ยินดีต้อนรับ  ทุกท่านที่แวะมาเยี่ยมชมงานอนามัยสิ่งแวดล้อม กลุ่มงานสร้างเสริมสุขภาพ  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์ของเรา
เว็บไซต์นี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อบริการความรู้ทางวิชาการ รายงาน
สถานการณ์ด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม เป็นลานแลกเปลี่ยนการเรียนรู้ และสร้างเครือ
ข่ายวิชาการ
ในมิติด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมให้เอื้อต่อการเกิดสุขภาพที่ดีของคนในชุมชน...ที่สอดคล้องกับ "วิถีชีวิตแบบเรียบง่าย  พอประมาณ
และพอเพียง บนรากเหง้าวัฒนธรรมชุมชนคนจังหวัดกาฬสินธุ์  "โดยอยู่บนพื้นฐานหลักคิด "ดำรงตนใช้ชีวิตอยู่อย่างเรียบง่าย(กินพอดี อยู่พอดี)  เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และเพื่อนมนุษย์" (ใช้ชีวิตอย่างพอดี)
                                              

  

YouTube Video

 

YouTube Video

 

ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยน้ำท่วม


กลุ่มงานสร้างเสริมสุขภาพ กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภค สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมือง และ รพ.สต.ในพื้นที่  ร่วมเฝ้าระวังสุขภาพผู้ประสบอุทกภัยน้ำท่วม มอบชุดสุขาภิบาลอนามัยสิ่งแวดล้อม  ผู้ประสบอุทกภัยตำบลดงเมือง  และตำบลภูดิน
อำเภอเมือง  จังหวัดกาฬสินธุ์
วันที่  ๑๐  ตุลาคม ๒๕๕๔

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพโคกก่อง เฝ้าระวังคุณภาพน้ำดื่ม ตรวจ Coliform Bacteria ให้ผู้ประสบอุทกภัย


รพ.สต. โคกก่อง อำเภอสหัสขันธ์  ร่วมเฝ้าระวังคุณภาพน้ำดื่มผู้ประสบอุกทกภัย
โดยการตรวจ Coliform Bacteria
โดยการสนับสนุนชุดตรวจจาก งานอนามัยสิ่งแวดล้อม สสจ.กาฬสินธุ์
 

เฝ้าระวังสุขภาพผู้ประสบอุทกภัย อำเภอสหัสขันธ์

กลุ่มงานสร้างเสริมสุขภาพ กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภค กลุ่มงานควบคุมโรค สสอ.สหัสขันธ์  รพ.สต.ในพื้นที่  ร่วมเฝ้าระวังสุขภาพผู้ประสบอุทกภัยน้ำท่วม มอบชุดสุขาภิบาลอนามัยสิ่งแวดล้อม  ผู้ประสบอุทกภัย 
บ้านคำคา ตำบลโนนศิลา อ.สหัสขันธ์
 

โครงการวิจัยส่งเสริมสุขภาพในสถานประกอบการงานอนามัยสิ่งแวดล้อม สสจ.กาฬสินธุ์ ร่วมกับสำนักส่งเสริมสุขภาพ กรมอนามัย
ศูนย์อนามัยที่ ๖ ขอนแก่น, รพ.กุฉินารายณ์, สสอ.กุฉินารายณ์
ดำเนินโครงการพัฒนารูปแบบการดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพประชากรวัยทำงานในสถานประกอบการ โรงงานน้ำตาลมิตรกาฬสินธุ์
 
 

YouTube Video

Nick  Vujicic : No Arms,  No leges, No  Worries
 

Kalasin Car Free Day 2011


บุคลากรกลุ่มงานสร้างเสริมสุขภาพ และงานอนามัยสิ่งแวดล้อม ร่วมงาน Kalasin Car Free Day 2011
รณรงค์ปั่นจักรยานลดโลกร้อน วันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๕๔
 

มอบเงินรางวัลส้วมสาธารณะมาตรฐาน HAS


งานอนามัยสิ่งแวดล้อม มอบเงินรางวัลหน่วยงานที่ชนะเลิศการประกวดส้วมสาธารณะตามมาตรฐาน HAS แต่ละประเภท ๆ ละ  ๕,๐๐๐  บาท  และวัดที่ชนะ    การประกวด "วัด ส่งเสริมสุขภาพ"  ติดต่อรับเช็คเงินสดได้ที่ ดร.ศิริชัย 
 

วิดีโอ YouTube

                           สุนทรพจน์ของสตีฟ จ็อบส์ ผู้ก่อตั้ง Apple 

Stay Hungry, Stay Foolish

(อยู่อย่างกระหายและเรียนรู้อยู่เสมอ)

