นายสัมพันธ์ อินทร์สม
ปริญญาตรี ค.บ.
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา

นายวินทภัทร บัวแก้ว
ปริญญาโท ศษ.ม.
 

 
นายเชาวนาท ทองเล็ก
ปริญญาตรี ค.บ.

  
นายพงษ์ศักดิ์ สองแก้ว
ป.บัณฑิต วท.บ.


ผู้บริหารโรงเรียน

นายเฉลิม จันทร์พงศ์
ผู้อำนวยการโรงเรียน

Social Network

https://www.facebook.com/KCPschool.Official/?ref=settings