แบบทดสอบวัดการปรับตัว ความมั่นใจ

 

        การปรับตัวทางสังคมว่า หมายถึง การที่บุคคลปรับตัว ให้เข้ากับผู้อื่นได้ ในการอยู่ร่วมกันในสังคม ซึ่งจะต้องมีการติดต่อสัมพันธ์หรือแข่งขันกัน คนในสังคมจะสามารถดำรงชีวิตอยู่ร่วมกันได้โดยการปรับปรุงไม่ให้เกิดความขัดแย้งจนถึงต้องแตกกลุ่มกัน แม้ว่าแต่ละคนอาจจะมีนิสัยใจคอหรือผลประโยชน์แตกต่างกัน

        ความมั่นใจ หมายถึง การมีความรู้สึกในเชิงบวกต่อสิ่งที่เราสามารถทำได้ และไม่กังวลในสิ่งที่เราไม่สามารถทำได้ โดยที่เรายังคงมีความปรารถนาที่จะเรียนรู้สิ่งดังกล่าวอยู่เสมอ ทั้งนี้ความมั่นใจในตนเอง

เปรียบได้กับน้ำมันที่จะทำให้วงล้อระหว่างตัวเรากับความสามารถของเราหมุนต่อไปได้อย่างราบรื่น ซึ่งความสามารถของเราในที่นี้หมายถึง พรสวรรค์ตามธรรมชาติ ทักษะ ศักยภาพ รวมไปถึงความสามารถนี้ออกมาใช้ได้อย่างดีที่สุด
ตัวอย่างแบบทดสอบ
ĉ
กฤษณะ เกษมี,
5 พ.ย. 2554 06:44
ĉ
กฤษณะ เกษมี,
5 พ.ย. 2554 05:18
Comments