นายประจำ  ทองได้หนู

ปริญญาตรี กศ.บ.
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

นายสมศักดิ์  นวลสุชล

ปริญญาตรี ศศ.บ.
 

 

นางจิดาภา  หมึกดำ

ปริญญาโท ศษ.ม.

  

นางสาวดุสิดา  โพธิ์ทองคนอง

ปริญญาโท ศศ.ม.

นางสาวหทัยรัตน์  ศรีจันทร์

ปริญญาตรี ค.บ.
 

 

นางสาวมานิดา  สมหวัง

ปริญญาตรี ค.บ.

  

นางสาวพิมพ์วดี  ผ่องแผ้ว

ปริญญาตรี ค.บ.


 

 


  

ผู้บริหารโรงเรียน

นายเฉลิม  จันทร์พงศ์

ผู้อำนวยการโรงเรียน

Social Network

https://www.facebook.com/KCPschool.Official/?ref=settings