นางจิดาภา  หมึกดำ

ปริญญาโท ศษ.ม.
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

รายงานผลการใช้ชุดการเรียนรู้วิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

เรื่อง พระพุทธศาสนา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1ชุดการเรียนรู้วิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

เรื่อง พระพุทธศาสนา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1


การสังคายนาและการเผยแพร่พระพุทธศาสนาเข้าสู่ประเทศไทย
นายสัมพันธ์  อินทร์สม

ปริญญาตรี ค.บ.
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา

     เอกสารประกอบการเรียน

ชุด การสร้างเสริมสุขภาพ สมรรถภาพ และการป้องกันโรค

         
 
 

รายงานการพัฒนาเอกสารประกอบการเรียน

ชุด การสร้างเสริมสุขภาพ สมรรถภาพ และการป้องกันโรค
แผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้เอกสารประกอบการเรียน

ชุด การสร้างเสริมสุขภาพ สมรรถภาพ และการป้องกันโรค


ผู้บริหารโรงเรียน

นายเฉลิม  จันทร์พงศ์

ผู้อำนวยการโรงเรียน

Social Network

https://www.facebook.com/KCPschool.Official/?ref=settings