Home

พันธกิจ
จัดระบบการเก็บข้อมูลด้านการศึกษาของนิสิตให้มีความถูกต้องและเป็นปัจจุบัน ให้บริการรับนิสิตทุกประเภทแก่คณะต่างๆ จัดทำตารางเรียนตารางสอบ ของมหาวิทยาลัย ตรวจสอบเงื่อนไขการสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรของนิสิตระดับปริญญาตรีทุก คณะ ตลอดจนกำกับดูแลให้นิสิตปฏิบัติตามข้อบังคับว่าด้วยการศึกษาขั้นปริญญา ตรีของมหาวิทยาลัย


นิสิต อาจารย์ และบุคลากรสามารถตรวจสอบข้อมูลตารางเรียน ตารางสอบ และปฏิทินการศึกษา ที่เว็บไซต์นี้ได้อีกหนึ่งช่องทาง ในกรณีที่มีผู้เข้าชมเว็บไซต์สำนัึกทะเบียนและประมวลผลจำนวนมาก
ตารางเรียน
ตารางเรียน