นายประจำ ทองได้หนู
ปริญญาตรี กศ.บ.
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

นายสมศักดิ์ นวลสุชล
ปริญญาตรี ศศ.บ.
 

 
นางจิดาภา หมึกดำ
ปริญญาโท ศษ.ม.

  
น.ส.ดุสิดา โพธิ์ทองคนอง
ปริญญาโท ศศ.ม.

น.ส.หทัยรัตน์ ศรีจันทร์
ปริญญาตรี ค.บ.
 

 
น.ส.มานิดา สมหวัง
ปริญญาตรี ค.บ.

  
น.ส.เนตรนภา ใหม่เสน
ปริญญาตรี กศ.บ. 

 

น.ส.พิมพ์วดี ผ่องแผ้ว
ปริญญาตรี ค.บ.
  

ผู้บริหารโรงเรียน

นายเฉลิม จันทร์พงศ์
ผู้อำนวยการโรงเรียน

Social Network

https://www.facebook.com/KCPschool.Official/?ref=settings