ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนคุระบุรีชัยพัฒนาพิทยาคมข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

ผู้บริหารโรงเรียน

นายเฉลิม  จันทร์พงศ์

ผู้อำนวยการโรงเรียน

Social Network

https://www.facebook.com/KCPschool.Official/?ref=settings