แบบทดสอบ

1. ข้อใดให้ความหมายของความหลากหลายทางชีวภาพได้ถูกต้องที่สุด
ก. การมีสิ่งชนิดพันธุ์ของสิ่งมีชีวิตหลากหลายชนิดมาอยู่รวมกัน ณ สถานที่หนึ่งในระบบนิเวศใดระบบนิเวศหนึ่ง
ข. สิ่งมีชีวิตหลายๆ ชนิดอยู่ร่วมกัน
ค. สิ่งมีชีวิตหลายๆชนิดอยู่ร่วมกันในระบบนิเวศน์หนึ่งๆ
ง. สิ่งมีชีวิตชนิดเดียวอาศัยร่วมกันมีความหลากหลายทางพันธุกรรมทำให้เกิดสายพันธุ์ต่างๆ

2. สภาพแวดล้อม ที่เป็นที่อยู่อาศัยของสิ่งมีชีวิตชนิดต่างๆ รวมไปถึงสิ่งไม่มีชีวิตอื่นๆ ที่เป็นปัจจัยทางกายภาพได้แก่อะไรบ้าง
ก. สารเคมี กรด เบส ดิน
ข. อุณหภูมิ ความชื้น ดิน พลังงาน
ค. อุณหภูมิ ความชื้น ดิน น้ำ
ง. ดิน น้ำ ความชื้น สารเคมี

3. พืชมีวิวัฒนาการจากสาหร่ายพวกใด
ก. สาหร่ายพวก Charophycean
ข. สาหร่ายพวก สีเขียวแกมน้ำเงิน
ค. สาหร่ายพวก สไปรนีน่า
ง. สาหร่ายพวก Charotophy

4. สัตว์สามารถจำแนกออกเป็นประเภทใหญ่ๆ กี่ประเภท อะไรบ้าง
ก. 3 ประเภท ได้แก่ สัตว์มีกระดูกสันหลัง สัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม
ข. 3 ประเภท ได้แก่ สัตว์มีกระดูกสันหลัง สัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง สัตว์เลือดอุ่น
ค. 2 ประเภท ได้แก่ สัตว์มีกระดูกสันหลัง สัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง
ง. 2 ประเภท ได้แก่ สัตว์มีกระดูกสันหลัง สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม

5. Artificial system เป็นการจำแนกสิ่งมีชีวิตโดยอาศัยหลักการใด
ก. พิจารณาความสัมพันธ์ ทางวิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิตและการมีบรรพบุรุษร่วมกัน
ข. อาศัยหลักธรรมชาติ ลักษณะภายนอก ลักษณะภายใน พฤติกรรมและนิเวศวิทยา
ค. พิจารณาลักษณะภายนอก ลักษณะภายใน เอมบริโอและลักษณะทางชีวเคมี
ง. พิจารณาลักษณะภายนอกทั่วๆ ไปเท่าสังเกตได้ ลักษณะคล้ายกันจัดอยู่พวกเดียวกัน ลักษณะแตกต่างกันจัดแยกกันออกไป

6. ข้อใดคือหลักเกณฑ์ในการจำแนกสิ่งมีชีวิต
ก. ลักษณะที่อยู่อาศัย
ข. ลักษณะโครงสร้าง
ค. ลักษณะพฤติกรรม
ง. ลักษณะการดำรงชีวิตในระบบนิเวศน์

7. อาณาจักรของสิ่งมีชีวิตแบ่งได้เป็นกี่อาณาจักร
ก. 2 อาณาจักร
ข. 3 อาณาจักร
ค. 4 อาณาจักร
ง. 5 อาณาจักร

8. เห็ดเป็นสิ่งมีชีวิตที่จัดอยู่ในอาณาจักรใด
ก. อาณาจักรโมเนอรา (kingdom Monera)
ข. อาณาจักรโพรทิสตา (kingdom Protista)
ค. อาณาจักรฟังไจ (kingdom Fungi)
ง. อาณาจักรพืช (kingdom Plantae)

