ผู้จัดทำ

1. ด.ญ.เกวลิน     ดีจิตร         ชั้นม.1.2    เลขที่ 2          

2.ด.ญ.ชญามาศ   บัวแดง       ชั้นม.1.2    เลขที่ 3
                                                                                

3.ด.ญ.ดาราวลี     เลิศหล้า     ชั้นม.1.2    เลขที่ 7


4.ด.ญ.อาทิตยา    ไชยบาล    ชั้นม.1.1    เลขที่ 26        

Comments