ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนคุระบุรีชัยพัฒนาพิทยาคม

ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561

ผู้บริหารโรงเรียน

นายเฉลิม จันทร์พงศ์
ผู้อำนวยการโรงเรียน

Social Network

https://www.facebook.com/KCPschool.Official/?ref=settings