9. สิ่งมีชีวิตชนิดใดมีจำนวนชนิดมากที่สุดรองจากสาหร่าย
ก. เห็ดรา
ข. โปรโตซัว
ค. พืช
ง. สัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง

10. หนอนทะเลเป็นสิ่งมีชีวิตที่จัดอยู่ในไฟลัมใดต่อไปนี้
ก. phylum Coelenterata
ข. phylum Platyhelminthes
ค. phylum Mollusca
ง. phylum Annelida

11. ปูน้ำจืดและปูน้ำเค็ม เป็นสิ่งมีชีวิตที่จัดอยู่ในไฟลัมใดดังต่อไปนี้
ก. phylum Echinodermata
ข. phylum Chaetognatha
ค. phylum Arthropoda
ง. phylum Mollusca

12. วัว ควาย กระต่าย หนอน เป็นสิ่งมีชีวิตที่จัดอยู่ในผู้บริโภคกลุ่มใด
ก. Herbivore
ข. Carnivore
ค. Omnivore
ง. Scauenger

13. นกแร้ง ไส้เดือนดิน กิ้งกือ ปลวก เป็นสิ่งมีชีวิตที่จัดอยู่ในผู้บริโภคกลุ่มใด
ก. Herbivore
ข. Carnivore
ค. Omnivore
ง. Scauenger

14. ความสัมพันธ์ของสิ่งมีชีวิตในระบบนิเวศน์ที่มีการกินต่อกันเป็นทอดๆ ตามลำดับ เรียกความสัมพันธ์นี้ว่าอะไร
ก. ห่วงโซ่อาหาร
ข. สายใยอาหาร
ค. ห่วงโซ่ความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิต
ง. สายใยความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิต

15. สิ่งมีชีวิตที่ไม่สามารถสร้างอาหารเองได้ ดำรงชีวิตโดยการหลั่งเอนไซม์ออกมาย่อยสลายซากพืชซากสัตว์
กลายเป็นอินทรีย์สารโมเลกุลเล็กๆ แสงดูดซึมเราจัดเป็นสิ่งมีชีวิตกลุ่มใดในระบบนิเวศน์
ก. producer
ข. consumer
ค. Decomposer
ง. carnivore

16. กล้วยไม้ที่ขึ้นเกาะตามต้นไม้ใหญ่เพื่ออาศัยแร่ธาตุจากเปลือกไม้ เป็นความสัมพันธ์ของสิ่งมีชีวิตแบบใด
ก. ภาวะการเป็นผู้อาศัย
ข. ภาวะการได้ประโยชน์ร่วมกัน
ค. ภาวะการเกื้อกูล
ง. ภาวะพึ่งพากันและกัน

17. ต้นไม้ใหญ่บังแสงไม่ให้สองถึงต้นไม้เล็กที่อยู่ข้างล่าง ทำให้ต้นไม้เล็กไม่สามารถเจริญเติบโตได้เป็นความสัมพันธ์แบบใด
ก. ภาวะกีดกัน
ข. ภาวะของการแข่งขัน
ค. ภาวะเป็นกลาง
ง. ภาวะการเป็นผู้อาศัย

18. มนุษย์มีชื่อทางวิทยาศาสตร์ (Scientifiname) ว่า Homo sapiens คำว่า Homo เป็นชื่อของอะไร
ก. จีนัส
ข. ไฟลัม
ค. คลาส
ง. คิงดอม
19. นักวิทยาศาสตร์คนแรกที่นำคำว่า “สปีชี” มาใช้ในชีววิทยาคือใคร
ก. อาริสโตเติล
ข. จอห์น เรย์
ค. ดาวินชี
ง. โรเบิร์ต ฮุค

20. สุนัข วัว แมว จัดอยู่ในสิ่งมีชีวิตคลาสใดต่อไปนี้
ก. class vermes
ข. class pisecst
ค. class aves
ง. class mamalia
Comments