 

รับเงินค่าตอบแทนคณะกรรมการประเมิน GREEN & HAS


ตัวแทนคณะกรรมการประเมินผล  GREEN & HAS  ระดับอำเภอ

 รับเงินสดค่าตอบแทนการประเมินผลระดับอำเภอ  ปี ๒๕๕๔
อำเภอ  ละ  ๓,๐๐๐  บาท
 

ประเมินรับรองมาตรฐานโฮมสเตย์ไทย บ้านโพน อำเภอคำม่วง

งานอนามัยสิ่งแวดล้อม แทนท่านธีระพันธ์ ศรีบุญลือ เป็นคณะกรรมการประเมินรับรองมาตรฐานโฮมสเตย์ไทย  ตำบลโพน อำเภอคำม่วง ร่วมกับ อาจารย์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  กรมอนามัย  มหาวิทยาลัยราชภัฎกาฬสินธุ์  การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย แรงงานจังหวัดกาฬสินธุ์ หอการค้าจังหวัดกาฬสินธุ์
วันที่  ๑๕  กรกฎาคม ๒๕๕๔ 
 

ตรวจประเมินสถานประกอบการโรงฆ่าสัตว์


ประเมินสถานประกอบการโรงฆ่าสัตว์ ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์จังหวัด
อุตสาหกรรมจังหวัด ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โยธาธิการและผังเมือง
อำเภอห้วยผึ้ง  และอำเภอนามน
วันที่  ๑๐  สิงหาคม  พ.ศ. ๒๕๕๔

 

Lecture Professor David Koh

   งานอนามัยสิ่งแวดล้อม สสจ. และคุณชลดา บุญอาษา สสอ. คำม่วง นศ.ป.โท
                 รับฟัง Lecture  จาก  Professor  David  Koh
             Department of Epidemiology and Public Health
            Yong Loo Lin School of Medicine (ประเทศสิงคโปร์)
            วันเสาร์ที่  ๖  สิงหาคม  ๒๕๕๔   มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
 

เวทีเสวนาสาธารณสุขรวมใจรณรงค์ลดโลกร้อน GREEN&CLEAN


เวทีเสวนา : สาธารณสุขรวมใจรณรงค์ลดโลกร้อนด้วยหลักการสุขาภิบาลอย่างยั่งยืนและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม GREEN&CLEAN
วันที่  ๑  สิงหาคม  ๒๕๕๔
ห้องประชุมปัญญานุตสติ  สสจ.กาฬสินธุ์ 
 

คณะกรรมการพิจารณาผลประเมิน GREEN : HAS

คณะกรรมการประเมินส้วมสาธารณะ และสาธารณสุขรณรงค์ลดโลกร้อน

ร่วมประชุมพิจารณา ผลการประเมินเชิงประกวด GREEN&HAS
วันที่  ๒๙  กรกฎาคม  ๒๕๕๔
ห้องประชุมค๊อกพิท  สสจ.กาฬสินธุ์
 

HIA : EIA

    อบรมเชิงปฏิบัติการการประเมินผลกระทบต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อม HIA : EIA
                                          ๒๘    กรกฎาคม   ๒๕๕๔
  วิทยากร :  รศ.ดร.อุไรวรรณ  อินทร์ม่วง          มหาวิทยาลัยขอนแก่น
                 
ดร.ชาญชัยณรงค์  ทรงคาศรี        สคร.  ๖  ขอนแก่น
                  ดร.ศิริชัย  รินทะราช                     กลุ่มงานสร้างเสริมสุขภาพ
๒การป
                                     

ประเมินผล GREEN : HAS อำเภอกมลาไสย

                 ประเมินผลเชิงประกวด  GREEN : HAS  อำเภอกมลาไสย
                                         ๒๖  กรกฏาคม  ๒๕๕๔
               (ขอภาพเพิ่มเติมจากกล้อง รพ.กมลาไสย และ สสอ.ด้วยครับ)
          

ประเมินผลเชิงประกวด GREEN : HAS โรงพยาบาลกาฬสินธุ์ สสอ.เมือง

              ประเมินผล GREEN : HAS  โรงพยาบาลกาฬสินธุ์  และ สสอ.เมือง
                                      วันที่  ๒๖  กรกฎาคม   ๒๕๕๔
                 (ขอภาพ ห้องส้วม สสอ. เมือง และ รพ.สต.หนองสอ ด้วยครับ)
                                  

