คำขวัญ

"ศึกษาดี มีจรรยา กีฬานำ ดำรงไทย"


วิสัยทัศน์

       โรงเรียนคุระบุรีชัยพัฒนาพิทยาคม มุ่งมั่นพัฒนาผู้เรียนให้ใฝ่รู้ก้าวสู่มาตรฐานสากล มีทักษะงานอาชีพ ดำรงบนพื้นฐานปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง


พันธกิจ

        1.  พัฒนาระบบการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาชาติ สู่ความเป็นสากล

        2.  ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้เต็มตามศักยภาพและมีทักษะงานด้านอาชีพ รวมทั้งนำหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการดำรงมีศักยภาพสู่ความเป็นพลเมืองที่ดีของชาติ และพลเมืองโลก

        3.  พัฒนาและส่งเสริมครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้ทันสมัยและมีคุณภาพ

        4.  พัฒนาและส่งเสริมสภาพแวดล้อมที่เป็นแหล่งเรียนรู้ และร่วมกับชุมชนเพื่อสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้


เป้าหมาย

        1.  พัฒนาระบบการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาชาติ สู่ความเป็นสากล

        2.  ผู้เรียนทุกคนได้รับการพัฒนาเต็มศักยภาพสามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมอย่างมีความสุขด้วยศักดิ์ศรีของความเป็นไทย และมีภูมิความรู้เป็นพลโลก

        3.  ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนาเป็นครูมืออาชีพ

        4.  แหล่งเรียนรู้และชุมชนเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ที่มีคุณภาพ ภาคีเครือข่ายมีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพ การศึกษา


อัตลักษณ์ของสถานศึกษา

"มารยาทดี มีจิตอาสา"

 

เอกลักษณ์ของสถานศึกษา

“ธรรมชาติดี มีอาชีพ”

ผู้บริหารโรงเรียน

นายเฉลิม  จันทร์พงศ์

ผู้อำนวยการโรงเรียน

Social Network

https://www.facebook.com/KCPschool.Official/?ref=settings