บทที่1

บทที่  1

บทนำ

ที่มาและความสำคัญ

                ในปัจจุบันการประดิษฐ์สิ่งของเครื่องใช้ต่าง ๆ    ที่พบเห็นมักจะมีที่มาจากรูปทรงเรขาคณิต

เป็นพื้นฐานในการออกแบบ     คณะผู้จัดทำโครงงานเห็นว่า     การทำโคมไฟด้วยสูตรเรขาคณิต  เป็นประโยชน์ต่อผู้นำไปใช้ และสามารถนำไปประยุกต์  ใช้ในชีวิตประจำวันได้

 

                ทางคณะผู้จัดทำได้ตระหนัก  ถึงปัญหาที่พบเกี่ยวกับการนำสูตรรูปเรขาคณิตและรูปทรง

เรขาคณิตไปใช้  ผลปรากฏว่าส่วนใหญ่เด็กจะท่องสูตรไม่คล่อง  และนำไปใช้ไม่เป็น จึงมีแนวความคิดที่จัดทำโครงงานโคมไฟสวยด้วยสูตรเรขาคณิตนี้ขึ้นมา

 

จุดมุ่งหมายของการทำโครงงาน

               

1.             เพื่อศึกษาเกี่ยวกับโคมไฟชนิดต่าง ๆ

2.             เพื่อออกแบบโคมไฟด้วยรูปทรงเรขาคณิต

3.             เพื่อเป็นแนวทางให้กับครูผู้สอนวิชาคณิตศาสตร์ได้ศึกษาและหาตัวอย่างในการพัฒนา           ตัวผู้เรียนต่อไป

4.             เพื่อให้นักเรียนได้เกิดทักษะการคิดอย่างหลากหลาย เช่น คิดสร้างสรรค์ , คิดประยุกต์

และคิดบูรณาการ

5.             เพื่อได้นำเอาวัสดุสิ่งของภายในท้องถิ่น เช่น กระดาษสามาทำเป็นโคมไฟ   เป็นการส่งเสริมอาชีพและรายได้ภายในชุมชน

6.             เพื่อนำเอาแนวทางการศึกษา  จากการนำสูตรเรขาคณิตและสูตรรูปทรงเรขาคณิตมาประยุกต์เข้ากับชิ้นงานที่ประดิษฐ์  สามารถนำมาใช้ในชีวิตประจำวันได้

 

 

 

 

 

 

 

Comments