ประเมินผลเชิงประกวด GREEN : HAS อำเภอนามน

                   ประเมินผลเชิงประกวด  GREEN : HAS  อำเภอนามน

                                       ๒๕  กรกฏาคม  ๒๕๕๔
              

ประเมินผลเชิงประกวด GREEN : HAS อำเภอดอนจาน

ประเมินผล GREEN : HAS สำนักงานสาธารณสุขอำเภอดอนจาน
      ๒๕  กรกฏาคม  ๒๕๕๔
 

GREEN : HAS อำเภอท่าคันโท


                   ประเมินผลเชิงประกวด  GREEN : HAS อำเภอท่าคันโท
                                     วันที่  ๒๒  กรกฏาคม  ๒๕๕๔
 

GREEN:HAS อำเภอหนองกุงศรี


ประเมินผลเชิงประกวด GREEN : HAS อำเภอหนองกุงศรี
วันที่  ๒๒ กรกฎาคม  ๒๕๕๔
 

GREEN:HAS อำเภอห้วยเม็ก


                 ประเมินผลเชิงประกวด GREEN : HAS  อำเภอห้วยเม็ก
                                    วันที่  ๒๑  กรกฏาคม ๒๕๕๔
 

GREEN:HAS อำเภอยางตลาด


ประเมินผลเชิงประกวด  GREEN : HAS  อำเภอยางตลาด
วันที่  ๒๑  กรกฏาคม  ๒๕๕๔
 

 

ประชุมวิชาการสาธารณสุขรวมใจลดโลกร้อน


ตัวอย่างกิจกรรม นวัตกรรมสิ่งแวดล้อม  การนำเสนองานสาธารณสุข
รวมใจลดโลกร้อนด้วยกิจกรรม GREEN

 ของหน่วยงานต่าง ๆ  ทั่วประเทศ
                                  

GREEN:HAS อำเภอสามชัย

                           
                                ประเมิน GREEN&HAS อำเภอสามชัย
                                          วันที่ ๒๐ กรกฏาคม ๒๕๕๔

                       
                                   
ประเมิน GREEN&HAS อำเภอคำม่วง
                                         วันที่ ๒๐ กรกฏาคม ๒๕๕๔
 

GREEN:HAS อำเภอสมเด็จ


                             ประเมิน GREEN&HAS อำเภอสมเด็จ
                                    วันที่ ๑๙ กรกฏาคม ๒๕๕๔

                          

GREEN:HAS อำเภอสหัสขันธ์

                            ประเมิน GREEN&HAS อำเภอสหัสขันธ์

                                   
วันที่ ๑๙ กรกฏาคม ๒๕๕๔
 

สไลด์โชว์ PicasaWeb


 ประเมิน GERRN&HAS  อำเภอนาคู

  วันที่ ๑๔  กรกฏาคม ๒๕๕๔


 

GREEN:HAS อำเภอเขาวง


ประเมิน GREEN&HAS อำเภอเขาวง
วันที่ ๑๔ กรกฏาคม ๒๕๕๔

 
ประเมิน GREEN&HAS  อำเภอกุฉินารายณ์
๑๓  กรกฏาคม  ๒๕๕๔

 
ประเมิน GREEN&HAS  อำเภอร่องคำ
๑๓  กรกฏาคม  ๒๕๕๔

 
ประเมิน GREEN&HAS อำเภอฆ้องชัย
๑๒ กรกฏาคม ๒๕๕๔
ดูตัวอย่าง Power point presentation ได้ที่ประชาสัมพันธ์ข่าวด้านล่างครับ

 
ประเมิน GREEN& HAS อำเภอห้วยผึ้ง
๑๒ กรกฎาคม ๒๕๕๔
 
ณะกรรมการประเมินส้วม HAS และสถานบริการสาธารณสุขลดโลกร้อนระดับจังหวัด

ร่วมประชุมเพื่อออกประเมินผลระดับอำเภอ ประกอบด้วย ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดกาฬสินธุ์, พลังงานจังหวัดกาฬสินธุ์, ขนส่งจังหวัดกาฬสินธุ์, โยธาธิการ และผังเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ และผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษา เขตพื้นที่ ๑ จังหวัดกาฬสินธุ์
ประเมิน ระหว่างวันที่ ๑๒ - ๒๖ กรกรฏาคม ๒๕๕๔

                  

คณะกรรมการประเมินส้วมสาธารณะ HAS โรงพยาบาลคำม่วงประเมินส้วมสาธารณะ และกิจกรรมรณรงค์ลดโลกร้อน สามารถดูตัวอย่างเอกสารการสรุปผลการประเมินได้ที่ บล๊อคประชาสัมพันธ์
 

วิดีโอ YouTube

ห้องส้วมเพื่อการเรียนรู้  และการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 
คณะกรรมการประเมินส้วมสาธารณะอำเภอห้วยผึ้ง ออกประเมินส้วมสาธารณะ มาตรฐาน  HAS   ปี  ๒๕๕๔


