แบบทดสอบ (SDQ)

            แบบประเมินพฤติกรรมเด็ก (SDQ) นี้เป็นเครื่องมือที่ใช้ในการคัดกรองปัญหาสุขภาพจิตที่พบบ่อยในเด็ก เพื่อเป็นแนวทางในการวางแผนให้การแก้ไขต่อไป แบบประเมินนี้ออกแบบมาให้ใช้กับเด็กอายุระหว่าง 4 - 16 ปี ลักษณะของพฤติกรรมสามารถจัดเป็นกลุ่มพฤติกรรมได้ 5 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มพฤติกรรมด้านอารมณ์ กลุ่มพฤติกรรมอยู่ไม่นิ่ง กลุ่มพฤติกรรมด้านความประพฤติ กลุ่มพฤติกรรมด้านบุคลิกภาพและความสัมพันธ์ และกลุ่มพฤติกรรมด้านความสามารถทางสังคม อีกส่วนหนึ่งของแบบประเมินเป็นการประเมินผลกระทบของพฤติกรรมว่ามีความ เรื้อรัง ส่งผลกระทบต่อบุคคลรอบข้าง ต่อตัวเด็กเอง ต่อสัมพันธภาพทางสังคมและการใช้ชีวิตประจำวันของเด็กมากน้อยเพียงใด
            แบบประเมินพฤติกรรมเด็ก (SDQ) มี 3 ชุด สำหรับผู้ปกครองเป็นผู้ประเมิน สำหรับครูเป็นผู้ประเมิน และสำหรับเด็กประเมินตนเอง แบบประเมินทั้ง 3 ชุดนี้ มีลักษณะข้อคำถามคล้ายคลึงกันแต่มีความแตกต่างในเกณฑ์ที่ใช้ในการแปลผลเล็ก น้อย ครูที่ประเมินเด็ก ตลอดจนผู้ปกครองที่จะเป็นผู้ประเมินเด็ก ควรรู้จักเด็กและมีความใกล้ชิดกับเด็ก
            อนึ่งหากผลที่ได้จากแบบประเมินทั้งสามชุดมีความขัดแย้งกัน อาจใช้การสัมภาษณ์หรือใช้เครื่องมืออื่นช่วยในการพิจารณาเพิ่มเติม อย่าลืมว่า ไม่มีแบบประเมินหรือเครื่องมือชนิดใดสมบูรณ์แบบ แบบประเมินนี้เป็นเพียงเครื่องมือเพื่อช่วยเหลือในการคัดกรองปัญหาเด็กเท่า นั้น ไม่ใช่เป็นตัวชี้นำผู้ปกครองหรือครูในการตัดสินปัญหาเด็ก
ĉ
กฤษณะ เกษมี,
4 พ.ย. 2554 05:01
Comments