นางขวัญตา  เรืองเนตร
ปริญญาตรี ค.บ.
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
   
น.ส.วลัยรัตน์ จันทโชติ
ปริญญาโท ศน.ม.
 

 
นายธีระวัฒน์ เขมานุวงศ์
ปริญญาตรี ค.บ.
   
น.ส.สุธาสินี  ส่งศรี
ปริญญาตรี ค.บ.
 
   

   
นายสุวรรณ ชำนาญธุระกิจ
ปริญญาตรี ศศ.บ.

 
 .

 

ผู้บริหารโรงเรียน

นายเฉลิม จันทร์พงศ์
ผู้อำนวยการโรงเรียน

Social Network

https://www.facebook.com/KCPschool.Official/?ref=settings