      
ประชาสัมพันธ์ข่าวสาร งานอนามัยสิ่งแวดล้อม

 • คำสั่งคณะกรรมการ.pdf   304กิโลไบต์ - 26 ธ.ค. 2554 05:51 โดย Dr.Sirichai Rintarhat (เวอร์ชัน 1)
  ‎ส่งคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสร้างเสริมสุขภาพ และสิ่งแวดล้อมในสถานที่ทำงาน ปี ๒๕๕๕‎
 • Green&Has ๕๕.pdf   102กิโลไบต์ - 25 ธ.ค. 2554 20:10 โดย Dr.Sirichai Rintarhat (เวอร์ชัน 2)
  ‎ขอความร่วมมือทุกหน่วยงานประเมินตนเองในโครงการสาธารณสุขลดโลกร้อน Green และส้วมสาธารณะตามมาตรฐาน Has ปี ๒๕๕๕‎
 • ENV1.pdf   805กิโลไบต์ - 3 พ.ย. 2554 00:04 โดย Dr.Sirichai Rintarhat (เวอร์ชัน 1)
  ‎คู่มือแนวทางปฏิบัติสำหรับผู้ประสบภัยน้ำท่วม ด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม และด้านสุขภาพจิต ‎
 • 0027.006_9063.pdf   1099กิโลไบต์ - 18 ส.ค. 2554 00:25 โดย Dr.Sirichai Rintarhat (เวอร์ชัน 1)
  ‎ เชิญร่วมจัดทำเล่ม "วัดดี ส้วมดี สิ่งแวดล้อมดี ที่จังหวัดกาฬสินธุ์ ปี ๒๕๕๔" ที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์ ‎
 • Executive Summary.pdf   132กิโลไบต์ - 16 ส.ค. 2554 22:12 โดย Dr.Sirichai Rintarhat (เวอร์ชัน 1)
  ‎บทสรุปสำหรับผู้บริหารประเมิน GREEN&HAS‎
 • จ่ายเงินค่าตอบแทน GREEN HAS.doc   41กิโลไบต์ - 15 ส.ค. 2554 06:23 โดย Dr.Sirichai Rintarhat (เวอร์ชัน 1)
  ‎เชิญตัวแทนคณะกรรมการ GREEN&HAS ระดับอำเภอ เข้ารับเงินสดค่าตอบแทนได้ที่ ดร.ศิริชัย ‎
 • ประกาศ GREEN HAS.pdf   138กิโลไบต์ - 10 ส.ค. 2554 02:25 โดย Dr.Sirichai Rintarhat (เวอร์ชัน 1)
  ‎ประกาศจังหวัดกาฬสินธุ์ ผลการประเมินเชิงประกวดส้วมสาธารณะ HAS และรับรองสถานบริการสาธารณสุขรณรงค์ลดโลกร้อน GREEN‎
 • หลักฐานเบิกค่าตอบแทนคณะกรรมการระดับอำเภอ.doc   83กิโลไบต์ - 2 ส.ค. 2554 01:30 โดย Dr.Sirichai Rintarhat (เวอร์ชัน 1)
  ‎หลักฐานเบิกเงินคณะกรรมการระดับอำเภอ ในการประเมินส้วมสาธารณะ GREEN : HAS‎
 • Concept_Principle_ HIA.pdf   3142กิโลไบต์ - 29 ก.ค. 2554 02:20 โดย Dr.Sirichai Rintarhat (เวอร์ชัน 1)
  ‎หลักการ HIA‎
 • GREEN HAS สสอ.คำม่วง.pdf   4293กิโลไบต์ - 20 ก.ค. 2554 08:09 โดย Dr.Sirichai Rintarhat (เวอร์ชัน 1)
  ‎GREEN HAS สสอ.คำม่วง‎

ความคิดเห็น
 

ภาพรวมกิจกรรมการรณรงค์ล้าง

ส้วมรับสงกรานต์
    
    โรงพยาบาลกาฬสินธุ์รณรงค์ล้างส้วมรับสงกรานต์

 
 
 
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอกมลาไสย
 
รณรงค์ล้างส้วมรับวันสงกรานต์ คปสอ.สหัสขันธ์  คลิ๊ก
 
ระเมิน SAT อำเภอ
ยางตลาด  คลิ๊กที่นี่

ระเมิน SAT อำเภอนามน
คลิ๊กที่นี่

ระเมิน SAT อำเภอร่องคำคลิ๊กที่นี่
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                                     

 

  
 คุณต้องเข้าสู่ระบบเพื่อที่จะเพิ่ม Gadget ที่ปรากฏให้คุณเห็นเท่านั้น