นายสัมพันธ์  อินทร์สม

ปริญญาตรี ค.บ.
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา

นายวินทภัทร  บังแก้ว

ปริญญาโท ศษ.ม.
 

 

นายเชาวนาท  ทองเล็ก

ปริญญาตรี ค.บ.

  

นายพงษ์ศักดิ์  สองแก้ว

ป.บัณฑิต วท.บ.

ผู้บริหารโรงเรียน

นายเฉลิม  จันทร์พงศ์

ผู้อำนวยการโรงเรียน

Social Network

https://www.facebook.com/KCPschool.Official/?ref=settings