นางวันดี ชุมทอง
ปริญญาตรี ค.บ.
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
  
นายเกรียงศักดิ์ วิเชียรสร้าง
ป.บัณฑิต วท.บ.

 

 
นายกันต์ณัฐภัทร ชาญสวัสดิ์
ปริญญาโท ศษ.ม.

  
นางวิไลพร  ทองได้หนู
ป.บัณฑิต วท.บ.
 

  
น.ส.อังคณา อินทร์พรหม
ปริญญาตรี วท.บ.

 

 
นายวันฉัตร โรจนรัตน์
ปริญญาตรี กศ.บ.

  
น.ส.สุชาดา คงเทศ
ปริญญาตรี วท.บ.
 


ผู้บริหารโรงเรียน

นายเฉลิม จันทร์พงศ์
ผู้อำนวยการโรงเรียน

Social Network

https://www.facebook.com/KCPschool.Official/?ref=settings