นางขวัญญา  เรืองเนตร

ปริญญาตรี ค.บ.
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
   

นางสาววลัยรัตน์  จันทโชติ

ปริญญาโท ศน.ม
 

 

นายธีระวัฒน์  เขมานุวงศ์

ปริญญาตรี ค.บ.

   

นางสาวสุธาสินี  ส่งศรี

ปริญญาตรี ค.บ.
 
   

นางสาวพรรธิการ  พืชชน

ปริญญาตรี ค.บ.
   

 
 .

นายสุวรรณ  ชำนาญธุระกิจ

ปริญญาตรี ศศ.บ.
 

ผู้บริหารโรงเรียน

นายเฉลิม  จันทร์พงศ์

ผู้อำนวยการโรงเรียน

Social Network

https://www.facebook.com/KCPschool.Official/?ref=settings