หลักการทำงานของ Photo shop

การเปิดเพื่อเข้าใช้โปรแกรม Adobe Photoshop CS6 มีขั้นตอนการเรียกใช้งานโปรแกรม ดังนี้


1. คลิกที่ปุ่ม Start
2. เลือก All Programs
3. เลือก Adobe Master Collection CS6
4. คลิก Adobe Photoshop CS6

หมายเหตุ   Adobe  Photoshop CS6   จะมีทั้ง 36 bit และ 64 bit  คือ Adobe  Photoshop CS6  จะเป็น 32 bit ส่วน Adobe  Photoshop CS6  (64 bit) จะเป็น 64 bit  การเลือกใช้ผมแนะนำ ถ้าเครื่อง 32 bit ให้ใช้ Adobe Photoshop CS6 และถ้าเครื่อง 64 bit ให้ใช้ Adobe  Photoshop CS6 (64 bit) หากเป็นเวอร์ชั้นอื่น Function แต่ล่ะตัวอาจจะไม่ได้อยู่ที่เดียวกัน หน้าจอแรกของโปรแกรม Photoshop

        การเข้าสู่โปรแกรม Adobe Photoshop CS6 อาจมีข้อแตกต่างกันบ้าง ขึ้อยู่กับระบบปฏิบัติการ และรุ่นของ Adobe Photoshop CS6 ที่ติดตั้งในเครื่องนั้น ๆ
หน้าจอของ Adobe Photoshop CS6 มีส่วนประกอบ ดังนี้

1. Application Bar ( แอพพลิเคชั่นบาร์ )
        เป็น แถบเครื่องมือที่เก็บปุ่มคำสั่งที่ใช้งานบ่อย ๆ เอาไว้ เช่น เปิดโปรแกรม Bridge หมุนพื้นที่ทำงาน ย่อ-ขยายภาพ , จัดเรียงวินโดว์ภาพ และจัดองค์ประกอบของเครื่องมือตามพื้นที่ใช้งาน ( Workspace) 

2. Menu Bar
        เป็นแถบที่รวบรวมคำสั่งทั้งหมดของโปรแกรม โดยแยกประเภทคำสั่งออกเป็นหมวดหมู่ตามลักษณะการทำงานอย่างเช่น เมนู File มีหน้าที่จัดการไฟล์ เมนู Window จะรวบรวมคำสั่งทั้งหมดในการจัดการหน้าต่างโปรแกรม และสามารถใช้คีย์ลัดในการจัดการ เช่น Ctrl+O คือ การกดปุ่ม Ctrl พร้อมกับ O ก็สามารถเปิดไฟล์ที่ต้องการ หรือเข้าไปคลิก Menu > File> Open เป็นคำสั่งเปิดไฟล์เช่นกัน

3. Workspace Bar (Mode Bar)
        เป็นแถบที่อยู่ด้านบนสุดของหน้าต่างโปรแกรม มีหน้าที่สลับรูปแบบการทำงานของโปรแกรม ซึ่งแต่ละรูปแบบจะมีเครื่องมือที่แตกต่างกันออกไป ใน Photoshop CS5 Extended มี Workspace ให้เลือกใช้ 7 แบบ คือ 

4. Option Bar
        เป็น พื้นที่ส่วนที่โปรแกรม Photoshop จะแสดงคุณสมบัติของเครื่องมือที่เราเลือกมาใช้งาน เพื่อให้เราปรับแต่งค่าของเครื่องมือนั้นให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ดังนั้น สิ่งที่แสดงขึ้นมาที่ Option Bar จึงต่างกันไปตามคุณสมบัติของเครื่องมือแต่ละชนิด

5. Tool Panel 
        เป็น กล่องเครื่องมือที่รวบรวมชุดเครื่องมือที่โปรแกรม Photoshop เตรียมไว้ใช้งาน เพื่อแก้ไข ตกแต่ง หรือสร้างชิ้นงานในลักษณะต่างๆ เครื่องมือหรือคำสั่งที่เห็นใน Tool Panel เป็นเครื่องมือที่มักจะถูกเรียกใช้งานบ่อยๆ ซึ่งนำมาไว้ใน Tool Panel เพื่อความสะดวกในการทำงาน ยกเว้นยังมีคำสั่งที่ใช้ในการแก้ไข ตกแต่ง หรือสร้างชิ้นงานอีกมากมาย ซ่อนอยู่ตามเมนูต่างๆ ใน Menu Bar อย่างเช่น Filter ที่ภายในจะรวบรวมคำสั่งที่ใช้ในการสร้างเอฟเฟ็กต์ของรูป

6. Palettes 
        กลุ่มหน้าต่างเล็กๆ ที่มีหน้าที่การทำงานเฉพาะ ส่วนใหญ่แล้วจะช่วยเสริมการทำงาน และควบคุมรายละเอียดในด้านต่างๆ ของโปรแกรม อย่างเช่น พาเลท Swatches ใช้สำหรับเลือก หรือกำหนดสี , พาเลท History ใช้จัดการข้อมูลการทำงานในขั้นตอนต่างๆ ที่ผ่านมา เป็นต้น
        เราสามารถปิดพาเลทหรือเปิดพาเลทใหม่ขึ้นมาเพิ่มได้ โดยคลิก เมนู window รายชื่อของพาเลททั้งหมดจะปรากฏขึ้นมา พาเลทที่เปิดอยู่คือพาเลทที่มีเครื่องหมายถูกอยู่หน้าชื่อ ดังนั้น การเปิดพาเลทก็คือ การคลิกให้มีเครื่องหมายถูกหน้าชื่อพาเลทนั้นๆ ส่วนการปิดจะคลิกซ้ำหน้าชื่อให้เครื่องหมายถูกหายไป 

7. Work Area (Canvas) 
        เป็นพื้นที่ทำงาน หรือกระดานวาดภาพ ตรงนี้เป็นส่วนที่เราจะสร้างไฟล์ใหม่ขึ้นมาทำงาน ตกแต่งชิ้นงาน หรือเปิดไฟล์รูปขึ้นมาแก้ไข 

8. File Name Tab (แถบชื่อไฟล์) 
        เป็นแถบที่แสดชื่อไฟล์ที่กำลังใช้งานอยู่ ด้านท้ายจะมีปุ่มกากบาท X ใช้สำหรับปิดไฟล์นั้น ๆ
Comments