สถานะและการเปลี่ยนสถานะของสาร

สถานะและการเปลี่ยนสถานะของสาร

สถานะของสารสามารถแบ่งออกเป็น 3 สถานะ คือ

1. ของแข็ง (solid) คือ สารที่มีรูปร่างและปริมาตรที่แน่นอน ไม่เปลี่ยนแปลงตามภาชนะ อนุภาคชิดกันเป็นระเบียบ มีความหนาแน่นและแรงยึดเหนี่ยวระหว่างโมเลกุลสูงกว่าของเหลวและก๊าซ

ภาพแสดงการจัดเรียงอนุภาคของของแข็ง

2. ของเหลว (liquid) คือ สารที่มีปริมาตรแน่นอน แต่มีรูปร่างไม่แน่นอนเปลี่ยนแปลงตามภาชนะที่บรรจุ อนุภาคอยู่ใกล้เคียงกันแต่ไม่เป็นระเบียบ มีการชนกันตลอดเวลา จึงมีความหนาแน่นสูงกว่าก๊าซ

ภาพแสดงการจัดเรียงอนุภาคของของเหลว

3. ก๊าซ (gas) คือ สารที่มีรูปร่างและปริมาตรไม่แน่นอน เปลี่ยนแปลงตามภาชนะที่บรรจุเพราะมีแรงยึดเหนี่ยวระหว่างโมเลกุลน้อยมาก จึงฟุ้งกระจายได้เต็มภาชนะและมีความหนาแน่นต่ำ

ภาพแสดงการจัดเรียงอนุภาคของก๊าซ

การเปลี่ยนสถานะของสาร  สามารถแยกออกได้เป็น 2  ตอน  คือ 

   1.  การเปลี่ยนสถานะระหว่างของแข็งกับของเหลว 
 2.  การเปลี่ยนสถานะระหว่างของเหลวกับไอ

การเปลี่ยนสถานะระหว่างของแข็งกับของเหลว     การเปลี่ยนสถานะระหว่างของแข็งกับของเหลว  เราเรียกว่า  การหลอมเหลว (melting)และจะเกิดขึ่นเมื่อมีอุณหภูมิอยู่ที่  จุดหลอมเหลว  (melting point)    

 การเปลี่ยนสถานะจากของเหลวไปเป็นของแข็ง  เราเรียกว่า  การแข็งตัว (frezzing) และจะเกิดขึ้นเมื่อมีอุณหภูมิอยู่ที่  จุดเยือกแข็ง  (freezing  point

จุดหลอมเหลว  คือ อุญหภูมิในขณะที่ของแข็งกำลังเปลี่ยนสถานะเป็นของเหลว เช่น  น้ำแข็งกำลังกลายเป็นอุณหภูมิที่ 0 องศาเซลเซียส     

จุดเยือกแข็ง   คือ  อุณหภูมิในขณะของเหลวกำลังเปลี่ยนสถานะเป็นของแข็ง เช่น  น้ำกลายเป็นน้ำแข็งที่อุณหภูมิ 0 องศาเซลเซียส      จะเห็นได้ว่าจุดหลอมเหลวและจุดเยือกแข็งของน้ำหรือสารอื่นๆจะเกิดขึ้นที่อุณหภูมิเดยวกัน  กล่าวคือ  ขระที่มีการเปลี่ยนแปลงสถานะจะไม่มีการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิ  เต่จะยังมีการถ่ายเทความร้อนเกิดขึ้น  ของแข็งที่จะหลอมหลวจะรับความร้อนเข้ามา ส่วนของเหลวที่จะแข็งตัวจะคายความร้อนออกไปเพื่อนใช่ในการเปลี่ยนสถานะ การเปลี่ยนสถานะระหว่างของเหลวกับ

การเปลี่ยนสถานะจากของเหลวไปเป็นไอหรือก๊าซ  เราเรียกว่า การกลายเป็นไอ(vaporization) และจะเกิดขึ้นเมื่อมีอุณหภูมิอยู่ที่จุดเดือด (boiling point)         

 การเปลี่ยนสถานะจากไอหรือก๊าซไปเป็นของเหลว  เราเรียกว่า การกลั่นตัวหรือการควบแน่ ( condensation) และจะเกิดขึ้นเมื่อมีอุณหภูมิอยู่ที่ จุดกลั่นตัวหรือจุดควบแน่        

จุดเดือด  คือ  อุณหภูมิในขณะที่ของเหลวกำลังเปลี่ยนสถานะเป็นไอ  เช่น น้ำกลายเป็นไอน้ำที่อุณหภูมิ 100  องศาเซลเซียส       

จุดควบแน่น  คือ   อุณหภูมิในขณะที่ไอน้ำกำลังเปลี่ยนสถานะเป็นของเหลว  เล่น  ไอน้ำกลายเป็นน้ำที่อุณหภูมิ 100  องศาเซลเซียส  

        จุดเดือดและจุดควบแน่ของน้ำหรือสารอื่นๆจะเกิดขึ้นที่อุณหภูมิเดียวกัน  ขณะที่มีกี่เปลี่ยนสถานะจะไม่มีการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิ แต่ยังมีการถ่ายเทความร้อนเกิดดขึ้น ของเหลวที่จะกลายไปเป็นไอจะรับความร้อนเข้ามา  ส่วนไอจะควบแน่นเป็นของเหลวจะคายความร้อนออกไปเพื่อใช้ในการเปลี่ยนสถานะ
Comments