กฤษณะ เกษมี,
5 พ.ย. 2554 04:30
Comments