นายสัมพันธ์ อินทร์สม
ปริญญาตรี ค.บ.
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา

       
เอกสารประกอบการเรียน 
ชุด การสร้างเสริมสุขภาพ สมรรถภาพ และการป้องกันโรค
         
 
 


รายงานการพัฒนาเอกสารประกอบการเรียน 
ชุด การสร้างเสริมสุขภาพ สมรรถภาพ และการป้องกันโรค


แผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้เอกสารประกอบการเรียน 
ชุด การสร้างเสริมสุขภาพ สมรรถภาพ และการป้องกันโรค

ผู้บริหารโรงเรียน

นายเฉลิม จันทร์พงศ์
ผู้อำนวยการโรงเรียน

Social Network

https://www.facebook.com/KCPschool.Official/?ref=settings